شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

8,738
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:03:06
87 (0.99%)
تغییر ۳ ماهه
43 (0.50%)
تغییر ۶ ماهه
545 (6.65%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 210.2 779.46B - 210.2 210.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Amazon.com 1575 706.60B - 1573.8 1577.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Microsoft 127.36 649.07B - 127 127.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Microsoft 127.52 649.07B - 127.42 127.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
Microsoft 127.14 649.07B - 127.02 127.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۲
Facebook 168.14 481.88B - 164.94 168.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Berkshire Hathaway B 188.22 395.90B - 188.22 188.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Berkshire Hathaway 279000 395.90B - 279000 279000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
JPMorgan 104.08 303.94B - 104.08 104.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Exxon Mobil 62.34 300.08B - 62.34 62.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
J&J 117.86 278.81B - 117.32 117.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Visa 161.38 254.15B - 159.5 161.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
Royal Dutch Shell ADR 52.5 251.97B - 52 52.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
Bank of America 26 244.87B - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Bank of America 26.43 244.61B 26.12 26.02 26.43 0.47 1.81% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Wells Fargo&Co 44.87 231.44B - 44.87 44.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Walmart 109.16 216.52B - 109.16 109.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Nestle ADR 97.5 207.26B 96.5 96.5 97.5 0.50 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
Chevron 105 206.98B - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
UnitedHealth 203.95 201.98B - 203.9 204.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
AT&T 34.065 201.53B - 33.97 34.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
AT&T 34.26 201.53B - 34.26 34.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
Intel 46.625 198.45B - 46.625 46.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Home Depot 213 192.81B - 211.15 213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
Pfizer 32.3 181.81B - 32.3 32.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۳۴
Pfizer 32.7 181.81B - 32.7 32.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۳۴
Toyota Motor ADR 119.74 181.41B - 119.74 119.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Verizon 54.43 178.09B - 54.43 54.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Verizon 54.44 178.09B - 54.44 54.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲:۰۲
Mastercard 249.3 175.90B - 249.3 249.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
PetroChina ADR 47.8 175.22B - 47.8 47.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
Cisco 41.95 173.37B - 41.95 41.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Cisco 42.575 173.37B - 42.3 42.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Procter&Gamble 110.8 168.16B - 110.8 110.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Boeing 338 167.45B - 338 338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Novartis ADR 77.5 164.96B - 77.5 77.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۴:۰۴
HSBC ADR 34.8 160.73B - 34 34.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
Coca-Cola 48.84 159.89B - 48.84 48.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Oracle 51.09 154.09B - 50.25 51.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Oracle 51.6 154.09B - 50.64 51.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳