شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5621
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:49:18
0 (1.77%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.86%)
نوسان سالیانه

BGBX40

562
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 21:02:55
18 (3.06%)
تغییر ۳ ماهه
13 (2.31%)
تغییر ۶ ماهه
47 (7.78%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 9.95 584.82M - 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Sopharma AD 3.35 542.52M - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Chimimport AD 1.655 527.22M - 1.655 1.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
CEZ Distribution BG 206 478.14M - 206 206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
CB First Investment Bank AD 3 396.00M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Monbat AD 6.3 329.55M - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Eurohold Bulgaria AD 1.86 292.34M - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
M S Hydraulic AD 6.1 290.96M - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Velgraf Asset 3.9 253.85M - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۵
Albena AD 40 239.30M - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Sopharma Trading AD 6 236.92M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Alcomet AD 8.55 233.39M - 8.55 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Speedy AD 49.2 215.10M - 49.2 49.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Central Co Bank 1.54 196.32M - 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Advance Terafun 1.92 184.69M - 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Holding Varna AD 39 184.30M - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۲
BACB AD 6.45 182.72M - 6.45 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۰۲
Stara Planina Hold AD 5.35 149.10M - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Svilosa AD 5.35 134.64M - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۵
Sopharma Properties 6.4 130.68M - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
Neochim AD 20.4 118.38M - 20.4 20.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Bulgartabac Holding AD 6 115.67M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۲:۰۳
Himsnab Bulgaria AD 45.8 107.27M - 45.8 45.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
CEZ Electro BG 23800 107.00M - 23800 23800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۲۳:۰۲
Balkan and Sea Properties 16.6 102.49M - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۵
Korado 6.5 98.11M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
HES AD 4.6 90.97M - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
Trace Group Hold AD 2.98 89.06M - 2.98 2.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
BG Agro AD 1.6 79.91M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۲:۰۳
Oil & Gas Exploration & Production 6.4 78.87M - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۰۲
Sila Holding AD 2.16 78.13M - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
CB Texim Bank AD 2.78 75.59M - 2.78 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۲:۰۳
Agria Group Holding AD 7.35 73.44M - 7.35 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
IHB 1 73.14M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۲
Investor.BG AD 16.6 66.95M - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Zarneni Hrani Bulgaria AD 0.22 64.57M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
EMKA AD 2.56 60.65M - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲۳:۰۲
Holding Nov Vek AD 17 60.01M - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۰۳
Odessos Shiprepair Yard AD 66 56.90M - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Sirma Group 0.685 54.61M - 0.685 0.685 0.01 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳