شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

24,365
قیمت روز
111 (0.45%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:33:58
474 (1.98%)
تغییر ۳ ماهه
419 (1.75%)
تغییر ۶ ماهه
3,665 (17.71%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.329 -0.333 -0.329 -0.359 0.00 -0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Italy 1Y -0.226 -0.221 -0.221 -0.236 0.00 -0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Italy 2Y -0.13 -0.125 -0.125 -0.154 0.02 -11.56% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Italy 3M -0.344 -0.349 -0.342 -0.382 0.01 -1.99% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Italy 3Y -0.086 -0.078 -0.078 -0.114 0.01 -12.24% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Italy 4Y 0.18 0.182 0.146 0.182 0.02 9.76% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Italy 5Y 0.288 0.29 0.264 0.29 0.01 3.23% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Italy 6M -0.266 -0.268 -0.264 -0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Italy 6Y 0.487 0.489 0.468 0.494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Italy 7Y 0.573 0.575 0.559 0.583 0.01 1.40% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Italy 8Y 0.684 0.688 0.677 0.706 0.02 2.63% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Italy 9M -0.247 -0.246 -0.241 -0.256 0.01 -2.83% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Italy 9Y 0.805 0.81 0.8 0.827 0.02 2.61% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Italy 10Y 1.002 1.007 0.996 1.023 0.02 1.80% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Italy 15Y 1.48 1.485 1.477 1.501 0.02 1.28% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Italy 20Y 1.662 1.666 1.656 1.684 0.02 1.20% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Italy 30Y 2.037 2.041 2.035 2.063 0.03 1.23% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Italy 50Y 2.28 2.286 2.28 2.307 0.03 1.23% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳