شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

10,545
قیمت روز
32 (0.3%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:33:58
138 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
167 (1.61%)
تغییر ۶ ماهه
1,002 (10.50%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.626 -0.609 -0.606 -0.626 0.02 -2.72% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Belgium 1Y -0.62 -0.613 -0.61 -0.62 0.01 -1.77% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Belgium 2Y -0.64 -0.642 -0.631 -0.646 0.01 -0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Belgium 3M -0.649 -0.647 -0.639 -0.649 0.01 -1.08% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Belgium 3Y -0.613 -0.608 -0.601 -0.613 0.01 -1.14% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Belgium 4Y -0.52 -0.521 -0.504 -0.522 0.02 -4.62% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Belgium 5Y -0.446 -0.447 -0.426 -0.449 0.03 -6.95% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Belgium 6M -0.63 -0.624 -0.62 -0.63 0.01 -1.75% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Belgium 6Y -0.404 -0.405 -0.373 -0.407 0.02 -5.69% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Belgium 7Y -0.34 -0.343 -0.318 -0.343 0.03 -8.53% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Belgium 8Y -0.257 -0.258 -0.232 -0.258 0.04 -15.95% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Belgium 9M -0.615 -0.613 -0.611 -0.62 0.01 -0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Belgium 9Y -0.237 -0.24 -0.214 -0.24 0.03 -13.92% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Belgium 10Y -0.112 -0.114 -0.089 -0.114 0.04 -36.61% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Belgium 15Y 0.143 0.142 0.142 0.17 0.05 32.17% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Belgium 20Y 0.371 0.372 0.371 0.398 0.05 12.40% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳