شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دش / Dash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DASH/BTC aex 0.0444 - 0.0422 0.0452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC wex 0.0304 - 0.0304 0.0314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۴
DASH/ETH wex 0.849 - 0.841 0.849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۰
DASH/EUR wex 228.72 - 228.72 229.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۱۶
DASH/LTC wex 3.606 - 3.482 3.606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۰
DASH/RUB wex 15740.5 - 15630.9 15740.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۲۰
DASH/USD wex 440.57 - 390.16 440.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/ZEC wex 0.167 - 0.167 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۲۰
DASH/BCH okex 0.4253 - 0.4253 0.4713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC exmo 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۲۵
DASH/BTC okex 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۴۱
DASH/ETH okex 0.397 0.398 0.395 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۵
DASH/LTC btce 4.756 - 4.756 4.756 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/RUB exmo 4530.4 4522.8 4505.9 4589.3 68.10 1.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/USD exmo 440.7 - 392.02 446.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC bit-z 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۴۰
DASH/BTC huobi 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
DASH/BTC lbank 0.0084 0.0085 0.0084 0.0087 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
DASH/BTC liqui 0.0199 - 0.0199 0.0199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۲۴
DASH/BTC tidex 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۰۱
DASH/BTC upbit 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۵۳
DASH/BTC xbtce 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
DASH/BTC yobit 0.0085 0.0084 0.0084 0.0086 0.00 1.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
DASH/BTC yobit 0.0085 0.0084 0.0084 0.0086 0.00 1.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
DASH/CNH xbtce 1243.1 - 1243.1 1243.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۱۷
DASH/ETH liqui 0.6216 - 0.6216 0.6216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۲۴
DASH/ETH tidex 0.3975 0.3976 0.3943 0.3998 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۴۹
DASH/ETH upbit 0.3981 0.3995 0.3957 0.3995 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۹
DASH/KRW upbit 87360 - 80190 87500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۱۲
DASH/USD huobi 431.53 - 386.9 436.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD liqui 428.46 - 397.58 428.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD tidex 433.42 - 393.65 433.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD upbit 440.3 - 391.01 440.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD xbtce 436 - 395.67 436 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD yobit 451.82 - 404.55 452.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC bitbay 0.0084 - 0.0084 0.0084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۱
DASH/BTC cex-io 0.0085 - 0.0085 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۴۸
DASH/BTC hitbtc 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۱۷
DASH/BTC kraken 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۴۹
DASH/BTC kucoin 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۹:۳۲
DASH/BTC zb-com 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۴۹
DASH/ETH hitbtc 0.3968 0.3963 0.3946 0.4003 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/ETH kucoin 0.3986 0.3993 0.3947 0.3993 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۵۳
DASH/ETH kucoin 0.3986 0.3993 0.3947 0.3993 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۵۳
DASH/EUR cex-io 62.33 62.37 62.33 62.37 1.32 2.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲:۰۸
DASH/EUR kraken 61.68 62.13 61.68 62.43 0.94 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
DASH/EUR quoine 45.2 - 45.2 45.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۱۳
DASH/EUR quoine 45.2 - 45.2 45.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۱۳
DASH/JPY quoine 3119 - 3119 3119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۵
DASH/JPY quoine 3119 - 3119 3119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۵
DASH/KCS kucoin 150.5 - 135 151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
DASH/KCS kucoin 150.5 - 135 151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
DASH/PLN bitbay 265.73 265.61 263.47 269.19 2.47 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/SGD quoine 26 - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴:۴۱
DASH/SGD quoine 26 - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴:۴۱
DASH/USD cex-io 443.58 - 385.74 443.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD hitbtc 446.6 - 398.34 448.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD quoine 503.63 - 503.63 503.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD zb-com 407.49 - 393.41 420.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC binance 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
DASH/BTC bittrex 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۵۳
DASH/BTC gate-io 0.0084 - 0.0084 0.0084 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۱۷
DASH/BTC qryptos 0.0293 - 0.0293 0.0293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۲۲:۴۸
DASH/ETH binance 0.3969 0.396 0.3947 0.4 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/ETH bittrex 0.3981 0.3995 0.3957 0.3995 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۹
DASH/KRW bithumb 81400 81350 81200 82200 1150.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
DASH/USD bittrex 440.3 - 391.01 440.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD gate-io 429.29 - 386.78 429.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/WAVES tidex 86.794 - 86.794 86.794 0.65 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲:۰۱
DSH/BTC bitfinex 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۹
DASH/BTC livecoin 0.0085 0.0084 0.0084 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
DASH/BTC poloniex 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۰۸
DASH/KRW coinrail 163000 - 163000 163000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۵:۰۰
DASH/USD bitfinex 434.37 - 387.4 436.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD livecoin 438 - 384.61 440 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD poloniex 433.25 - 385.41 438.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/XMR poloniex 1.15 - 1.1385 1.1759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
DASH/AUD synthetic 100.42 100.4 100.08 101.62 1.38 1.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/BTC cryptopia 0.0157 - 0.0157 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۴:۲۴
DASH/CAD synthetic 90.54 90.53 90.13 91.41 1.06 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/CNY synthetic 488.57 488.13 485.15 492.69 5.13 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
DASH/HKD synthetic 541.75 541.27 537.99 545.68 5.05 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
DASH/ILS synthetic 244.05 243.81 242.91 246.25 2.71 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
DASH/INR synthetic 4890.1 4890.8 4877.3 4945.9 66.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/LTC cryptopia 1.1 - 1.1 1.3727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۴۴
DASH/LTC cryptopia 1.1 - 1.1 1.3727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۴۴
DASH/MXN synthetic 1319.9 1319.8 1312.2 1329.5 12.40 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/MYR synthetic 288.88 288.62 287.22 291.26 2.98 1.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
DASH/PLN synthetic 264.79 264.77 263.33 266.8 2.39 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/RUB synthetic 4401.7 4401.6 4374.8 4436.6 43.70 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/SAR synthetic 259.09 258.86 257.33 260.95 2.40 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
DASH/SEK synthetic 664.08 664.18 662.54 671.31 8.23 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/TRY synthetic 401.85 402.05 397.77 404.24 1.93 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/USD cryptopia 434.8 - 390.81 434.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/VND synthetic 1603064 1601627 1591827 1614193 14460.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
DASH/ZAR synthetic 1019.7 1019.6 1012.4 1029.1 9.80 0.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/DOGE cryptopia 44277 - 44277 45417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۳:۰۴
DASH/DOGE cryptopia 44277 - 44277 45417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۳:۰۴
DASH/BTC coinexchange 0.0086 - 0.0078 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۱۶
DASH/BTC cryptobridge 0.0078 - 0.0078 0.0078 0.00 7.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۷:۰۴
DASH/ETH coinexchange 0.3001 - 0.3001 0.3001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۱۶
DASH/BTC trade-by-trade 0.0085 0.0084 0.0084 0.0085 0.00 1.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۱۲
Dash Index investing-com 61.69 62.13 61.69 62.41 0.90 1.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Dash AUD Index investing-com 100.42 100.4 100.08 101.72 1.38 1.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
Dash BTC Index investing-com 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
Dash CAD Index investing-com 90.54 90.53 90.13 91.41 1.06 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
Dash CNY Index investing-com 488.57 488.13 485.15 492.69 5.13 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Dash HKD Index investing-com 541.75 541.27 537.99 545.68 5.05 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Dash ILS Index investing-com 244.05 243.81 242.91 246.25 2.71 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Dash INR Index investing-com 4890.1 4890.8 4877.3 4945.9 66.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
Dash KRW Index investing-com 81400 81350 81200 82200 1150.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
Dash MXN Index investing-com 1319.9 1319.8 1312.2 1329.5 12.40 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
Dash MYR Index investing-com 288.88 288.62 287.22 291.26 2.98 1.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Dash PLN Index investing-com 265.73 265.61 263.47 269.19 2.47 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
Dash RUB Index investing-com 4530.4 4522.8 4505.9 4589.3 68.10 1.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
Dash SAR Index investing-com 259.09 258.86 257.33 260.95 2.40 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Dash SEK Index investing-com 664.08 664.18 662.54 671.31 8.23 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
Dash TRY Index investing-com 411.99 412 401.99 412 6.98 1.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Dash VND Index investing-com 1603064 1601627 1591827 1614193 14460.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Dash ZAR Index investing-com 1019.7 1019.6 1012.4 1029.1 9.80 0.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
Investing.com DASH Index investing-com 69.09 69.12 68.87 69.69 0.46 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
دش / Dash 69.09 68.86 68.86 69.89 0.84 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۷:۰۴
DASH/USD wex 248.38 - 248.38 254.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۴
DASH/BCH okex 0.4253 - 0.4253 0.4253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۴۴
DASH/BTC abcc 0.0197 - 0.0197 0.0197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
DASH/BTC idax 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
DASH/ETH abcc 0.49 - 0.49 0.5199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۲۱
DASH/USD abcc 69.01 69.1 68.61 69.69 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/USD exmo 71 70.88 70.84 71.94 0.81 1.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/USD okex 69.1 69 68.8 69.7 0.70 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
DASH/USD huobi 69.03 69.08 68.73 69.62 0.67 0.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/USD liqui 70.53 - 69.94 73.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۸
DASH/USD tidex 68.66 - 68.66 68.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۰:۵۲
DASH/USD upbit 69.17 69.22 69.05 69.47 0.83 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۱
DASH/USD xbtce 69.13 69.21 68.92 69.74 0.86 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
DASH/USD yobit 71 71.46 71 71.69 1.50 2.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
DASH/USD yobit 71 71.46 71 71.69 1.50 2.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
DASH/BCH coinex 0.3064 0.3067 0.3064 0.3105 0.00 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/BTC chaoex 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۵۳
DASH/BTC p2pb2b 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۷
DASH/ETH chaoex 0.3964 0.3961 0.3942 0.3997 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/ETH p2pb2b 0.3971 0.3963 0.3949 0.4003 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/JPY quoine 3119 - 3119 3119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۵:۲۹
DASH/TRY koinim 450 - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۵:۰۱
DASH/USD cex-io 69.25 71.39 69 71.39 0.63 0.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۵۳
DASH/USD chaoex 69.13 69.07 68.65 69.61 0.62 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
DASH/USD hitbtc 69.09 69.11 68.75 69.66 0.65 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/USD p2pb2b 69.12 69.11 68.7 69.65 0.60 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/USD quoine 68 - 68 69.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۱۶
DASH/USD quoine 68 - 68 69.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۱۶
DASH/USD zb-com 69.06 69.2 68.84 69.62 0.69 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
DASH/BCH bitsane 0.3665 - 0.3665 0.3793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۵۳
DASH/BTC bitsane 0.0179 - 0.0171 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱
DASH/BTC coinall 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۴۱
DASH/BTC coinmex 0.027 - 0.0254 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۳۲
DASH/BTC exrates 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۰۸
DASH/ETH bitsane 0.5808 - 0.5808 8.1396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۲۲:۱۷
DASH/EUR bitsane 128.865 - 128.175 134.544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۵
DASH/TRY koineks 414 413.99 413.99 414 1.99 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۲۵
DASH/USD bitebtc 68.87 68.97 68.73 71.56 1.84 2.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/USD bitsane 163.64 - 144.62 166.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۶:۴۱
DASH/USD bittrex 69.17 69.22 69.05 69.47 0.83 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۱
DASH/USD exrates 69.19 69.24 68.9 69.76 0.67 0.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/USD gate-io 68.89 69.24 68.89 69.58 0.09 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۱
DSH/USD bitfinex 69.34 69.33 69.04 70.01 0.85 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
DASH/BTC bitforex 0.0084 0.0085 0.0084 0.0085 0.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
DASH/BTC btcwinex 0.009 - 0.0089 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۴:۰۱
DASH/ETH bitforex 0.3967 0.3969 0.3966 0.3996 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/USD bitforex 69.06 69.1 68.87 69.64 0.64 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/USD livecoin 72.73 72.72 72.01 73.29 0.57 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
DASH/BTC bitci-com 0.0095 - 0.0093 0.0096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۳۶
DASH/JPY synthetic 15775 - 15752 15775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۵:۴۹
DASH/JPY synthetic 7499 7502 7477 7553 55.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/TRY bitci-com 405.67 400.96 398.13 410.23 2.82 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۹
DASH/USD cryptopia 70.45 - 67.4 70.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۱۲
DASH/USD cryptopia 70.45 - 67.4 70.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۱۲
DASH/THB bxthailand 1501 - 1501 1940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۳۳
DASH/USD n-exchange 69.63 - 67.97 69.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
DASH/USD trade-by-trade 44.34 - 44.34 44.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۰:۲۵