شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

47
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 21:02:55
3 (5.36%)
تغییر ۳ ماهه
1 (2.58%)
تغییر ۶ ماهه
2 (4.37%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.29 1.06B - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Vasilikos 2.32 194.23M - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Hellenic Bnk 0.856 150.84M - 0.856 0.856 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Logicom 1.29 111.12M - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۹:۰۳
Petrolina 0.98 102.38M - 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
Demetra Inv 0.492 97.60M - 0.492 0.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
G Entertainment 0.114 85.79M - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
Cyprus Cement 0.41 68.81M - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Atlantic Ins C 1.3 59.45M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۹:۰۳
Stademos Hotel 1.48 51.48M - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Keo Plc 1.3 48.04M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
Tsokkos Htls 0.121 37.43M - 0.121 0.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Interlife 2.8 28.78M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۱:۰۳
K+G Complex 0.202 26.49M - 0.202 0.202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Frou Frou 0.224 24.32M - 0.224 0.224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Pandora Inv 0.072 23.34M - 0.072 0.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Cyprus Trading 0.173 23.31M - 0.173 0.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
Woolworth 0.084 22.46M - 0.084 0.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Lordos Hotel 0.47 21.53M - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
Salamis Tours 0.78 20.27M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
Amathus Navg 0.112 19.29M - 0.112 0.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
Constantinou Bros Hotels 0.11 18.96M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Global Digital Services 0.011 15.25M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Louis Plc 0.138 14.51M - 0.138 0.138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
NETinfo PLC 1.13 12.78M - 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Ermes Dept Sto 0.044 11.03M - 0.044 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
R Energy 1 5.65 9.88M - 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲:۳۳
Mallouppas & Papacostas 0.18 9.16M - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲:۰۳
Blue Island Pl 0.79 8.95M - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Interfund Inve 0.104 8.88M - 0.104 0.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۰۳
Leptos Caly 0.067 5.59M - 0.067 0.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Ccc Tourist 0.029 5.10M - 0.029 0.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Gap Vassilop. 0.116 4.88M - 0.116 0.116 0.00 3.45% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Ellinas Financ 0.286 4.70M - 0.286 0.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۲
K Kythreotis 0.11 4.25M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Lordos United Plastics 0.081 3.74M - 0.081 0.081 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Laiki Capital 0.011 2.54M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹:۰۲
Sfs Group 0.009 2.36M - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Mitsides Publi 0.22 2.30M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۹:۰۳
Claridge Inves 0.023 2.27M - 0.023 0.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲