شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.244 - -0.244 -0.244 0.02 -6.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Malta 3-Year -0.163 -0.171 -0.163 -0.171 0.03 -13.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Malta 5-Year -0.149 - -0.149 -0.149 0.02 -9.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Malta 1-Month -0.323 -0.299 -0.299 -0.323 0.03 -7.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Malta 10-Year 0.282 - 0.282 0.282 0.02 6.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Malta 20-Year 0.721 0.694 0.694 0.721 0.01 1.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Malta 25-Year 0.802 - 0.802 0.802 0.03 3.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Malta 3-Month -0.308 -0.283 -0.283 -0.308 0.01 -4.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Malta 6-Month -0.287 -0.262 -0.262 -0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳