شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساحل عاج
ساحل عاج

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 14910 2230.00B - 14910 14910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
ETI 15 754.37B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Societe Generale de Banques 7850 376.29B - 7850 7850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Coris Bank 7800 281.60B - 7800 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Bank of Africa Senegal 1505 280.16B - 1505 1505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Ecobank 2680 264.24B - 2680 2680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Bollore Africa Logistics 1400 206.85B - 1400 1400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Cfao Cote d’Ivoire 420 136.03B - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Total Cote d’Ivoire 1200 125.61B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Societe de Limonaderie 38850 121.81B - 38850 38850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Banque Internationale Cote d Ivoire 4985 121.67B - 4985 4985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Ivoirienne d’Electricite 1190 100.52B - 1190 1190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Bank of Africa Benin 3650 97.84B - 3650 3650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Bank of Africa Burkina Faso 3650 87.40B - 3650 3650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Bank of Africa Cote d’Ivoire 2500 84.00B - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Societe des Caoutchoucs 1800 82.09B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Societe Africaine de Plantations 1000 81.79B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
Vivo Energy 750 72.45B - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Uniwax 1505 64.33B - 1505 1505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Nestle Cote d’Ivoire 540 58.38B - 540 540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Filatures Tissages Sacs 970 56.27B - 970 970 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Bank of Africa Niger 3090 55.25B - 3090 3090 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Total Senegal 1200 54.34B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۱:۰۳
BOA Mali 815 54.34B - 815 815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
Palmci 950 48.70B - 950 950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Societe Ivoirienne des Tabacs 825 41.30B - 825 825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Societe Multinationale de Bitumes 3300 38.00B - 3300 3300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Societe de Distribution d’Eau 3000 37.80B - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Societe Ivoirienne Banque 2370 33.50B - 2370 2370 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Tractafric Motors 119000 26.40B - 119000 119000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Sucrivoire 610 22.64B - 610 610 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Bernabe Cote d’Ivoire 995 16.53B - 995 995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Servair Abidjan 1145 16.37B - 1145 1145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Onatel 2695 15.93B - 2695 2695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Unilever Cote d’Ivoire 3500 14.89B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Societe Ivoirienne de Cables 790 8.29B - 790 790 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Crown Societe Ivoirienne 160 7.05B - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Air Liquide 315 3.06B - 315 315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Societe d’Etudes et de Travaux 180 3.02B - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۰۲
Movis Cote Ivoire 2395 2.42B - 2395 2395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۳:۰۲