شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5689
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:46:03
0 (0.65%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.40%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 11 774.18M - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Elektropriv Bi 17.5 266.81M - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Elektropriv Hz 30.8 242.93M - 30.8 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۰۳
Tvornica Cemen 25 232.18M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۰۳
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Energopetrol 6.46 153.34M - 6.46 6.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
Fabrika Duhana 165 128.18M - 165 165 5.00 3.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Bosnalijek Sa 17.42 91.16M - 17.42 17.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Abs Banka 100.03 86.50M - 100.03 100.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Sindikat Metalaca BIH 370 55.84M - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Energonova dd Sarajevo 38.5 54.07M - 38.5 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۲۱:۰۲
Mann+Hummel 125 47.93M - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Sarajevo Osig 15 26.42M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
Ik Banka Zenic 40 22.72M - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.88 19.93M - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Ingram 12.7 17.86M - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Energoinvest dd Sarajevo 0.9 15.89M - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۱:۰۲
Moja Banka dd Sarajevo 25.27 15.13M - 25.27 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Solana dd Tuzla 24 12.30M - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
IF Prof Plus Sarajevo 3.07 12.23M - 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
RMU Banovici dd Banovici 15 7.49M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
INVEST Sarajevo 3 6.31M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
IF Bosfin Sarajevo 1.24 4.10M - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۲۳:۰۳
Naprijed Sarajevo 1.1 4.04M - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Pobjeda dd Tesanj 6.8 3.99M - 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
Fortuna fond Bihac 1.03 3.09M - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
GP ZGP 2.52 2.78M - 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۳:۰۲
Saniteks dd Velika Kladusa 9.15 2.77M - 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۲۱:۰۳
Eurofond 1 Tuzla 0.77 2.74M - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Hidrogradnja D 0.21 1.70M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Sipad Komerc 3.66 1.43M - 3.66 3.66 0.09 2.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Sumaprojekt 6.5 - - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
ZIF Aktiva Invest Fond 4 - - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Zif Euroinvestment Fond Ad Banja Luka 6 - - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۳۳
Natron 0.35 - - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Projekt ad Banja Luka 1.27 - - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Magros Metal dd Sarajevo 5 - - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Polara Invest Fond Ad Banja Luka 3 - - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Kristal Invest Fond Ad Banja Luka 3.56 - - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cajavec-Sip Ad 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰