شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2411
قیمت روز
0 (0.46%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:29:23
0 (9.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

146
قیمت روز
1 (0.69%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:09
20 (15.87%)
تغییر ۳ ماهه
28 (23.73%)
تغییر ۶ ماهه
31 (26.96%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,185
قیمت روز
114 (0.67%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:33:21
60 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
1,735 (11.23%)
تغییر ۶ ماهه
3,198 (22.86%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3633.22 3215.11B 3598.09 3598.09 3633.22 68.22 1.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Microsoft Corp BDR 581.91 2953.36B 578.84 578.84 581.91 4.52 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Facebook Inc BDR 387.14 2192.60B - 387.14 387.14 4.82 1.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Berkshire Hathaway BDR 871 1801.39B 862.45 862.45 871 23.81 2.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
JPMorgan Chase Co BDR 249 1382.97B 240.63 240.63 249 9.73 4.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Exxon Mobil Corp BDR 71.9 1365.39B - 71.9 71.9 0.75 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۰۲
Visa Inc BDR 738.02 1156.41B 735.05 735.05 738.02 15.28 2.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Bank of America Corp BDR 121.01 1114.19B - 121.01 121.01 1.96 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۰۲
Wells Fargo Co BDR 204.68 1053.07B - 204.68 204.68 1.68 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۰۲
Wal Mart Stores Inc BDR 123.71 985.21B - 123.71 123.71 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۰۲
ATT Inc BDR 155.74 916.99B - 155.74 155.74 1.09 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۰۲
Home Depot Inc BDR 489.71 877.31B 485.43 485.43 489.71 7.61 1.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Pfizer Inc BDR 150.71 827.25B - 150.71 150.71 1.81 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Verizon Communications BDR 247.57 810.34B - 247.57 247.57 6.76 2.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۰۲
Cisco Systems Inc BDR 191.92 788.86B - 191.92 191.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Procter Gamble Co BDR 498.23 765.16B - 498.23 498.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
The Coca Cola Co BDR 221.51 727.54B - 221.51 221.51 1.93 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Oracle Corp BDR 225.57 701.15B - 225.57 225.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲:۰۳
Citigroup Inc BDR 288.2 665.17B - 288.2 288.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲:۰۲
Merck Co Inc BDR 350.62 636.56B 350.54 350.54 350.62 6.79 1.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Walt Disney Co BDR 539.45 608.96B 536.98 536.98 539.45 2.33 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
PepsiCo Inc BDR 569.46 601.71B - 569.46 569.46 1.78 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Comcast Corp BDR 186.92 588.54B 187.51 186.92 187.51 0.73 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
AbbVie DRC 310 573.10B - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲:۰۲
McDonalds Corp BDR 216.16 479.58B 216.5 216.16 216.5 0.04 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Amgen Inc BDR 806.14 476.11B - 806.14 806.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
General Electric Co BDR 35.99 460.79B 36.38 35.99 36.38 0.35 0.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
3M Co BDR 164.61 455.26B - 164.61 164.61 2.25 1.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Union Pacific 162.62 428.32B - 162.62 162.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۰۲
Texas Instruments Inc BDR 537.36 420.72B - 537.36 537.36 0.15 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Honeywell DRC 675.27 419.44B - 675.27 675.27 19.28 2.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Abbott Laboratories BDR 83.95 416.82B - 83.95 83.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲:۰۳
Accenture PLC BDR 793.17 410.08B - 793.17 793.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۰۲
Eli Lilly and Co BDR 229.75 361.04B - 229.75 229.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۰۲
Costco Wholesale DRC 308.91 357.26B 309.1 308.91 309.1 1.68 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Bristol Myers Squibb Company BDR 210.94 352.62B - 210.94 210.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۰۲
Lockheed Martin Corp BDR 1582.44 328.80B - 1582.44 1582.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲:۰۳
American Express Co BDR 488.28 328.69B - 488.28 488.28 18.29 3.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Goldman Sachs Group BDR 80.67 324.75B - 80.67 80.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲:۰۳
Qualcomm Inc BDR 309.5 324.32B - 309.5 309.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳