شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساحل عاج
ساحل عاج

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 14485 2230.00B - 14485 14485 15.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
ETI 14 754.37B - 14 14 1.00 7.69% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Societe Generale de Banques 7800 376.29B - 7800 7800 45.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Coris Bank 7900 281.60B - 7900 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Bank of Africa Senegal 1510 280.16B - 1510 1510 35.00 2.32% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Ecobank 3390 264.24B - 3390 3390 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Bollore Africa Logistics 1610 206.85B - 1610 1610 110.00 7.33% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Cfao Cote d’Ivoire 420 136.03B - 420 425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۰۲
Total Cote d’Ivoire 1375 125.61B - 1375 1375 75.00 5.77% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Societe de Limonaderie 42200 121.81B - 42200 42200 800.00 1.90% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Banque Internationale Cote d Ivoire 6375 121.67B - 6375 6375 475.00 7.45% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Ivoirienne d’Electricite 1270 100.52B - 1270 1270 5.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Bank of Africa Benin 3650 97.84B - 3650 3650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۰۱
Bank of Africa Burkina Faso 3550 87.40B - 3550 3550 50.00 1.43% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Bank of Africa Cote d’Ivoire 3220 84.00B - 3220 3220 220.00 7.33% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Societe des Caoutchoucs 1900 82.09B - 1900 1900 10.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Societe Africaine de Plantations 1000 81.79B - 1000 1000 20.00 2.04% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Vivo Energy 720 72.45B - 720 720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Uniwax 1500 64.33B - 1500 1500 10.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Nestle Cote d’Ivoire 400 58.38B - 400 405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۰۲
Filatures Tissages Sacs 800 56.27B - 800 800 5.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Bank of Africa Niger 3100 55.25B - 3100 3100 190.00 6.53% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
BOA Mali 1075 54.34B - 1075 1075 20.00 1.86% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Total Senegal 1300 54.34B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۰۱
Palmci 965 48.70B - 965 965 65.00 7.22% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Societe Ivoirienne des Tabacs 700 41.30B - 700 700 45.00 6.43% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Societe Multinationale de Bitumes 2500 38.00B - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Societe de Distribution d’Eau 2600 37.80B - 2600 2600 100.00 3.85% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Societe Ivoirienne Banque 2670 33.50B - 2670 2670 25.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Tractafric Motors 2700 26.40B - 2700 2700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۰۱
Sucrivoire 590 22.64B - 590 590 10.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Bernabe Cote d’Ivoire 745 16.53B - 745 745 5.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Servair Abidjan 1280 16.37B - 1280 1280 15.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Onatel 2675 15.93B - 2675 2675 75.00 2.88% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Unilever Cote d’Ivoire 3500 14.89B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Societe Ivoirienne de Cables 650 8.29B - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۱
Crown Societe Ivoirienne 120 7.05B - 120 120 5.00 4.17% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Air Liquide 215 3.06B - 215 215 15.00 6.98% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Societe d’Etudes et de Travaux 210 3.02B - 210 210 10.00 5.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Movis Cote Ivoire 2395 2.42B - 2395 2395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۳:۰۲