کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین فیلیپین
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0192
قیمت روز
0 (0.52%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:57:26
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,857
قیمت روز
6 (0.32%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:01:42
273 (17.23%)
تغییر ۳ ماهه
225 (13.79%)
تغییر ۶ ماهه
343 (22.66%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

681
قیمت روز
1 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 04:02:58
5 (0.71%)
تغییر ۳ ماهه
15 (2.20%)
تغییر ۶ ماهه
43 (6.81%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی فیلیپین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PHP 14.52 14.54 - 14.54 14.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/PHP 1.78 1.78 - 1.78 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
AUD/PHP 39.24 35.68 35.721 35.669 35.87 0.19 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
BRL/PHP 13.17 13.19 - 13.19 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PHP 40.89 40.95 - 40.95 41.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PHP 54.18 54.26 - 54.18 54.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNH/PHP - 7.327 - 7.327 7.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۶:۴۵
CNY/PHP 7.7872 7.7984 - 7.7967 7.8167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/PHP 8.268 7.7151 7.7009 7.6933 7.7151 0.02 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
EUR/PHP 61.669 57.504 - 57.449 57.504 0.04 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۵
GBP/PHP 68.758 64.836 - 64.674 64.859 0.17 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۵
HKD/PHP 6.7929 6.8027 - 6.8019 6.8184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/PHP 0.1908 0.1911 - 0.1911 0.1915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/PHP 0.7638 0.7649 - 0.7647 0.7666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/PHP 0.4971 0.4978 - 0.4975 0.4989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/PHP 0.4841 0.4848 - 0.4836 0.4862 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PHP 2.8178 2.8219 - 2.8178 2.8313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/PHP 6.3482 6.3574 - 6.3545 6.3725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/PHP 35.76 33.023 33.021 33.021 33.111 0.18 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
PHP/AUD - 0.028 0.0279 0.0278 0.028 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
PHP/CLP 12.43 12.45 - 12.44 12.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PHP/CNY 0.1283 0.1283 - 0.1282 0.1283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۷
PHP/CZK 0.4161 0.4169 - 0.4166 0.4173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/DKK 0.1207 0.1292 0.1295 0.1292 0.1296 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
PHP/EGP 0.3343 0.3355 - 0.335 0.3355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/GBP - 0.0154 - 0.0154 0.0154 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۴۵
PHP/HKD 0.1471 0.1471 - 0.147 0.1471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/HUF 5.2352 5.2409 - 5.2338 5.2427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/IDR 273.23 273.27 - 272.55 273.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/INR 1.3082 1.3086 - 1.3071 1.3086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/ISK 2.0047 2.0159 - 2.0147 2.0166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/JMD 2.5168 2.5751 - 2.5736 2.5867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/JPY 2.0643 2.0706 2.0619 2.0619 2.0706 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
PHP/KES 1.8731 1.9106 - 1.9087 1.9235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/KRW 20.94 20.98 - 20.92 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/LBP 27.58 28.87 - 28.43 28.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/LKR 2.9393 3.0526 - 3.0086 3.0526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/MAD 0.1726 0.1823 - 0.1772 0.1823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/MXN 0.3546 0.3547 - 0.3537 0.3553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/MYR 0.0767 0.0768 - 0.0768 0.0769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
PHP/NAD 0.2697 0.2725 - 0.2722 0.2725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/NOK 0.1574 0.1574 - 0.1573 0.1576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/NPR 2.0568 2.1119 - 2.1106 2.1213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/NZD - 0.0302 0.0301 0.0301 0.0302 0.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۵۱
PHP/PKR 2.2586 2.3103 - 2.2934 2.3103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/RUB 1.2607 1.2607 - 1.2594 1.2607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/SEK 0.1703 0.1704 - 0.1703 0.1705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/THB 0.612 0.6123 - 0.6115 0.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/TRY 0.1137 0.1141 - 0.1136 0.1145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/USD 0.0192 0.0192 0.0191 0.0191 0.0192 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۷
PHP/XAF 10.62 10.62 - 10.6096 10.6683 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/XOF 10.62 10.62 - 10.6096 10.9046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/ZAR 0.2698 0.2699 - 0.2692 0.2702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/PHP 0.4374 0.4381 - 0.436 0.4391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/PHP 14.38 14.4 - 14.4 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
QAR/PHP 14.6445 14.6656 - 14.6632 14.6991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/PHP 0.7927 0.7938 - 0.7935 0.7956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/PHP 14.22 14.24 - 14.23 14.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PHP 5.865 5.8735 - 5.8719 5.8874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/PHP 39.05 39.11 - 39.09 39.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/PHP 1.6324 1.6347 - 1.6347 1.6392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/PHP 8.77 8.79 - 8.79 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/PHP 1.7399 1.7424 - 1.742 1.7465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
VEF/PHP 0.46 0.47 - 0.46 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۰۶
ZAR/PHP 3.7049 3.5405 - 3.5405 3.5687 0.02 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۵
دلار / پزو فیلیپین 52.187 52.207 52.223 52.151 52.437 0.14 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۰