کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0141
قیمت روز
0 (0.71%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:30:34
0 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.17%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

15
قیمت روز
1 (4.33%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:03:30
1 (5.15%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.16%)
تغییر ۶ ماهه
1 (6.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 2139.65 7174.94B 2122.65 2122.65 2139.65 14.35 0.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Tata Consultancy 2140.4 7174.94B 2136.5 2136.5 2140.4 19.05 0.90% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Reliance Industries 1201.05 6154.55B 1197.45 1197.45 1201.05 33.35 2.78% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Reliance Industries 1205.7 6154.55B 1203.35 1203.35 1205.7 8.50 0.71% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
HDFC Bank 2186.95 5389.35B 2205.75 2186.95 2205.75 21.65 0.99% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
HDFC Bank 2202.9 5389.35B 2211.35 2202.9 2211.35 48.40 2.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Hindustan Unilever 1829.2 3644.88B 1830.6 1829.2 1830.6 1.75 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Hindustan Unilever 1831 3644.88B 1831.2 1831 1831.2 6.70 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
ITC 235.35 3240.46B 237.2 235.35 237.2 8.40 3.57% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
ITC 239.6 3240.46B 235.35 235.35 239.6 2.45 1.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Housing Development Finance 1988.75 3164.73B 1997.95 1988.75 1997.95 7.75 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Housing Development Finance 1993.2 3164.73B 1996.25 1993.2 1996.25 78.65 3.95% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Infosys 827.85 2942.14B 831.25 827.85 831.25 7.75 0.95% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Infosys 829.85 2942.14B 826.5 826.5 829.85 1.20 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Maruti Suzuki 6115.05 2711.21B 6130.4 6115.05 6130.4 482.25 7.89% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Maruti Suzuki 6093.55 2711.21B 6134.7 6093.55 6134.7 37.10 0.61% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Kotak Mahindra Bank 1463.9 2579.28B 1448.3 1448.3 1463.9 11.30 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Kotak Mahindra Bank 1459.8 2579.28B 1464 1459.8 1464 8.65 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
SBI 277.55 2298.08B 273.95 273.95 277.55 7.70 2.77% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
SBI 280.5 2298.08B 278 278 280.5 6.60 2.41% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Standard Chartered DRC 57.3 2047.59B 58.25 57.3 58.25 1.70 3.06% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Oil & Natural Gas 127 2023.80B 126.45 126.45 127 2.70 2.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Oil & Natural Gas 126.45 2023.80B 129.7 126.45 129.7 1.50 1.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
ICICI Bank 400 1755.71B 400.65 400 400.65 5.40 1.37% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
ICICI Bank 399.15 1755.71B 400.25 399.15 400.25 1.45 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Larsen & Toubro 1318.4 1754.26B 1319 1318.4 1319 4.40 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Coal India 192.5 1619.20B 194.5 192.5 194.5 5.10 2.65% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Coal India 194.85 1619.20B 197.6 194.85 197.6 1.85 0.95% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Indian Oil 126.1 1508.24B 125.2 125.2 126.1 0.85 0.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Indian Oil 128 1508.24B 126 126 128 2.80 2.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Bharti Airtel 337.6 1482.04B 339.85 337.6 339.85 17.50 5.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Bharti Airtel 335.75 1482.04B 337 335.75 337 4.10 1.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Sun Pharma 417.8 1376.25B 420.65 417.8 420.65 4.40 1.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Sun Pharma 416.8 1376.25B 417.8 416.8 417.8 3.70 0.89% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Bajaj Finance 3415.05 1334.94B 3447.45 3415.05 3447.45 38.55 1.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Bajaj Finance 3444.85 1334.94B 3368.4 3368.4 3444.85 28.45 0.83% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
AXIS Bank 642.8 1313.63B 640.45 640.45 642.8 28.30 4.40% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
AXIS Bank 648.2 1313.63B 645 645 648.2 8.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
HCL Technologies 1057.85 1305.38B 1064.1 1057.85 1064.1 4.15 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
HCL Technologies 1063.5 1305.38B 1055.85 1055.85 1063.5 36.90 3.47% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳