شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار اوراق قرضه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 33.44 - 33.44 33.44 0.11 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Argentina 4Y 41.641 - 41.641 41.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Argentina 6Y 23.328 - 23.328 23.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Argentina 9Y 48.766 - 48.766 48.766 0.07 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 92.87 - 92.87 92.87 0.20 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۳۲
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.745 6.66 6.66 6.745 0.11 1.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
South Africa 3M 6 - 6 6.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
South Africa 3Y 7.045 - 7.045 7.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 5Y 7.476 7.471 7.32 7.476 0.17 2.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 8.446 8.441 8.27 8.446 0.22 2.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 10.082 10.087 10.076 9.86 0.28 2.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
South Africa 25Y 10.15 10.139 10.139 9.915 0.29 2.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
South Africa 30Y 10.115 10.12 10.11 9.885 0.29 2.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.63 -0.626 -0.586 -0.63 0.05 -7.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Germany 2Y -0.691 -0.687 -0.671 -0.694 0.02 -2.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Germany 3M -0.64 -0.639 -0.59 -0.644 0.06 -9.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Germany 3Y -0.736 -0.73 -0.718 -0.736 0.02 -2.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Germany 4Y -0.717 -0.714 -0.703 -0.72 0.01 -1.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Germany 5Y -0.681 -0.676 -0.662 -0.681 0.02 -2.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Germany 6M -0.585 -0.608 -0.555 -0.61 0.02 -2.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Germany 6Y -0.65 -0.645 -0.635 -0.651 0.02 -2.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Germany 7Y -0.61 -0.603 -0.594 -0.612 0.00 -0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Germany 8Y -0.557 -0.548 -0.532 -0.559 0.02 -3.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Germany 9M -0.631 -0.633 -0.587 -0.636 0.05 -8.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Germany 9Y -0.506 -0.496 -0.478 -0.51 0.02 -4.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Germany 10Y -0.421 -0.413 -0.406 -0.427 0.02 -3.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Germany 15Y -0.281 -0.271 -0.254 -0.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Germany 20Y -0.128 -0.119 -0.11 -0.137 0.02 -12.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Germany 25Y 0.013 0.018 -0.003 0.026 0.01 76.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Germany 30Y 0.081 0.092 0.068 0.103 0.01 17.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.599 -0.594 -0.314 -0.599 0.06 -9.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Austria 2Y -0.632 -0.629 -0.561 -0.632 0.03 -4.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Austria 3Y -0.641 -0.637 -0.62 -0.658 0.02 -3.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Austria 4Y -0.581 -0.576 -0.552 -0.586 0.01 -1.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Austria 5Y -0.5 -0.494 -0.46 -0.5 0.03 -6.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Austria 6Y -0.449 -0.443 -0.404 -0.449 0.03 -6.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Austria 7Y -0.368 -0.357 -0.336 -0.37 0.03 -8.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Austria 8Y -0.334 -0.327 -0.307 -0.336 0.03 -8.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Austria 9Y -0.276 -0.269 -0.246 -0.279 0.01 -4.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Austria 10Y -0.2 -0.193 -0.168 -0.202 0.04 -21.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Austria 15Y 0.064 0.074 0.062 0.098 0.03 53.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Austria 20Y 0.146 0.155 0.14 0.176 0.03 21.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Austria 25Y 0.321 0.329 0.311 0.353 0.03 9.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Austria 30Y 0.412 0.422 0.407 0.457 0.03 7.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Austria 50Y 0.581 0.567 0.567 0.597 0.02 2.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.163 - 4.163 4.163 0.19 4.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Jordan 2Y 4.409 - 4.409 4.409 0.18 4.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Jordan 3M 3.929 - 3.929 3.929 0.22 5.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Jordan 3Y 4.648 - 4.648 4.648 0.17 3.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Jordan 5Y 5.09 - 5.09 5.09 0.16 3.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Jordan 6M 3.867 - 3.867 3.867 0.22 5.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Jordan 7Y 5.601 - 5.601 5.601 0.15 2.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 6.211 - 6.211 6.211 0.13 2.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.504 -0.495 -0.495 -0.504 0.06 -11.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Spain 1Y -0.479 -0.48 -0.463 -0.48 0.00 -0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Spain 2Y -0.445 -0.444 -0.358 -0.446 0.02 -4.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Spain 3M -0.56 -0.558 -0.52 -0.56 0.05 -9.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Spain 3Y -0.452 -0.446 -0.43 -0.452 0.03 -5.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Spain 4Y -0.343 -0.34 -0.327 -0.347 0.03 -7.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Spain 5Y -0.231 -0.227 -0.212 -0.231 0.01 -3.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Spain 6M -0.482 -0.483 -0.469 -0.484 0.01 -1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Spain 6Y -0.163 -0.158 -0.145 -0.163 0.01 -5.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Spain 7Y -0.061 -0.055 -0.044 -0.061 0.01 -22.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Spain 8Y 0.028 0.036 0.028 0.049 0.01 28.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Spain 9M -0.478 -0.479 -0.464 -0.488 0.01 -1.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Spain 9Y 0.097 0.105 0.097 0.118 0.01 12.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Spain 10Y 0.22 0.228 0.22 0.245 0.02 9.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Spain 15Y 0.629 0.636 0.629 0.65 0.01 1.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Spain 20Y 0.639 0.645 0.639 0.66 0.02 2.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Spain 25Y 0.961 0.967 0.961 0.983 0.01 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Spain 30Y 1.102 1.108 1.102 1.128 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.725 0.729 0.724 0.759 0.02 2.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Australia 2Y 0.707 0.713 0.706 0.735 0.03 4.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Australia 3Y 0.688 0.693 0.686 0.716 0.03 3.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Australia 4Y 0.697 0.702 0.695 0.724 0.03 3.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Australia 5Y 0.718 0.724 0.717 0.747 0.03 3.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Australia 6Y 0.792 0.798 0.789 0.827 0.01 1.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Australia 7Y 0.86 0.869 0.857 0.926 0.03 3.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Australia 8Y 0.978 0.985 0.974 1.043 0.03 2.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Australia 9Y 1.028 1.034 1.023 1.075 0.03 2.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Australia 10Y 1.037 1.044 1.033 1.086 0.03 2.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Australia 12Y 1.087 1.095 1.083 1.135 0.03 2.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Australia 15Y 1.15 1.157 1.144 1.2 0.04 3.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Australia 20Y 1.444 1.451 1.444 1.492 0.03 2.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Australia 30Y 1.623 1.629 1.618 1.672 0.04 2.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.481 -0.559 -0.278 -0.568 0.08 -16.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y -0.51 -0.5 -0.34 -0.52 0.07 -13.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y -0.068 -0.063 -0.042 -0.071 0.00 -2.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Slovakia 10Y -0.16 -0.15 -0.08 -0.16 0.04 -25.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.249 - -0.149 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۵۲
Slovakia 5-Year -0.333 -0.327 -0.264 -0.333 0.02 -5.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Slovakia 8-Year -0.165 -0.161 -0.109 -0.172 0.03 -17.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.432 -0.345 -0.08 0.443 0.88 -204.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Slovenia 2Y -0.486 -0.394 -0.225 -0.486 0.04 -7.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Slovenia 5Y -0.354 -0.362 -0.29 -0.368 0.03 -7.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Slovenia 7Y -0.249 -0.24 -0.186 -0.249 0.04 -14.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 0.031 0.02 0.012 0.086 0.03 80.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 15.715 16.065 15.715 16.065 0.97 6.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Ukraine 2Y 16.28 16.47 16.28 16.47 0.24 1.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Ukraine 3-Year 15.735 15.82 15.735 15.82 0.60 3.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.914 - 5.914 5.914 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 1Y 5.862 5.893 5.862 5.905 0.04 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 3M 5.832 - 5.832 5.832 0.02 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 3Y 6.552 6.534 6.529 6.552 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 5Y 6.704 6.629 6.625 6.704 0.08 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 6M 5.796 5.787 5.787 5.796 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 10Y 7.3 7.193 7.193 7.3 0.08 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 15Y 7.734 7.61 7.61 7.734 0.10 1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 20Y 7.949 7.828 7.828 7.949 0.11 1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 25Y 8.217 8.084 8.084 8.217 0.17 2.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 30Y 8.144 8.015 8.015 8.144 0.12 1.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 0.769 0.776 0.762 0.815 0.05 6.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
UK 1M Yield 0.698 0.744 0.698 0.772 0.07 10.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
UK 1Y Yield 0.62 0.63 0.618 0.689 0.05 8.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
UK 2Y Yield 0.496 0.504 0.492 0.551 0.04 7.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
UK 3M Yield 0.692 0.739 0.692 0.739 0.04 5.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
UK 3Y Yield 0.432 0.44 0.427 0.502 0.07 15.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
UK 4Y Yield 0.433 0.441 0.428 0.479 0.07 15.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
UK 5Y Yield 0.439 0.446 0.434 0.497 0.06 12.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
UK 6M Yield 0.702 - 0.702 0.702 0.05 6.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
UK 6Y Yield 0.396 0.404 0.39 0.456 0.05 13.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
UK 7Y Yield 0.435 0.442 0.426 0.492 0.06 13.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
UK 8Y Yield 0.488 0.496 0.482 0.525 0.05 9.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
UK 9Y Yield 0.568 0.575 0.559 0.601 0.05 7.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
UK 10Y Yield 0.651 0.658 0.642 0.703 0.05 7.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
UK 15Y Yield 0.87 0.878 0.862 0.914 0.05 5.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
UK 20Y Yield 1.037 1.045 1.03 1.078 0.04 4.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
UK 25Y Yield 1.124 1.132 1.114 1.164 0.04 3.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
UK 30Y Yield 1.13 1.138 1.12 1.147 0.03 2.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
UK 40Y Yield 1.045 1.051 1.033 1.079 0.03 2.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
UK 50Y Yield 1.029 1.035 1.02 1.065 0.04 3.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 10.38 10.4 10.38 10.4 0.43 4.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Uganda 2Y 13.4 13.081 12.6 13.4 0.40 3.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Uganda 3M 8.583 - 8.583 8.583 0.23 2.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Uganda 3Y 14.793 14.3 14.3 14.793 0.34 2.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 15.556 15 14.8 15.556 0.76 5.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Uganda 6M 10.228 10 10 10.228 0.54 5.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Uganda 10Y 15.45 14.9 14.9 15.45 0.45 3.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Uganda 15Y 15.993 15.4 15.4 15.993 0.69 4.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 1.738 1.733 1.733 1.899 0.01 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
US 1Y Yield 1.623 1.628 1.62 1.654 0.02 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
US 2Y Yield 1.598 1.604 1.569 1.624 0.03 1.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
US 3M Yield 1.674 1.685 1.674 1.692 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
US 3Y Yield 1.573 1.576 1.544 1.603 0.03 2.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
US 5Y Yield 1.566 1.571 1.539 1.599 0.03 2.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
US 6M Yield 1.655 1.658 1.655 1.733 0.01 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
US 7Y Yield 1.649 1.654 1.626 1.685 0.04 2.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
US 10Y Yield 1.741 1.747 1.72 1.775 0.03 1.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
US 30Y Yield 2.219 2.227 2.203 2.237 0.02 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.347 -0.352 -0.303 -0.352 0.04 -10.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Italy 1Y -0.246 -0.245 -0.197 -0.246 0.05 -19.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Italy 2Y -0.176 -0.177 -0.11 -0.18 0.06 -31.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Italy 3M -0.356 -0.349 -0.324 -0.356 0.03 -9.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Italy 3Y -0.119 -0.122 -0.063 -0.122 0.04 -36.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Italy 4Y 0.129 0.131 0.129 0.187 0.05 41.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Italy 5Y 0.242 0.24 0.24 0.302 0.06 26.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Italy 6M -0.294 -0.303 -0.237 -0.303 0.07 -23.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Italy 6Y 0.464 0.463 0.463 0.524 0.06 12.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Italy 7Y 0.557 0.556 0.555 0.62 0.06 10.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Italy 8Y 0.671 0.67 0.667 0.742 0.07 10.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Italy 9M -0.28 -0.259 -0.204 -0.29 0.08 -29.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Italy 9Y 0.79 0.789 0.787 0.86 0.06 7.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Italy 10Y 0.982 0.981 0.979 1.062 0.07 6.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Italy 15Y 1.441 1.439 1.439 1.515 0.06 4.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Italy 20Y 1.628 1.626 1.626 1.698 0.06 3.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Italy 30Y 2.005 2.004 2.001 2.064 0.06 2.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Italy 50Y 2.252 2.251 2.249 2.329 0.05 2.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.576 -0.574 -0.458 -0.687 0.08 -12.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 3M -0.608 - -0.608 -0.608 0.19 -30.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Ireland 3Y -0.505 -0.501 -0.477 -0.511 0.02 -3.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Ireland 4Y -0.485 -0.482 -0.45 -0.512 0.00 -0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Ireland 5Y -0.404 -0.398 -0.369 -0.448 0.01 -1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Ireland 6M -0.525 -0.17 -0.167 -0.525 0.36 -67.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Ireland 6Y -0.31 -0.305 -0.274 -0.341 0.00 -0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Ireland 7Y -0.221 -0.217 -0.173 -0.223 0.04 -16.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 10Y 0.012 0.016 0.003 0.038 0.02 133.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Ireland 15Y 0.308 0.315 0.308 0.349 0.05 15.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Ireland 20Y 0.512 0.516 0.506 0.543 0.04 7.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Ireland 30Y 0.852 0.858 0.847 0.886 0.01 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 3.852 - 3.745 3.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۳۲
Iceland 5Y 3.768 - 3.768 3.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۳۲
Iceland 10Y 3.374 - 3.374 3.374 0.03 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 2.862 3.108 2.862 3.108 0.42 14.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Bahrain 2Y 3.562 - 3.562 3.562 0.23 6.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Bahrain 3M 2.79 3.008 2.79 3.072 0.28 10.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Bahrain 5Y 5.035 - 5.035 5.035 0.07 1.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Bahrain 6M 2.839 3.068 2.839 3.102 0.26 9.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Bahrain 9M 2.854 3.094 2.854 3.094 0.34 11.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 4.56 4.565 4.56 4.565 0.04 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Brazil 2Y 5 - 5 5 0.06 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۳۲
Brazil 3M 4.913 5.045 4.913 5.046 0.13 2.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Brazil 3Y 5.377 5.39 5.377 5.39 0.06 1.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Brazil 5Y 6.174 6.205 6.174 6.205 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Brazil 6M 4.715 4.74 4.71 4.74 0.02 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Brazil 8Y 6.5 6.535 6.5 6.545 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Brazil 9M 4.563 4.575 4.563 4.58 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Brazil 10Y 6.714 6.75 6.714 6.76 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.61 -0.619 -0.578 -0.647 0.03 -5.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Belgium 1Y -0.593 -0.581 -0.538 -0.593 0.06 -9.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Belgium 2Y -0.634 -0.633 -0.609 -0.634 0.02 -3.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Belgium 3M -0.604 -0.595 -0.595 -0.604 0.01 -1.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Belgium 3Y -0.635 -0.627 -0.608 -0.635 0.05 -7.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Belgium 4Y -0.553 -0.548 -0.494 -0.553 0.06 -11.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Belgium 5Y -0.475 -0.469 -0.442 -0.475 0.01 -2.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Belgium 6M -0.605 -0.594 -0.567 -0.605 0.04 -6.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Belgium 6Y -0.433 -0.427 -0.404 -0.433 0.02 -5.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Belgium 7Y -0.368 -0.361 -0.32 -0.368 0.03 -7.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Belgium 8Y -0.287 -0.281 -0.264 -0.287 0.01 -1.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Belgium 9M -0.602 -0.603 -0.592 -0.603 0.04 -6.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Belgium 9Y -0.265 -0.261 -0.23 -0.27 0.02 -9.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Belgium 10Y -0.144 -0.138 -0.121 -0.145 0.01 -4.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Belgium 15Y 0.12 0.127 0.119 0.151 0.03 26.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Belgium 20Y 0.342 0.35 0.334 0.377 0.01 4.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.56 - -0.35 -0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Bulgaria 1Y -0.485 -0.236 -0.218 -0.485 0.27 -54.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Bulgaria 3Y -0.245 0.005 -0.245 0.005 0.25 -103.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Bulgaria 5Y -0.112 0.072 -0.112 0.074 0.19 -165.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Bulgaria 7Y 0.12 - 0.12 0.12 0.18 150.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Bulgaria 10Y 0.311 0.45 0.311 0.45 0.12 38.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 7.995 8.02 7.99 8.02 0.64 7.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 2Y 8.795 8.63 8.6 8.795 0.17 1.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 3M 7.185 7.02 6.99 7.185 0.10 1.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 5Y 9.095 8.92 8.9 9.095 0.18 1.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 6M 8.1 7.96 7.93 8.1 0.14 1.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 10Y 9.49 9.3 9.27 9.49 0.19 2.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 15Y 9.765 9.56 9.53 9.765 0.21 2.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 20Y 10.025 9.81 10.025 9.81 0.22 2.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.211 - 3.211 3.211 0.09 2.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Botswana 5Y 4.172 - 4.172 4.172 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Botswana 6M 1.952 2.04 1.931 2.04 0.28 16.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.58 - 3.58 3.58 0.07 1.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Botswana 13Y 5.061 - 5.061 5.061 0.04 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 13.2 - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Pakistan 3M 13.3 - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Pakistan 3Y 11.573 11.501 11.501 11.799 0.68 5.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Pakistan 5Y 11.797 11.518 11.518 11.797 0.28 2.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Pakistan 6M 13.4 - 13.4 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Pakistan 10Y 11.566 11.299 11.299 11.566 0.27 2.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Pakistan 15Y 11.95 - 11.95 11.95 0.29 2.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Pakistan 20Y 12.711 12.382 12.382 12.711 0.33 2.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.452 -0.451 -0.419 -0.452 0.03 -6.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Portugal 2Y -0.585 -0.587 -0.543 -0.588 0.01 -1.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Portugal 3M -0.513 -0.499 -0.46 -0.513 0.01 -2.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Portugal 3Y -0.411 -0.4 -0.388 -0.411 0.01 -2.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Portugal 4Y -0.282 -0.279 -0.257 -0.282 0.01 -3.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Portugal 5Y -0.244 -0.239 -0.211 -0.25 0.00 -0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Portugal 6M -0.456 -0.45 -0.411 -0.458 0.04 -8.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Portugal 6Y -0.109 -0.102 -0.078 -0.109 0.01 -10.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Portugal 7Y -0.042 -0.038 -0.017 -0.042 0.01 -16.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Portugal 8Y 0.02 0.028 0.02 0.051 0.03 130.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Portugal 9Y 0.112 0.121 0.112 0.135 0.01 10.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Portugal 10Y 0.17 0.177 0.17 0.198 0.01 7.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Portugal 15Y 0.553 0.557 0.553 0.579 0.02 3.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Portugal 20Y 0.727 0.733 0.727 0.754 0.02 2.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Portugal 30Y 1.065 1.07 1.065 1.094 0.01 0.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 3.001 3.01 3.001 3.01 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۳۵
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 4.567 - 4.567 4.567 0.06 1.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۳۳
Peru 20Y 4.815 4.817 4.815 4.817 0.03 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۳۵
Peru 30Y 4.98 - 4.98 4.98 0.03 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۳۵
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.447 1.48 1.447 1.48 0.01 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Thailand 2Y 1.395 1.425 1.395 1.425 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Thailand 3Y 1.466 1.53 1.466 1.53 0.03 1.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Thailand 5Y 1.395 1.42 1.395 1.42 0.02 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Thailand 7Y 1.536 1.55 1.536 1.55 0.05 3.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Thailand 10Y 1.531 1.56 1.531 1.56 0.01 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Thailand 12Y 1.541 1.58 1.541 1.58 0.01 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Thailand 14Y 1.541 1.6 1.541 1.6 0.70 45.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Thailand 15Y 1.596 1.591 1.591 1.63 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Thailand 16Y 1.612 1.64 1.61 1.64 0.02 1.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Thailand 20Y 1.622 1.612 1.612 1.67 0.01 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.525 - 0.525 0.525 0.03 4.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Taiwan 5Y 0.58 - 0.58 0.58 0.01 1.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Taiwan 10Y 0.67 0.68 0.67 0.68 0.02 2.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Taiwan 20Y 0.87 - 0.87 0.87 0.01 1.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Taiwan 30Y 0.99 - 0.99 0.99 0.05 5.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 15.55 - 15.55 15.55 0.03 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Turkey 2Y 16.215 16.375 15.47 16.395 0.90 5.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Turkey 3Y 16.315 16.085 15.755 16.315 1.14 7.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Turkey 5Y 16.12 - 16.12 16.12 0.18 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Turkey 10Y 16.125 15.54 15.54 16.125 1.01 6.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 2.727 2.647 2.647 2.9 0.12 4.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Mauritius 2M 2.303 2.35 2.303 2.55 0.05 2.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mauritius 2Y 3.109 3.134 3.109 3.134 0.03 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mauritius 3Y 3.437 3.459 3.437 3.459 0.02 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mauritius 4M 2.448 2.5 2.448 2.7 0.10 4.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mauritius 4Y 3.677 3.694 3.677 3.694 0.02 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mauritius 5Y 3.862 3.95 3.862 3.95 0.09 2.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mauritius 6M 2.555 2.61 2.555 2.75 0.06 2.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mauritius 8M 2.589 2.569 2.569 2.8 0.04 1.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Mauritius 10Y 4.423 4.499 4.423 4.499 0.07 1.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mauritius 15Y 5.125 - 5.125 5.125 0.04 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mauritius 20Y 5.517 - 5.517 5.517 0.05 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.329 1.448 1.329 1.48 0.14 10.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Czech Republic 2Y 1.172 1.135 1.135 1.376 0.10 8.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Czech Republic 3Y 1.19 1.182 1.179 1.344 0.09 7.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Czech Republic 4Y 1.171 1.203 1.17 1.285 0.05 4.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Czech Republic 5Y 0.954 0.951 0.928 1.074 0.09 9.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Czech Republic 6Y 1.247 1.252 1.247 1.306 0.06 5.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Czech Republic 7Y 1.308 1.306 1.297 1.386 0.02 1.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Czech Republic 8Y 1.268 1.272 1.268 1.363 0.03 2.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Czech Republic 9Y 1.289 1.287 1.259 1.325 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Czech Republic 10Y 1.336 1.333 1.304 1.357 0.01 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Czech Republic 15Y 1.378 1.374 1.372 1.413 0.02 1.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Czech Republic 20Y 1.397 1.415 1.374 1.423 0.04 2.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Czech Republic 50Y 2.103 2.075 2.075 2.117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.651 2.691 2.651 2.7 0.02 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
China 2Y 2.743 2.769 2.743 2.781 0.02 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
China 3Y 2.854 2.888 2.854 2.9 0.04 1.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
China 5Y 2.987 3.01 2.98 3.013 0.02 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
China 7Y 3.189 3.218 3.189 3.224 0.02 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
China 10Y 3.187 3.189 3.18 3.194 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
China 15Y 3.528 3.53 3.528 3.55 0.04 1.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
China 20Y 3.556 3.565 3.556 3.573 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
China 30Y 3.855 3.85 3.85 3.87 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.777 -0.772 -0.707 -0.78 0.02 -2.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Denmark 3M -0.753 - -0.753 -0.753 0.05 -6.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Denmark 3Y -0.747 -0.742 -0.706 -0.747 0.02 -3.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Denmark 5Y -0.679 -0.667 -0.642 -0.679 0.04 -5.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Denmark 6M -0.775 -0.724 -0.722 -0.775 0.05 -6.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Denmark 8Y -0.542 -0.537 -0.519 -0.55 0.02 -2.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Denmark 10Y -0.414 -0.407 -0.391 -0.421 0.02 -5.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 6.75 - 6.75 6.75 0.03 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Russia 1W 6.81 - 6.81 6.81 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Russia 1Y 6.315 6.32 6.31 6.35 0.04 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 2M 6.71 - 6.71 6.71 0.02 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Russia 2W 6.82 - 6.82 6.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۳:۰۳
Russia 2Y 6.33 6.32 6.32 6.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Russia 3M 6.66 - 6.66 6.66 0.03 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Russia 3Y 6.325 6.32 6.3 6.35 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Russia 5Y 6.45 6.47 6.45 6.48 0.04 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Russia 6M 6.63 - 6.63 6.63 0.04 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Russia 7Y 6.59 6.58 6.575 6.62 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Russia 10Y 6.655 6.65 6.65 6.68 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Russia 15Y 6.925 6.91 6.91 6.94 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Russia 20-Year 7.12 7.13 7.08 7.13 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Russia Overnight 6.83 - 6.83 6.83 0.08 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.03 3.15 3.03 3.16 0.13 4.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Romania 2Y 3.35 3.43 3.35 3.43 0.06 1.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Romania 3Y 3.52 3.61 3.52 3.63 0.09 2.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Romania 4Y 3.7 3.79 3.7 3.79 0.09 2.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Romania 5Y 3.88 3.94 3.88 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Romania 6M 2.734 2.807 2.734 2.807 0.08 2.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Romania 7Y 3.979 3.9 3.9 4.163 0.05 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Romania 10Y 4.13 4.115 4.115 4.23 0.07 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.17 - 1.17 1.17 0.02 1.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
New Zealand 1Y 0.782 - 0.782 0.782 0.02 2.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
New Zealand 2M 1.12 - 1.12 1.12 0.01 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
New Zealand 2Y 0.793 0.815 0.793 0.835 0.03 4.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
New Zealand 3M 1.08 - 1.08 1.08 0.01 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
New Zealand 4M 1.07 - 1.07 1.07 0.01 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
New Zealand 5M 1.06 - 1.06 1.06 0.01 0.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
New Zealand 5Y 0.902 0.925 0.902 0.945 0.03 3.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
New Zealand 6M 1.05 - 1.05 1.05 0.01 0.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
New Zealand 7Y 1.058 1.08 1.058 1.1 0.03 2.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
New Zealand 10Y 1.189 1.21 1.189 1.23 0.02 1.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
New Zealand 15Y 1.428 1.448 1.428 1.468 0.02 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
New Zealand 20Y 1.59 1.608 1.59 1.628 0.01 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.139 - -0.139 -0.139 0.01 -6.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Japan 1Y -0.253 -0.26 -0.253 -0.261 0.02 -6.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Japan 2Y -0.262 -0.27 -0.262 -0.27 0.02 -6.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Japan 3M -0.279 -0.289 -0.279 -0.289 0.05 -19.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Japan 3Y -0.286 -0.284 -0.273 -0.286 0.00 -1.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Japan 4Y -0.286 -0.281 -0.277 -0.286 0.01 -2.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Japan 5Y -0.278 -0.27 -0.27 -0.287 0.02 -6.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Japan 6M -0.242 -0.269 -0.242 -0.284 0.02 -7.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Japan 6Y -0.309 -0.304 -0.294 -0.309 0.00 -0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Japan 7Y -0.302 -0.308 -0.288 -0.308 0.00 -1.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Japan 8Y -0.283 -0.285 -0.27 -0.285 0.00 -1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Japan 9M -0.294 -0.285 -0.285 -0.294 0.07 -23.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Japan 9Y -0.223 -0.217 -0.21 -0.223 0.00 -0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Japan 10Y -0.155 -0.16 -0.155 -0.164 0.01 -8.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Japan 15Y 0.064 0.07 0.063 0.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Japan 20Y 0.217 0.221 0.215 0.228 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Japan 30Y 0.4 0.395 0.385 0.4 0.01 2.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Japan 40Y 0.434 0.445 0.429 0.449 0.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 8.252 7.912 7.8 8.252 0.15 1.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 2Y 8.837 8.811 8.674 8.837 0.14 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 3M 7.7 7.6 7.6 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Sri Lanka 3Y 9.412 9.333 9.2 9.412 0.11 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 4Y 9.839 9.834 9.834 9.839 0.19 1.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Sri Lanka 5Y 10.24 10.224 10.03 10.24 0.19 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Sri Lanka 6M 7.8 7.75 7.7 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Sri Lanka 6Y 10.514 10.304 10.15 10.514 0.16 1.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Sri Lanka 7Y 10.409 10.54 10.25 10.54 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 8Y 10.565 10.35 10.35 10.565 0.17 1.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Sri Lanka 9Y 10.671 10.724 10.45 10.724 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 10Y 10.725 10.55 10.5 10.725 0.18 1.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Sri Lanka 15Y 10.993 10.961 10.7 10.993 0.24 2.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.677 1.684 1.677 1.684 0.14 8.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Singapore 1Y 1.688 1.71 1.688 1.71 0.09 5.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Singapore 2Y 1.58 1.583 1.578 1.599 0.01 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Singapore 3M 1.717 1.732 1.717 1.732 0.09 5.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Singapore 5Y 1.594 1.597 1.589 1.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Singapore 6M 1.707 1.759 1.707 1.759 0.07 4.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Singapore 10Y 1.699 1.705 1.693 1.708 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 15Y 1.779 1.783 1.779 1.801 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 20Y 1.893 1.896 1.893 1.909 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Singapore 30Y 2.011 2.014 2.011 2.021 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.495 -0.446 -0.446 -0.495 0.04 -8.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Sweden 2M -0.45 - -0.45 -0.45 0.05 -11.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Sweden 2Y -0.559 -0.555 -0.554 -0.569 0.01 -1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Sweden 3M -0.502 -0.452 -0.452 -0.502 0.05 -10.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Sweden 5Y -0.444 -0.436 -0.433 -0.453 0.02 -4.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Sweden 6M -0.54 -0.491 -0.491 -0.54 0.05 -9.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Sweden 7Y -0.347 -0.343 -0.341 -0.358 0.03 -7.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Sweden 10Y -0.156 -0.15 -0.13 -0.164 0.02 -12.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Sweden 15Y 0.003 0.007 -0.005 0.034 0.02 -125.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Sweden 20-Year 0.254 0.262 0.25 0.275 0.03 11.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.86 - -0.86 -0.86 0.14 -14.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Switzerland 1W -0.92 -0.9 -0.75 -0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Switzerland 1Y -1.01 -0.95 -0.9 -1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Switzerland 2M -0.85 -1 -0.8 -1.01 0.15 -15.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Switzerland 2Y -0.864 -0.861 -0.86 -0.867 0.08 -8.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Switzerland 3M -1 -0.91 -0.75 -1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Switzerland 3Y -0.865 -0.857 -0.837 -0.87 0.05 -5.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Switzerland 4Y -0.83 -0.826 -0.811 -0.84 0.06 -6.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Switzerland 5Y -0.788 -0.784 -0.769 -0.8 0.03 -3.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Switzerland 6M -0.84 -0.94 -0.83 -1.05 0.21 -20.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
Switzerland 6Y -0.741 -0.746 -0.736 -0.762 0.03 -4.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Switzerland 7Y -0.725 -0.727 -0.719 -0.746 0.02 -3.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Switzerland 8Y -0.683 -0.685 -0.672 -0.704 0.03 -3.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Switzerland 9Y -0.658 -0.661 -0.652 -0.681 0.02 -2.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Switzerland 10Y -0.63 -0.631 -0.606 -0.653 0.02 -3.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Switzerland 15Y -0.421 -0.422 -0.408 -0.44 0.02 -4.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Switzerland 20Y -0.342 -0.352 -0.322 -0.358 0.05 -13.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Switzerland 30Y -0.211 -0.214 -0.196 -0.234 0.03 -14.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Switzerland 50Y -0.107 -0.108 -0.092 -0.128 0.00 -2.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Switzerland Overnight -0.8 -0.9 -0.8 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Chile 2Y 1.77 - 1.77 1.77 0.02 1.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Chile 3Y 2 - 2 2 0.10 5.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Chile 4Y 2.11 - 2.11 2.11 0.04 1.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Chile 5Y 2.15 - 2.15 2.15 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Chile 8Y 2.53 - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Chile 10Y 2.86 - 2.86 2.86 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.097 - 2.097 2.097 0.10 4.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Serbia 2Y 2.25 2.205 2.205 2.35 0.10 4.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 2.315 2.4 2.315 2.57 0.19 7.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Serbia 5Y 2.925 3 2.884 3 0.08 2.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.35 - 3.17 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
Serbia 7Y 3.2 - 3.2 3.2 0.10 3.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.609 -0.604 -0.586 -0.622 0.04 -7.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
France 1Y -0.587 -0.586 -0.577 -0.587 0.07 -11.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
France 2Y -0.639 -0.635 -0.612 -0.639 0.03 -4.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
France 3M -0.593 -0.586 -0.586 -0.593 0.01 -0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
France 3Y -0.655 -0.651 -0.635 -0.655 0.02 -2.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
France 4Y -0.634 -0.629 -0.596 -0.634 0.02 -3.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
France 5Y -0.556 -0.551 -0.511 -0.556 0.02 -4.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
France 6M -0.584 -0.585 -0.556 -0.585 0.06 -10.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
France 6Y -0.478 -0.472 -0.457 -0.478 0.02 -4.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
France 7Y -0.4055 -0.4005 -0.3757 -0.4068 0.03 -6.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
France 8Y -0.335 -0.328 -0.307 -0.338 0.03 -8.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
France 9M -0.598 -0.599 -0.587 -0.602 0.02 -3.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
France 9Y -0.265 -0.258 -0.234 -0.269 0.03 -10.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
France 10Y -0.175 -0.168 -0.145 -0.179 0.03 -16.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
France 15Y 0.126 0.134 0.12 0.156 0.01 9.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
France 20Y 0.347 0.356 0.338 0.373 0.02 5.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
France 25Y 0.512 0.52 0.5 0.539 0.03 6.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
France 30Y 0.675 0.683 0.664 0.705 0.03 4.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
France 50Y 0.841 0.85 0.829 0.877 0.03 3.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.631 -0.628 -0.585 -0.635 0.03 -4.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Finland 3Y -0.621 -0.617 -0.596 -0.622 0.02 -3.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Finland 4Y -0.569 -0.567 -0.535 -0.57 0.01 -2.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Finland 5Y -0.543 -0.535 -0.522 -0.543 0.02 -3.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Finland 6Y -0.44 -0.431 -0.416 -0.44 0.03 -5.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Finland 8Y -0.31 -0.302 -0.279 -0.311 0.03 -10.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Finland 10Y -0.197 -0.189 -0.163 -0.199 0.04 -18.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Finland 15Y 0.032 0.04 0.029 0.064 0.03 81.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Finland 30Y 0.337 0.349 0.333 0.369 0.03 7.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 2.98 2.99 2.98 2.99 0.07 2.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Philippines 1Y 3.586 3.634 3.586 3.634 0.05 1.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Philippines 2Y 4.011 3.996 3.996 4.011 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Philippines 3M 3.182 - 3.182 3.182 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Philippines 3Y 4.095 4.069 4.069 4.095 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Philippines 4Y 4.228 4.196 4.196 4.228 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Philippines 5Y 4.343 4.306 4.306 4.343 0.05 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Philippines 6M 3.284 3.309 3.284 3.309 0.03 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Philippines 7Y 4.543 4.5 4.5 4.543 0.03 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Philippines 10Y 4.663 4.616 4.616 4.663 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Philippines 20Y 5.213 5.15 5.15 5.213 0.07 1.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Philippines 25Y 5.407 5.34 5.34 5.407 0.05 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 2.139 2.147 2.132 2.227 0.18 8.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Qatar 10-Year 2.572 2.553 2.546 2.593 0.02 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Qatar 15-Year 3.772 - 3.746 3.793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۱
Qatar 30-Year 3.577 3.576 3.536 3.577 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.683 1.676 1.676 1.683 0.02 1.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Canada 1Y 1.724 - 1.724 1.724 0.01 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Canada 2M 1.662 1.658 1.658 1.662 0.01 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Canada 2Y 1.689 1.686 1.672 1.694 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Canada 3M 1.668 1.647 1.645 1.668 0.03 1.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Canada 3Y 1.64 1.637 1.623 1.645 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Canada 4Y 1.613 1.607 1.594 1.622 0.01 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Canada 5Y 1.579 1.574 1.562 1.59 0.01 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Canada 6M 1.694 - 1.694 1.694 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Canada 7Y 1.569 1.561 1.535 1.577 0.01 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Canada 10Y 1.554 1.549 1.53 1.568 0.01 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Canada 20Y 1.656 1.654 1.638 1.661 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Canada 30Y 1.664 1.666 1.664 1.676 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.294 - 1.294 1.294 0.02 1.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۲
South Korea 2Y 1.332 - 1.332 1.332 0.03 2.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
South Korea 3Y 1.319 1.313 1.298 1.336 0.04 3.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
South Korea 4Y 1.401 - 1.401 1.401 0.03 2.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
South Korea 5Y 1.399 1.386 1.379 1.411 0.04 2.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
South Korea 10Y 1.53 1.511 1.511 1.552 0.04 2.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
South Korea 20Y 1.515 1.506 1.501 1.533 0.03 1.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
South Korea 30Y 1.5 1.492 1.491 1.521 0.03 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
South Korea 50Y 1.503 - 1.503 1.503 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.02 - 0.02 0.02 0.02 100.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
Croatia 3Y 0.034 0.149 0.034 0.149 0.10 297.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Croatia 5Y 0.087 0.179 0.087 0.179 0.09 106.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 9M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵
Croatia 10Y 0.465 0.515 0.465 0.516 0.05 11.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.298 - 4.298 4.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Colombia 4Y 4.9 - 4.86 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Colombia 5Y 5.159 - 5.159 5.159 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
Colombia 10Y 5.862 - 5.834 5.862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Colombia 15Y 6.225 - 6.19 6.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.792 - 9.792 9.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya 2Y 10.318 - 10.318 10.318 0.17 1.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya 3M 6.369 - 6.369 6.369 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya 3Y 10.427 - 10.427 10.427 0.18 1.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya 4Y 10.75 - 10.75 10.75 0.20 1.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya 5Y 10.706 - 10.706 10.706 0.11 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya 6M 7.25 - 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya 6Y 11.026 11.079 11.026 11.079 0.23 2.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Kenya 7Y 11.125 - 11.125 11.125 0.23 2.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya 8Y 11.39 - 11.39 11.39 0.24 2.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya 9Y 11.616 - 11.616 11.616 0.12 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya 10Y 11.922 11.65 11.65 11.922 0.27 2.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.8 - 12.8 12.8 0.40 3.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya 20Y 13.145 - 13.145 13.145 0.35 2.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya 25Y 13.309 13.15 13.15 13.309 0.12 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya Overnight 7.025 - 7.025 7.025 0.13 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۲
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y -0.11 - -0.11 -0.11 0.14 -127.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.12 -135.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 5Y 0.025 - 0.025 0.025 0.08 300.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.55 1.53 1.46 1.55 0.02 1.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Poland 1Y 1.159 1.179 1.159 1.284 0.07 5.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Poland 2M 1.55 1.54 1.46 1.55 0.01 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Poland 2Y 1.499 1.497 1.49 1.547 0.02 1.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Poland 3Y 1.564 1.58 1.564 1.616 0.03 1.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Poland 4Y 1.64 1.633 1.633 1.699 0.06 3.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Poland 5Y 1.741 1.738 1.73 1.754 0.02 1.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 1.977 1.976 1.969 1.989 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Poland 12Y 2.591 - 2.591 2.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 15Y 1.944 1.943 1.931 1.955 0.01 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Poland 6-Year 1.919 1.922 1.907 1.94 0.01 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Poland Overnight 1.4 - 1.4 1.4 0.15 12.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.12 -135.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lithuania 5Y 0.026 - 0.026 0.026 0.07 284.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lithuania 10Y 0.258 - 0.258 0.258 0.04 16.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.244 - -0.244 -0.244 0.02 -6.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Malta 3-Year -0.171 - -0.171 -0.171 0.02 -9.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Malta 5-Year -0.149 - -0.149 -0.149 0.02 -9.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Malta 1-Month -0.323 -0.299 -0.299 -0.323 0.03 -7.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Malta 10-Year 0.282 - 0.282 0.282 0.02 6.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Malta 20-Year 0.721 0.694 0.694 0.721 0.01 1.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Malta 25-Year 0.802 - 0.802 0.802 0.03 3.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Malta 3-Month -0.308 -0.283 -0.283 -0.308 0.01 -4.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Malta 6-Month -0.287 -0.262 -0.262 -0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.08 - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 3M 3.07 - 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 3W 3.07 - 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 3Y 3.14 3.13 3.128 3.14 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Malaysia 5Y 3.25 3.235 3.235 3.25 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Malaysia 7M 3.08 - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 7Y 3.404 3.384 3.379 3.404 0.02 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Malaysia 10Y 3.443 3.426 3.422 3.443 0.02 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Malaysia 15Y 3.646 3.63 3.627 3.646 0.02 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Malaysia 20Y 3.781 3.76 3.756 3.781 0.02 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Malaysia 30Y 4.024 3.997 3.988 4.024 0.04 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.029 - 0.029 0.029 0.07 244.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Hungary 3M 0.015 - 0.015 0.015 0.08 500.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Hungary 3Y 0.405 - 0.405 0.405 0.08 18.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Hungary 5Y 1.01 - 1.01 1.01 0.07 6.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Hungary 6M 0.005 - 0.005 0.005 0.08 1500.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Hungary 10Y 1.94 - 1.94 1.94 0.07 3.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Hungary 15Y 2.64 - 2.64 2.64 0.07 2.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.317 - 2.317 2.317 0.05 2.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Morocco 3M 2.421 - 2.421 2.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۵:۰۲
Morocco 5Y 2.373 - 2.373 2.373 0.05 2.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Morocco 6M 2.125 2.207 2.125 2.207 0.09 4.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Morocco 10Y 2.813 - 2.813 2.813 0.05 1.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Morocco 15Y 3.295 - 3.295 3.295 0.03 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 15.296 - 15.296 15.296 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Egypt 2Y 15.2 - 15.2 15.2 0.44 2.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Egypt 3M 16.777 - 16.777 16.777 0.89 5.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Egypt 3Y 15.038 - 15.038 15.038 0.43 2.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Egypt 5Y 14.861 - 14.861 14.861 0.41 2.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Egypt 6M 16.376 - 16.376 16.376 0.55 3.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Egypt 7Y 14.839 - 14.839 14.839 0.46 3.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Egypt 9M 15.828 - 15.828 15.828 0.23 1.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Egypt 10Y 14.783 - 14.783 14.783 0.47 3.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Egypt Overnight 13.342 - 13.342 13.342 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 8.013 - 8.013 8.013 0.28 3.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mexico 1Y 7.191 - 7.191 7.191 0.03 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mexico 3M 7.831 - 7.831 7.831 0.22 2.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mexico 3Y 6.859 6.69 6.69 6.859 0.18 2.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mexico 5Y 6.883 6.7 6.7 6.883 0.19 2.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mexico 6M 7.573 - 7.573 7.573 0.14 1.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mexico 7Y 6.961 6.77 6.76 6.961 0.21 3.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mexico 9M 7.339 - 7.339 7.339 0.13 1.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mexico 10Y 6.995 6.8 6.8 6.995 0.21 3.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mexico 20Y 7.331 7.11 7.11 7.331 0.23 3.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mexico 30Y 7.389 7.17 7.17 7.389 0.23 3.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mexico 15-Year 7.205 6.99 6.99 7.205 0.25 3.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 7.374 - 7.374 7.374 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Namibia 3M 7.002 - 7.002 7.002 0.15 2.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Namibia 3Y 8.155 - 8.155 8.155 0.11 1.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Namibia 6M 7.192 - 7.192 7.192 0.12 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Namibia 7Y 9.172 - 9.172 9.172 0.15 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Namibia 9M 7.309 - 7.309 7.309 0.05 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Namibia 10Y 9.692 - 9.692 9.692 0.19 1.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Namibia 15Y 10.709 - 10.709 10.709 0.25 2.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Namibia 20Y 11.266 - 11.266 11.266 0.28 2.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 1Y 1.224 1.302 1.224 1.303 0.08 6.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 2Y 1.151 1.175 1.151 1.192 0.03 2.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Norway 3M 1.278 1.327 1.278 1.327 0.05 3.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Norway 5Y 1.175 1.168 1.168 1.206 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Norway 6M 1.204 1.276 1.204 1.34 0.07 6.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Norway 9M 1.221 1.276 1.221 1.298 0.06 4.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Norway 10Y 1.238 1.23 1.22 1.271 0.01 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Norway 3Y 1.165 - 1.16 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 14.591 - 14.591 14.591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۰۳
Nigeria 2Y 14.365 - 14.365 14.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Nigeria 3M 13.298 - 13.298 13.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Nigeria 4Y 14.425 - 14.425 14.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۰۳
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 12.454 - 12.454 12.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
Nigeria 7Y 14.367 - 14.367 14.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۳۲
Nigeria 10Y 14.437 - 14.437 14.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۳۲
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 14.456 - 14.456 14.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.549 -0.55 -0.5 -0.563 0.04 -7.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Netherlands 2Y -0.687 -0.683 -0.654 -0.688 0.02 -3.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Netherlands 3M -0.651 -0.63 -0.617 -0.651 0.02 -3.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Netherlands 3Y -0.677 -0.672 -0.659 -0.678 0.01 -1.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Netherlands 4Y -0.669 -0.664 -0.64 -0.669 0.02 -3.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Netherlands 5Y -0.613 -0.608 -0.594 -0.613 0.02 -3.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Netherlands 6M -0.659 -0.661 -0.63 -0.664 0.02 -3.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Netherlands 6Y -0.531 -0.524 -0.512 -0.531 0.02 -3.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Netherlands 7Y -0.485 -0.478 -0.459 -0.487 0.02 -4.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Netherlands 8Y -0.414 -0.407 -0.395 -0.418 0.02 -4.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Netherlands 9Y -0.363 -0.356 -0.34 -0.368 0.00 -0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Netherlands 10Y -0.296 -0.287 -0.274 -0.299 0.00 -1.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Netherlands 15Y -0.168 -0.16 -0.143 -0.173 0.02 -14.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Netherlands 20Y -0.049 -0.041 -0.031 -0.06 0.00 -7.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Netherlands 25Y 0.034 0.045 0.022 0.056 0.02 52.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Netherlands 30Y 0.108 0.119 0.094 0.125 0.01 11.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 5.67 5.667 5.588 5.672 0.08 1.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
India 2Y 5.761 5.77 5.702 5.776 0.05 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
India 3M 5.149 5.16 5.07 5.16 0.02 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
India 3Y 6.027 6.021 5.936 6.028 0.08 1.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
India 4Y 6.335 6.329 6.235 6.335 0.09 1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
India 5Y 6.417 6.421 6.324 6.421 0.08 1.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
India 6M 5.322 5.312 5.24 5.322 0.05 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
India 6Y 6.571 6.563 6.458 6.571 0.09 1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
India 7Y 6.919 6.903 6.786 6.919 0.11 1.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
India 8Y 6.845 6.849 6.736 6.849 0.10 1.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
India 9Y 6.856 - 6.856 6.856 0.11 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
India 10Y 6.774 6.759 6.644 6.774 0.11 1.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
India 11Y 7.204 - 7.204 7.204 0.12 1.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
India 12Y 7.027 6.91 6.909 7.027 0.11 1.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
India 13Y 7.21 7.207 7.091 7.215 0.10 1.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
India 14Y 7.118 7.114 6.986 7.118 0.10 1.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
India 15Y 7.105 - 7.105 7.105 0.12 1.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
India 19Y 7.167 7.062 7.062 7.167 0.03 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
India 24Y 7.295 7.276 7.276 7.295 0.14 2.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
India 30Y 7.316 7.314 7.173 7.316 0.12 1.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 1.396 1.434 1.396 1.489 0.09 6.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Hong Kong 1W 1.102 1.156 1.102 1.217 0.10 8.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Hong Kong 1Y 1.801 1.85 1.801 1.85 0.04 2.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Hong Kong 2Y 1.687 1.736 1.687 1.752 0.03 1.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Hong Kong 3M 1.917 1.952 1.917 1.968 0.05 2.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Hong Kong 3Y 1.535 1.599 1.535 1.675 0.10 6.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Hong Kong 5Y 1.394 1.436 1.394 1.442 0.01 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Hong Kong 6M 1.899 1.94 1.899 1.951 0.04 2.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Hong Kong 7Y 1.361 1.423 1.361 1.428 0.03 1.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Hong Kong 9M 1.885 1.93 1.885 1.93 0.03 1.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Hong Kong 10Y 1.406 1.457 1.406 1.463 0.01 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Hong Kong 15Y 1.564 1.598 1.564 1.606 0.01 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 2.392 2.492 2.392 2.631 0.24 10.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Vietnam 2Y 2.557 2.657 2.557 2.657 0.16 6.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Vietnam 3Y 2.594 2.694 2.594 2.694 0.15 5.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Vietnam 5Y 2.701 2.801 2.701 2.898 0.20 7.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Vietnam 7Y 3.422 3.522 3.422 3.578 0.16 4.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Vietnam 10Y 3.801 3.838 3.801 3.838 0.08 2.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 0.951 0.908 0.908 0.951 0.69 72.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 0.75 - 0.75 0.75 0.56 74.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Greece 3Y 0.678 0.679 0.678 0.72 0.03 5.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Greece 6M 0.681 0.677 0.677 0.681 0.56 82.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Greece 10Y 1.391 1.39 1.39 1.428 0.02 1.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Greece 15Y 1.87 1.871 1.87 1.909 0.06 3.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Greece 20Y 2.148 2.155 2.148 2.178 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Greece 25Y 2.306 2.308 2.306 2.334 0.05 2.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر