شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دیجی ایکس دی ای او / DigixDAO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DGD/BCH okex 0.3333 - 0.3159 0.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC okex 0.0308 - 0.0306 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH okex 0.5241 - 0.5241 0.5523 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD okex 209 - 209 221.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD okex 360 - 327.58 365 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC huobi 0.0316 - 0.0315 0.0331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC liqui 0.0317 - 0.0316 0.0331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH huobi 0.5411 - 0.54 0.5622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH liqui 0.5419 - 0.541 0.5615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD liqui 213.44 - 213.44 223.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD liqui 349.86 - 331.7 349.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC bigone 0.0335 - 0.0335 0.0335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC binance 0.0316 - 0.0314 0.0332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC bittrex 0.0163 - 0.0163 0.0163 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH binance 0.5394 - 0.5371 0.5634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH bittrex 0.1825 - 0.1825 0.1825 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH gate-io 0.5588 - 0.551 0.586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD gate-io 216.17 - 215.97 227.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD gate-io 353 - 335 364.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC livecoin 0.032 - 0.032 0.0325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH livecoin 0.618 - 0.618 0.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD livecoin 291.44 - 291.44 291.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD livecoin 346 - 346 389 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC cobinhood 0.042 - 0.042 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH cobinhood 0.58 - 0.58 0.6318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD cobinhood 180.2 - 180.2 180.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD cobinhood 519.9 - 519.9 519.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH etherdelta 0.53 - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DigixDAO Index investing-com 1061.47 - 394.55 1063 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
DigixDAO BTC Index investing-com 0.0315 - 0.0315 0.0332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰