شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

10,577
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:03:56
170 (1.63%)
تغییر ۳ ماهه
199 (1.92%)
تغییر ۶ ماهه
1,034 (10.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 139.2 757.64B - 139.2 139.2 1.20 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Chevron 118.04 241.60B - 118.04 118.04 5.04 4.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۱:۰۳
Intel 52.33 231.65B - 52.33 52.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Cisco 49.96 202.37B - 49.96 49.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Anheuser Busch Inbev 82.84 146.25B 82.71 82.71 82.84 0.86 1.04% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
IBM 140.45 128.24B - 140.45 140.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۲۰:۰۲
Siemens AG 102.86 93.25B 103.32 102.38 103.32 0.86 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Santander 3.97 88.88B 3.995 3.97 3.995 0.02 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Volkswagen ST 168.8 84.76B 169.85 168.8 170 0.30 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Deutsche Telekom AG 16.1 69.35B - 16.1 16.1 0.19 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
ENI 14.284 57.33B - 14.284 14.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
BBVA 4.8 43.69B - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Telefonica 7.16 43.12B - 7.075 7.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Muench. Rueckvers. 249 29.45B - 249 249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
KBC 63.48 27.36B 63.24 63 63.48 0.22 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
E.ON SE 8.75 20.84B - 8.75 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
GBL 88.26 14.42B 88.28 88.26 88.68 0.52 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
UCB 67.88 12.99B 68.14 67.88 68.54 1.14 1.68% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Telecom Italia 0.538 12.89B - 0.538 0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Umicore 36.45 12.02B 36.13 36.13 37.61 0.57 1.56% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Solvay 97.16 11.41B 96.42 96.42 97.16 1.08 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
RTL Group 47.98 10.92B - 47.18 47.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
Ageas 51.54 8.62B 51.5 51.5 51.56 0.30 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Etablissementen Fr Colruyt 50.2 7.29B 50.18 50.04 50.4 0.78 1.55% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Proximus 27.89 6.56B 27.83 27.73 27.89 0.54 1.97% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Sofina 202 5.01B 201.5 201.5 202 1.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Ackermans 139.6 4.91B 139.5 139.5 140.2 0.10 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Telenet 42.8 4.71B 42.84 42.8 43.16 0.14 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
KBC Ancora 42.16 3.55B 42.02 42.02 42.18 0.14 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Elia 76.8 3.28B 76.7 76.4 76.8 0.40 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Melexis NV 58.3 3.13B 58.95 58.3 59.35 2.05 3.52% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Solvac Nom 121.5 2.77B 120.5 120.5 123 0.50 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Tubize-Fin 60.9 2.64B 61 60.2 61 0.10 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
CFE SA 87.4 2.63B 87.5 87.2 87.8 0.30 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
bpost NV 10.23 2.62B 10.21 10.2 10.23 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Warehouses de Pauw 167 2.43B 167.4 165.2 167.4 1.40 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Argen-X 104.1 2.30B 104.3 103.3 104.3 1.50 1.46% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Cofinimmo-Sicafi 131.6 2.24B 131.2 129.8 131.6 1.60 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Cofinimmo Priv2 95 2.24B - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۷:۰۲
DIeteren SA 55.7 1.98B 55.6 55.3 55.9 0.20 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳