شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,350
قیمت روز
17 (0.72%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:33:40
248 (9.55%)
تغییر ۳ ماهه
85 (3.50%)
تغییر ۶ ماهه
23 (0.95%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.448 -0.449 -0.366 -0.495 0.00 -0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Spain 1Y -0.475 -0.472 -0.382 -0.48 0.00 -0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Spain 2Y -0.425 -0.437 -0.36 -0.451 0.01 -1.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 3M -0.509 -0.514 -0.428 -0.515 0.01 -1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Spain 3Y -0.438 -0.447 -0.434 -0.474 0.01 -2.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 4Y -0.331 -0.344 -0.33 -0.355 0.01 -2.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 5Y -0.216 -0.232 -0.216 -0.246 0.02 -6.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 6M -0.476 -0.478 -0.38 -0.482 0.00 -0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Spain 6Y -0.159 -0.165 -0.154 -0.179 0.01 -5.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 7Y -0.051 -0.059 -0.051 -0.082 0.01 -17.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 8Y 0.042 0.033 0.009 0.042 0.02 55.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 9M -0.469 -0.465 -0.465 -0.474 0.00 -0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Spain 9Y 0.112 0.094 0.075 0.112 0.02 15.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 10Y 0.25 0.226 0.196 0.25 0.03 11.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 15Y 0.644 0.633 0.6 0.644 0.03 4.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 20Y 0.657 0.643 0.61 0.657 0.03 4.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 25Y 0.973 0.966 0.933 0.973 0.02 2.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 30Y 1.108 1.107 1.073 1.115 0.01 1.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳