شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 40.2 - 40.2 40.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۳۱
Argentina 4Y 41.641 - 41.641 41.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Argentina 6Y 23.328 - 23.328 23.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Argentina 9Y 51.918 - 51.918 51.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 40.2 - 40.2 40.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.7 - 6.675 6.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
South Africa 3M 6 - 5.5 6.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
South Africa 3Y 7.045 - 7.045 7.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 5Y 7.315 - 7.295 7.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 8.42 - 8.385 8.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 10.22 - 10.185 10.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
South Africa 25Y 10.325 - 10.28 10.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
South Africa 30Y 10.31 - 10.24 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.666 - -0.655 -0.666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Germany 2Y -0.69 - -0.69 -0.69 0.01 -1.01% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Germany 3M -0.714 - -0.714 -0.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Germany 3Y -0.648 - -0.648 -0.648 0.00 -0.15% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Germany 4Y -0.614 - -0.608 -0.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Germany 5Y -0.583 - -0.583 -0.583 0.00 -0.17% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Germany 6M -0.7 - -0.691 -0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Germany 6Y -0.515 - -0.515 -0.515 0.00 -0.58% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Germany 7Y -0.463 - -0.463 -0.463 0.00 -0.64% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Germany 8Y -0.41 -0.412 -0.41 -0.412 0.00 -0.97% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Germany 9M -0.674 - -0.649 -0.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Germany 9Y -0.334 - -0.334 -0.334 0.00 -0.89% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Germany 10Y -0.297 - -0.297 -0.297 0.00 -1.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Germany 15Y -0.147 -0.139 -0.139 -0.147 0.00 -2.72% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Germany 20Y 0.004 - 0.004 0.004 0.00 300.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Germany 25Y 0.129 0.127 0.127 0.129 0.01 5.74% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Germany 30Y 0.231 - 0.214 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.63 - -0.623 -0.648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Austria 2Y -0.598 - -0.595 -0.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Austria 3Y -0.581 - -0.581 -0.581 0.00 -0.17% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Austria 4Y -0.539 - -0.528 -0.543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 5Y -0.437 - -0.437 -0.437 0.00 -0.46% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Austria 6Y -0.356 -0.355 -0.355 -0.356 0.00 -0.84% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Austria 7Y -0.275 - -0.275 -0.275 0.00 -1.08% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Austria 8Y -0.229 -0.227 -0.227 -0.229 0.00 -0.43% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Austria 9Y -0.153 - -0.145 -0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
Austria 10Y -0.075 - -0.069 -0.087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Austria 15Y 0.183 - 0.183 0.183 0.00 2.23% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Austria 20Y 0.257 - 0.244 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۳۲
Austria 25Y 0.42 - 0.42 0.42 0.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Austria 30Y 0.514 - 0.514 0.514 0.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Austria 50Y 0.658 - 0.641 0.666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.163 - 4.163 4.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۱
Jordan 2Y 4.403 - 4.403 4.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۱
Jordan 3M 3.928 - 3.928 3.928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۱
Jordan 3Y 4.644 - 4.644 4.644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۰۱
Jordan 5Y 5.084 - 5.084 5.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۱
Jordan 6M 3.866 - 3.866 3.866 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۱
Jordan 7Y 5.601 - 5.601 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۳۲
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 6.213 - 6.213 6.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.693 - -0.638 -0.693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Spain 1Y -0.477 - -0.477 -0.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Spain 2Y -0.438 - -0.435 -0.442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Spain 3M -0.552 - -0.55 -0.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 3Y -0.386 - -0.386 -0.386 0.00 -1.04% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Spain 4Y -0.255 - -0.251 -0.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 5Y -0.078 - -0.069 -0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Spain 6M -0.442 - -0.439 -0.451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 6Y 0.021 - 0.021 0.021 0.00 5.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Spain 7Y 0.125 - 0.125 0.125 0.01 5.60% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Spain 8Y 0.235 - 0.228 0.246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Spain 9M -0.448 - -0.448 -0.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Spain 9Y 0.335 - 0.327 0.344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
Spain 10Y 0.457 - 0.445 0.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
Spain 15Y 0.863 - 0.84 0.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
Spain 20Y 0.874 - 0.874 0.874 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Spain 25Y 1.198 - 1.198 1.198 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Spain 30Y 1.34 - 1.318 1.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.79 - 0.79 0.79 0.02 1.90% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Australia 2Y 0.742 0.734 0.734 0.742 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Australia 3Y 0.696 0.688 0.688 0.696 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Australia 4Y 0.709 0.7 0.7 0.709 0.01 0.99% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Australia 5Y 0.75 0.743 0.743 0.75 0.01 0.80% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Australia 6Y 0.834 0.824 0.824 0.834 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Australia 7Y 0.913 0.921 0.913 0.921 0.01 0.99% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Australia 8Y 1.05 1.058 1.05 1.058 0.01 0.86% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Australia 9Y 1.115 1.127 1.115 1.127 0.01 0.81% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Australia 10Y 1.135 1.145 1.135 1.145 0.01 0.79% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Australia 12Y 1.176 1.187 1.176 1.187 0.01 0.68% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Australia 15Y 1.239 1.253 1.239 1.253 0.01 0.89% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Australia 20Y 1.544 - 1.544 1.544 0.02 0.97% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Australia 30Y 1.736 1.75 1.736 1.75 0.01 0.69% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.721 - -0.442 -0.721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y -0.35 - -0.34 -0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۳۳
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y -0.016 - -0.003 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Slovakia 10Y 0.03 - 0.02 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.249 - -0.149 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۵۲
Slovakia 5-Year -0.216 - -0.211 -0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Slovakia 8-Year -0.014 - -0.014 -0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.51 - -0.31 -0.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
Slovenia 2Y -0.507 - -0.388 -0.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Slovenia 5Y -0.32 - -0.32 -0.32 0.00 -0.62% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Slovenia 7Y -0.181 - -0.173 -0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 0.175 - 0.145 0.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 14.5 - 14.02 14.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Ukraine 2Y 14.81 - 14.81 14.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Ukraine 3-Year 14.15 - 13.875 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 4.75 - 4.75 4.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۳۲
Indonesia 1Y 5.128 - 5.094 5.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 3M 4.873 - 4.873 4.873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۳۲
Indonesia 3Y 6.29 - 6.262 6.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۳۳
Indonesia 5Y 6.614 - 6.614 6.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 6M 5.071 - 5.071 5.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۸:۰۲
Indonesia 10Y 7.225 - 7.22 7.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 15Y 7.681 - 7.68 7.681 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۷:۳۲
Indonesia 20Y 7.838 - 7.838 7.841 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 25Y 8.088 - 8.088 8.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
Indonesia 30Y 7.863 - 7.862 7.871 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 0.945 - 0.905 0.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 1M Yield 0.672 - 0.672 0.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
UK 1Y Yield 0.689 - 0.675 0.693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 2Y Yield 0.595 - 0.565 0.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 3M Yield 0.707 - 0.707 0.715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
UK 3Y Yield 0.569 - 0.538 0.569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
UK 4Y Yield 0.599 - 0.572 0.599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
UK 5Y Yield 0.609 - 0.569 0.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 6M Yield 0.727 - 0.727 0.727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
UK 6Y Yield 0.576 - 0.532 0.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 7Y Yield 0.606 - 0.565 0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 8Y Yield 0.654 - 0.614 0.654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
UK 9Y Yield 0.716 - 0.674 0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 10Y Yield 0.805 - 0.764 0.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 15Y Yield 1.046 - 1.009 1.046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
UK 20Y Yield 1.208 - 1.173 1.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 25Y Yield 1.296 - 1.263 1.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
UK 30Y Yield 1.3 - 1.279 1.306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
UK 40Y Yield 1.196 - 1.166 1.203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
UK 50Y Yield 1.177 - 1.151 1.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 10.678 - 10.678 10.678 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱:۰۱
Uganda 2Y 13.559 - 13.559 13.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱:۰۱
Uganda 3M 9.648 - 9.648 9.648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
Uganda 3Y 15.494 - 15.494 15.494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 15.773 - 15.773 15.773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Uganda 6M 10.607 - 10.607 9.956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۶:۰۲
Uganda 10Y 15.72 - 15.72 15.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Uganda 15Y 15.968 - 15.941 15.968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 1.527 - 1.527 1.573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
US 1Y Yield 1.561 - 1.548 1.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
US 2Y Yield 1.652 - 1.652 1.652 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
US 3M Yield 1.569 - 1.569 1.569 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
US 3Y Yield 1.665 - 1.665 1.665 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
US 5Y Yield 1.686 - 1.686 1.686 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
US 6M Yield 1.565 - 1.56 1.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
US 7Y Yield 1.783 1.785 1.783 1.785 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
US 10Y Yield 1.84 1.842 1.84 1.842 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
US 30Y Yield 2.265 2.266 2.265 2.266 0.01 0.62% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.421 - -0.379 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Italy 1Y -0.204 - -0.174 -0.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Italy 2Y -0.038 - -0.001 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 3M -0.374 - -0.362 -0.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Italy 3Y 0.03 - 0.028 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Italy 4Y 0.365 - 0.361 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Italy 5Y 0.538 - 0.535 0.583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Italy 6M -0.24 - -0.234 -0.244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Italy 6Y 0.811 - 0.811 0.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 7Y 0.916 - 0.914 0.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Italy 8Y 1.035 - 1.027 1.076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Italy 9M -0.19 - -0.172 -0.196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Italy 9Y 1.171 - 1.165 1.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 10Y 1.343 - 1.339 1.389 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Italy 15Y 1.827 - 1.822 1.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 20Y 2.046 - 2.041 2.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 30Y 2.406 - 2.401 2.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 50Y 2.6 - 2.6 2.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.548 - -0.485 -0.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۳۲
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 3M -0.443 - -0.441 -0.443 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۳۲
Ireland 3Y -0.492 - -0.492 -0.492 0.00 -0.20% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Ireland 4Y -0.516 -0.511 -0.511 -0.516 0.01 -1.55% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Ireland 5Y -0.41 -0.406 -0.406 -0.41 0.01 -1.22% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Ireland 6M -0.535 - -0.535 -0.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۲
Ireland 6Y -0.302 -0.292 -0.292 -0.302 0.01 -2.32% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Ireland 7Y -0.222 - -0.191 -0.223 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۳۲
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 10Y 0.007 - 0.002 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
Ireland 15Y 0.303 - 0.299 0.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Ireland 20Y 0.488 - 0.488 0.488 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Ireland 30Y 0.855 - 0.851 0.888 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 3.852 - 3.745 3.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۳۲
Iceland 5Y 3.768 - 3.768 3.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۳۲
Iceland 10Y 3.804 - 3.791 3.804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 2.612 - 2.612 2.612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain 2Y 2.942 - 2.942 2.942 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
Bahrain 3M 2.587 - 2.587 2.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain 5Y 4.68 - 4.68 4.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۰۲
Bahrain 6M 2.597 - 2.597 2.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain 9M 2.596 - 2.596 2.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 4.495 - 4.495 4.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۳۱
Brazil 2Y 5.101 - 5.081 5.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۱
Brazil 3M 4.533 - 4.533 4.566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۱
Brazil 3Y 5.471 - 5.471 5.471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۳۱
Brazil 5Y 6.313 - 6.256 6.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۱
Brazil 6M 4.38 - 4.38 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۳۱
Brazil 8Y 6.594 - 6.594 6.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۳۱
Brazil 9M 4.403 - 4.403 4.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۳۱
Brazil 10Y 6.808 - 6.743 6.808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۱
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.765 - -0.765 -0.807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 1Y -0.617 - -0.593 -0.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
Belgium 2Y -0.642 - -0.642 -0.642 0.00 -0.16% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Belgium 3M -0.614 - -0.604 -0.621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 3Y -0.597 -0.605 -0.597 -0.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Belgium 4Y -0.487 - -0.478 -0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Belgium 5Y -0.39 - -0.383 -0.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Belgium 6M -0.627 - -0.619 -0.648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Belgium 6Y -0.335 - -0.335 -0.335 0.00 -0.89% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Belgium 7Y -0.262 - -0.251 -0.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Belgium 8Y -0.163 - -0.155 -0.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 9M -0.642 - -0.611 -0.648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 9Y -0.15 - -0.14 -0.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Belgium 10Y -0.007 - -0.002 -0.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Belgium 15Y 0.28 - 0.263 0.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Belgium 20Y 0.507 - 0.488 0.511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.56 - -0.5 -0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۸:۳۱
Bulgaria 1Y -0.497 - -0.497 -0.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۰۲
Bulgaria 3Y -0.253 - -0.253 -0.253 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Bulgaria 5Y -0.111 - -0.111 -0.111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۰۲
Bulgaria 7Y 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۵:۰۲
Bulgaria 10Y 0.275 - 0.275 0.311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 7.955 - 7.9 7.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 2Y 8.505 - 8.45 8.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 3M 7.095 - 7.04 7.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 5Y 9.175 - 9.12 9.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 6M 7.665 - 7.615 7.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 10Y 9.395 - 9.35 9.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 15Y 9.405 - 9.35 9.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
Bangladesh 20Y 9.515 - 9.515 9.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.056 - 3.056 3.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
Botswana 5Y 3.683 - 3.683 3.683 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
Botswana 6M 1.407 - 1.407 1.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.531 - 3.531 3.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Botswana 13Y 5.071 - 5.071 5.071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 13 - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
Pakistan 3M 13.45 - 13.45 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
Pakistan 3Y 12.29 - 12.1 12.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۸:۰۲
Pakistan 5Y 11.582 - 11.582 11.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
Pakistan 6M 13.35 - 13.35 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
Pakistan 10Y 11.512 - 11.512 11.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۸:۳۲
Pakistan 15Y 11.866 - 11.866 11.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Pakistan 20Y 12.661 - 12.661 12.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.53 - -0.53 -0.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Portugal 2Y -0.534 - -0.534 -0.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
Portugal 3M -0.535 - -0.526 -0.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Portugal 3Y -0.339 - -0.337 -0.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Portugal 4Y -0.182 - -0.179 -0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Portugal 5Y -0.127 - -0.127 -0.127 0.00 -1.57% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Portugal 6M -0.517 - -0.517 -0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
Portugal 6Y 0.068 - 0.057 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Portugal 7Y 0.151 - 0.151 0.151 0.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Portugal 8Y 0.239 - 0.229 0.244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Portugal 9Y 0.34 - 0.327 0.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Portugal 10Y 0.389 - 0.375 0.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Portugal 15Y 0.773 - 0.757 0.779 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Portugal 20Y 0.984 - 0.968 0.991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۳۲
Portugal 30Y 1.321 - 1.308 1.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 2.905 - 2.9 2.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۳۲
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 4.892 - 4.892 4.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۰۲
Peru 20Y 5.104 - 5.104 5.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۳۲
Peru 30Y 5.317 - 5.317 5.317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۰۲
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.395 - 1.395 1.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۸:۰۲
Thailand 2Y 1.264 - 1.264 1.264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۸:۰۱
Thailand 3Y 1.363 - 1.363 1.373 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۸:۰۱
Thailand 5Y 1.385 - 1.37 1.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
Thailand 7Y 1.44 - 1.44 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
Thailand 10Y 1.576 - 1.576 1.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۸:۰۱
Thailand 12Y 1.723 - 1.723 1.723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۰۱
Thailand 14Y 1.783 - 1.783 1.783 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۰۱
Thailand 15Y 1.808 - 1.803 1.818 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
Thailand 16Y 1.894 - 1.894 1.894 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۰۱
Thailand 20Y 1.914 - 1.909 1.914 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.485 - 0.485 0.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
Taiwan 5Y 0.58 - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Taiwan 10Y 0.653 - 0.653 0.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
Taiwan 20Y 0.805 - 0.805 0.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
Taiwan 30Y 0.885 - 0.885 0.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 11.68 - 11.6 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Turkey 2Y 12.08 - 12.08 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Turkey 3Y 11.97 - 11.97 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Turkey 5Y 12.285 - 12.285 12.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Turkey 10Y 12.49 - 12.49 12.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.13 - 3.13 3.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۸:۳۲
Mauritius 2M 2.636 - 2.636 2.814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Mauritius 2Y 3.358 - 3.358 3.358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 3Y 3.576 - 3.576 3.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
Mauritius 4M 3.024 - 3.024 3.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Mauritius 4Y 3.732 - 3.732 3.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 5Y 3.788 - 3.788 3.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
Mauritius 6M 3.056 - 3.001 3.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Mauritius 8M 3.045 - 3.045 3.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۸:۳۲
Mauritius 10Y 4.417 - 4.417 4.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 15Y 5.006 - 5.006 5.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 20Y 5.342 - 5.342 5.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۵:۰۱
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.475 - 1.429 1.599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Czech Republic 2Y 1.433 - 1.419 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Czech Republic 3Y 1.259 - 1.222 1.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Czech Republic 4Y 1.334 - 1.313 1.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Czech Republic 5Y 1.122 - 1.117 1.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Czech Republic 6Y 1.399 - 1.373 1.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
Czech Republic 7Y 1.369 - 1.343 1.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Czech Republic 8Y 1.43 - 1.43 1.464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Czech Republic 9Y 1.431 - 1.426 1.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Czech Republic 10Y 1.472 - 1.445 1.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Czech Republic 15Y 1.601 - 1.582 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Czech Republic 20Y 1.583 - 1.553 1.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Czech Republic 50Y 2.212 - 2.212 2.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.682 - 2.682 2.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
China 2Y 2.785 - 2.783 2.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
China 3Y 2.804 - 2.803 2.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
China 5Y 2.979 - 2.979 2.985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۴
China 7Y 3.142 - 3.137 3.153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
China 10Y 3.228 - 3.22 3.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
China 15Y 3.531 - 3.531 3.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
China 20Y 3.558 - 3.558 3.562 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
China 30Y 3.823 - 3.821 3.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.742 - -0.741 -0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Denmark 3M -0.791 - -0.781 -0.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۰۳
Denmark 3Y -0.702 - -0.7 -0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 5Y -0.616 - -0.614 -0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 6M -0.788 - -0.788 -0.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Denmark 8Y -0.488 - -0.483 -0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Denmark 10Y -0.343 - -0.337 -0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 6.24 - 6.24 6.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 1W 6.39 - 6.39 6.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 1Y 5.865 - 5.74 5.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
Russia 2M 6.25 - 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 2W 6.35 - 6.35 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 2Y 5.8 - 5.745 5.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Russia 3M 6.25 - 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 3Y 5.9 - 5.86 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Russia 5Y 6.21 - 6.165 6.215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
Russia 6M 6.21 - 6.21 6.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 7Y 6.295 - 6.285 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Russia 10Y 6.385 - 6.365 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
Russia 15Y 6.63 - 6.62 6.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Russia 20-Year 6.88 - 6.87 6.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
Russia Overnight 6.2 - 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.393 - 3.197 3.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
Romania 2Y 3.534 - 3.534 3.534 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Romania 3Y 3.795 - 3.79 3.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Romania 4Y 3.935 - 3.935 3.935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱:۰۱
Romania 5Y 4.13 - 4.088 4.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Romania 6M 2.801 - 2.801 2.801 0.03 1.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Romania 7Y 4.12 - 4.12 4.203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Romania 10Y 4.615 - 4.615 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.21 - 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱:۰۱
New Zealand 1Y 0.782 - 0.782 0.782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
New Zealand 2M 1.22 - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۰۲
New Zealand 2Y 1.028 - 0.957 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
New Zealand 3M 1.22 - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۰۲
New Zealand 4M 1.24 - 1.24 1.24 0.01 0.81% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
New Zealand 5M 1.26 - 1.26 1.26 0.01 0.79% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
New Zealand 5Y 1.279 - 1.279 1.279 0.01 0.79% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
New Zealand 6M 1.29 - 1.29 1.29 0.01 0.78% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
New Zealand 7Y 1.41 - 1.41 1.41 0.01 0.71% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
New Zealand 10Y 1.534 - 1.534 1.534 0.01 0.66% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
New Zealand 15Y 1.743 - 1.743 1.743 0.01 0.58% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
New Zealand 20Y 1.917 - 1.917 1.917 0.01 0.52% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.237 - -0.124 -0.237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
Japan 1Y -0.131 - -0.085 -0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Japan 2Y -0.114 - -0.099 -0.116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Japan 3M -0.109 - -0.104 -0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۴
Japan 3Y -0.145 - -0.129 -0.153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
Japan 4Y -0.122 - -0.122 -0.122 0.00 -1.64% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Japan 5Y -0.102 - -0.078 -0.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Japan 6M -0.109 - -0.109 -0.119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
Japan 6Y -0.121 - -0.121 -0.121 0.01 -3.97% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Japan 7Y -0.124 - -0.124 -0.124 0.01 -5.34% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Japan 8Y -0.105 - -0.075 -0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
Japan 9M -0.184 - -0.184 -0.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۴
Japan 9Y -0.059 - -0.059 -0.059 0.00 -1.67% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Japan 10Y -0.018 - -0.001 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Japan 15Y 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Japan 20Y 0.279 - 0.279 0.279 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Japan 30Y 0.418 - 0.418 0.418 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Japan 40Y 0.446 - 0.446 0.446 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 8.472 - 8.368 8.472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
Sri Lanka 2Y 8.942 - 8.864 8.942 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
Sri Lanka 3M 7.45 - 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 3Y 9.203 - 9.203 9.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۳
Sri Lanka 4Y 9.732 - 9.627 9.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
Sri Lanka 5Y 10.07 - 10.038 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 6M 7.7 - 7.7 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
Sri Lanka 6Y 10.227 - 10.201 10.359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 7Y 10.332 - 10.253 10.358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 8Y 10.355 - 10.355 10.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
Sri Lanka 9Y 10.433 - 10.407 10.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
Sri Lanka 10Y 10.515 - 10.494 10.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
Sri Lanka 15Y 10.565 - 10.565 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.777 - 1.777 1.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
Singapore 1Y 1.602 - 1.602 1.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
Singapore 2Y 1.549 - 1.538 1.549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
Singapore 3M 1.788 - 1.788 1.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
Singapore 5Y 1.594 - 1.594 1.607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 6M 1.607 - 1.607 1.607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۲:۳۲
Singapore 10Y 1.743 - 1.741 1.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
Singapore 15Y 1.825 - 1.825 1.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 20Y 1.911 - 1.911 1.933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 30Y 2.063 - 2.063 2.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.506 - -0.506 -0.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 2M -0.453 - -0.453 -0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 2Y -0.409 - -0.404 -0.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 3M -0.502 - -0.502 -0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 5Y -0.3 - -0.288 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 6M -0.538 - -0.538 -0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Sweden 7Y -0.222 - -0.218 -0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sweden 10Y -0.036 - -0.035 -0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 15Y 0.09 - 0.08 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 20-Year 0.342 - 0.336 0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.9 - -0.9 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۳۱
Switzerland 1W -0.92 - -0.7 -0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 1Y -0.65 - -0.6 -0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Switzerland 2M -0.82 - -0.8 -0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Switzerland 2Y -0.778 - -0.771 -0.796 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 3M -1 - -0.7 -1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Switzerland 3Y -0.783 - -0.781 -0.794 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 4Y -0.748 - -0.748 -0.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 5Y -0.717 - -0.715 -0.737 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 6M -0.74 - -0.74 -0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
Switzerland 6Y -0.69 - -0.689 -0.717 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 7Y -0.663 - -0.663 -0.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 8Y -0.639 - -0.635 -0.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 9Y -0.615 - -0.615 -0.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 10Y -0.594 - -0.594 -0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 15Y -0.41 - -0.41 -0.451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 20Y -0.334 - -0.333 -0.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 30Y -0.271 - -0.257 -0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 50Y -0.14 - -0.135 -0.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland Overnight -0.8 - -0.8 -0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 1.6 - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۰۱
Chile 2Y 1.89 - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۰۱
Chile 3Y 2.14 - 2.14 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۰۱
Chile 4Y 2.52 - 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۰۱
Chile 5Y 2.77 - 2.77 2.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۰۱
Chile 8Y 3.2 - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۰۱
Chile 10Y 3.6 - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۰۱
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 1.849 - 1.701 1.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Serbia 2Y 2 - 1.885 2.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 2.305 - 2.305 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Serbia 5Y 2.95 - 2.95 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.35 - 3.17 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
Serbia 7Y 2.75 - 2.75 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.861 - -0.813 -0.861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
France 1Y -0.591 - -0.585 -0.593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
France 2Y -0.647 - -0.647 -0.647 0.00 -0.15% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
France 3M -0.646 - -0.642 -0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
France 3Y -0.605 -0.606 -0.605 -0.606 0.00 -0.33% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
France 4Y -0.541 - -0.541 -0.541 0.00 -0.37% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
France 5Y -0.42 - -0.42 -0.42 0.00 -0.47% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
France 6M -0.636 - -0.635 -0.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
France 6Y -0.323 -0.324 -0.323 -0.324 0.00 -0.92% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
France 7Y -0.236 - -0.2285 -0.2445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
France 8Y -0.189 -0.19 -0.189 -0.19 0.00 -2.07% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
France 9M -0.627 - -0.623 -0.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
France 9Y -0.072 - -0.06 -0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
France 10Y 0.014 - 0.006 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
France 15Y 0.285 - 0.274 0.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
France 20Y 0.494 - 0.483 0.507 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
France 25Y 0.665 - 0.655 0.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
France 30Y 0.804 - 0.791 0.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
France 50Y 0.957 - 0.946 0.969 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.623 - -0.616 -0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Finland 3Y -0.6 - -0.591 -0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 4Y -0.53 - -0.524 -0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 5Y -0.503 - -0.501 -0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 6Y -0.394 - -0.389 -0.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 8Y -0.262 - -0.256 -0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 10Y -0.138 - -0.131 -0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 15Y 0.083 - 0.05 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 30Y 0.382 - 0.337 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.144 - 3.144 3.144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
Philippines 1Y 3.451 - 3.451 3.451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
Philippines 2Y 3.816 - 3.816 3.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Philippines 3M 3.211 - 3.211 3.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Philippines 3Y 3.876 - 3.876 3.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Philippines 4Y 4.049 - 4.049 4.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Philippines 5Y 4.216 - 4.216 4.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Philippines 6M 3.362 - 3.362 3.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Philippines 7Y 4.506 - 4.506 4.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Philippines 10Y 4.654 - 4.654 4.654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Philippines 20Y 5.312 - 5.312 5.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Philippines 25Y 5.366 - 5.366 5.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 2.198 - 2.188 2.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Qatar 10-Year 2.587 2.589 2.587 2.589 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Qatar 15-Year 3.772 - 3.746 3.793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۱
Qatar 30-Year 3.526 3.529 3.526 3.529 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.689 - 1.677 1.719 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Canada 1Y 1.742 - 1.717 1.742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Canada 2M 1.662 - 1.662 1.662 0.04 2.53% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Canada 2Y 1.673 - 1.673 1.673 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Canada 3M 1.666 - 1.662 1.669 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Canada 3Y 1.654 - 1.654 1.654 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Canada 4Y 1.635 1.638 1.635 1.638 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Canada 5Y 1.614 1.616 1.614 1.616 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Canada 6M 1.694 - 1.694 1.708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Canada 7Y 1.613 1.615 1.613 1.615 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Canada 10Y 1.604 1.606 1.604 1.606 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Canada 20Y 1.712 1.713 1.712 1.713 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Canada 30Y 1.708 1.713 1.708 1.713 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.33 - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
South Korea 2Y 1.408 - 1.408 1.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
South Korea 3Y 1.407 - 1.407 1.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
South Korea 4Y 1.479 - 1.479 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۴
South Korea 5Y 1.476 - 1.473 1.501 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
South Korea 10Y 1.645 - 1.645 1.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
South Korea 20Y 1.565 - 1.565 1.616 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
South Korea 30Y 1.521 - 1.521 1.569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
South Korea 50Y 1.478 - 1.475 1.478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۴
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۴:۰۱
Croatia 3Y 0.088 - 0.06 0.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Croatia 5Y 0.161 - 0.157 0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 9M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵
Croatia 10Y 0.592 - 0.591 0.659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.2 - 4.195 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۱
Colombia 4Y 5.042 - 5.042 5.042 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Colombia 5Y 5.345 - 5.345 5.345 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Colombia 10Y 6.074 - 6.074 6.074 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Colombia 15Y 6.444 - 6.411 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.803 - 9.803 9.803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۲:۳۲
Kenya 2Y 10.319 - 10.267 10.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۹:۰۲
Kenya 3M 7.162 - 7.162 7.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۲
Kenya 3Y 10.587 - 10.587 10.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Kenya 4Y 11.491 - 11.491 11.491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۹:۰۲
Kenya 5Y 11.599 - 11.388 11.599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
Kenya 6M 8.201 - 8.201 8.201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۲:۳۲
Kenya 6Y 11.652 - 11.652 11.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
Kenya 7Y 11.708 - 11.496 11.708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۹:۰۲
Kenya 8Y 11.974 - 11.974 11.974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۹:۰۲
Kenya 9Y 12.292 - 12.292 12.292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۳
Kenya 10Y 12.508 - 12.508 12.508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۹:۰۲
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.978 - 12.978 12.978 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
Kenya 20Y 13.359 - 13.306 13.359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Kenya 25Y 13.574 - 13.574 13.574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱:۰۱
Kenya Overnight 6.829 - 6.829 6.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y -0.11 - -0.11 -0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 5Y 0.025 - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 2.01 - 1.95 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Poland 1Y 0.877 - 0.855 0.914 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 2M 1.89 - 1.46 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Poland 2Y 1.382 - 1.366 1.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 3Y 1.492 - 1.47 1.493 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
Poland 4Y 1.666 - 1.622 1.668 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Poland 5Y 1.742 - 1.736 1.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 1.973 - 1.973 1.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 12Y 2.591 - 2.591 2.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 15Y 1.964 - 1.909 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 6-Year 1.928 - 1.898 1.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Poland Overnight 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lithuania 5Y 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
Lithuania 10Y 0.283 - 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.225 - -0.225 -0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
Malta 3-Year -0.166 - -0.166 -0.166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
Malta 5-Year -0.037 - -0.037 -0.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
Malta 1-Month -0.321 - -0.321 -0.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۴
Malta 10-Year 0.396 - 0.396 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
Malta 20-Year 0.875 - 0.875 0.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
Malta 25-Year 0.957 - 0.957 0.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۳۱
Malta 3-Month -0.297 - -0.297 -0.297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۴
Malta 6-Month -0.28 - -0.28 -0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۴
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.08 - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 3M 3.07 - 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 3W 3.07 - 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 3Y 3.086 - 3.085 3.087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۰۲
Malaysia 5Y 3.261 - 3.252 3.261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۷:۰۲
Malaysia 7M 3.08 - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 7Y 3.361 - 3.36 3.361 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۳۱
Malaysia 10Y 3.467 - 3.467 3.472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۰۲
Malaysia 15Y 3.729 - 3.728 3.729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۰۲
Malaysia 20Y 3.781 - 3.781 3.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۰۱
Malaysia 30Y 4.053 - 4.052 4.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۰۱
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y -0.045 - -0.045 -0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 3M -0.055 - -0.055 -0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
Hungary 3Y 0.265 - 0.265 0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
Hungary 5Y 1.055 - 1.055 1.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 6M 0.005 - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 10Y 1.765 - 1.765 1.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 15Y 2.575 - 2.575 2.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.297 - 2.297 2.297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Morocco 3M 2.245 - 2.245 2.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۱۷:۳۲
Morocco 5Y 2.411 - 2.411 2.411 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Morocco 6M 2.264 - 2.264 2.264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱:۰۲
Morocco 10Y 2.757 - 2.757 2.757 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Morocco 15Y 2.943 - 2.943 2.943 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 14.611 - 14.611 14.611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
Egypt 2Y 14.945 - 14.892 14.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
Egypt 3M 16.297 - 16.297 16.297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
Egypt 3Y 14.739 - 14.739 14.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
Egypt 5Y 14.495 - 14.495 14.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۲
Egypt 6M 15.39 - 15.39 15.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
Egypt 7Y 14.299 - 14.299 14.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۰۲
Egypt 9M 15.143 - 15.143 15.143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
Egypt 10Y 14.431 - 14.431 14.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
Egypt Overnight 12.475 - 12.475 12.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.299 - 7.299 7.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۰۱
Mexico 1Y 7.191 - 7.191 7.201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۰۱
Mexico 3M 7.491 - 7.491 7.491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱:۰۱
Mexico 3Y 6.952 - 6.952 6.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۰۱
Mexico 5Y 6.959 - 6.959 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۰۱
Mexico 6M 7.458 - 7.458 7.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۰۱
Mexico 7Y 7.012 - 7.012 7.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۰۱
Mexico 9M 7.39 - 7.39 7.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۰۱
Mexico 10Y 7.056 - 7.056 7.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۰۱
Mexico 20Y 7.357 - 7.357 7.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۰۱
Mexico 30Y 7.41 - 7.41 7.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
Mexico 15-Year 7.245 - 7.245 7.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 7.718 - 7.718 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Namibia 3M 7.191 - 7.191 7.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Namibia 3Y 8.088 - 8.088 8.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Namibia 6M 7.483 - 7.483 7.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Namibia 7Y 9.47 - 9.47 9.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Namibia 9M 7.732 - 7.732 7.744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Namibia 10Y 10.2 - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Namibia 15Y 11.17 - 11.17 11.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Namibia 20Y 11.707 - 11.707 11.707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 1Y 1.2 - 1.2 1.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۳
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 2Y 1.304 - 1.283 1.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۳
Norway 3M 1.471 - 1.471 1.471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۳۱
Norway 5Y 1.28 - 1.266 1.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
Norway 6M 1.174 - 1.174 1.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۳
Norway 9M 1.194 - 1.185 1.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۴
Norway 10Y 1.45 - 1.44 1.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۳۲
Norway 3Y 1.165 - 1.16 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 7.32 - 7.32 7.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Nigeria 2Y 10.133 - 10.133 10.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Nigeria 3M 13.283 - 13.283 13.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Nigeria 4Y 10.931 - 10.931 10.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 13.75 - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
Nigeria 7Y 11.449 - 11.449 11.449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Nigeria 10Y 11.324 - 11.324 11.324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 12.01 - 12.01 12.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.778 - -0.715 -0.808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Netherlands 2Y -0.642 - -0.631 -0.647 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Netherlands 3M -0.674 - -0.674 -0.707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Netherlands 3Y -0.631 - -0.631 -0.631 0.00 -0.47% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 4Y -0.594 -0.592 -0.592 -0.594 0.00 -0.17% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Netherlands 5Y -0.513 - -0.513 -0.513 0.00 -0.58% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 6M -0.74 - -0.737 -0.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Netherlands 6Y -0.437 -0.438 -0.437 -0.438 0.00 -0.91% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Netherlands 7Y -0.385 - -0.385 -0.385 0.00 -0.52% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 8Y -0.299 - -0.294 -0.311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
Netherlands 9Y -0.242 - -0.242 -0.242 0.00 -0.82% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 10Y -0.164 - -0.158 -0.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Netherlands 15Y -0.022 - -0.022 -0.022 0.00 -12.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 20Y 0.198 - 0.198 0.198 0.00 2.06% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 25Y 0.162 - 0.162 0.162 0.00 2.53% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 30Y 0.24 - 0.24 0.24 0.01 2.13% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 5.561 - 5.561 5.626 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
India 2Y 5.746 - 5.722 5.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
India 3M 5.04 - 5.04 5.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
India 3Y 6.322 - 6.269 6.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
India 4Y 6.499 - 6.413 6.513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
India 5Y 6.486 - 6.36 6.486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
India 6M 5.15 - 5.14 5.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
India 6Y 6.712 - 6.642 6.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
India 7Y 6.941 - 6.929 6.968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
India 8Y 6.972 - 6.918 6.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
India 9Y 6.896 - 6.834 6.908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
India 10Y 6.703 - 6.645 6.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
India 11Y 7.149 - 7.149 7.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
India 12Y 7.091 - 7.078 7.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
India 13Y 7.224 - 7.189 7.229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۳۳
India 14Y 7.189 - 7.138 7.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
India 15Y 7.229 - 7.229 7.229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۳
India 19Y 7.183 - 7.183 7.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
India 24Y 7.247 - 7.247 7.247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۸:۳۲
India 30Y 7.244 - 7.244 7.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 1.763 - 1.763 1.763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
Hong Kong 1W 1.418 - 1.418 1.418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
Hong Kong 1Y 1.771 - 1.771 1.771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۳۱
Hong Kong 2Y 1.67 - 1.659 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Hong Kong 3M 1.824 - 1.821 1.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۳۱
Hong Kong 3Y 1.591 - 1.587 1.591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Hong Kong 5Y 1.588 - 1.588 1.589 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۳۱
Hong Kong 6M 1.819 - 1.779 1.819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Hong Kong 7Y 1.547 - 1.547 1.547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۳۱
Hong Kong 9M 1.824 - 1.824 1.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۳۱
Hong Kong 10Y 1.596 - 1.596 1.607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Hong Kong 15Y 1.693 - 1.693 1.693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۳۱
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 1.586 - 1.502 1.586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
Vietnam 2Y 1.757 - 1.757 1.774 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۸:۳۲
Vietnam 3Y 1.938 - 1.938 1.985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۸:۳۲
Vietnam 5Y 2.064 - 2.064 2.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۸:۳۲
Vietnam 7Y 3.042 - 3.042 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۸:۳۲
Vietnam 10Y 3.465 - 3.465 3.471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۳۱
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 0.99 - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 0.63 - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Greece 3Y 0.577 - 0.528 0.599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Greece 6M 0.33 - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Greece 10Y 1.365 - 1.358 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Greece 15Y 1.806 - 1.805 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Greece 20Y 2.155 - 2.154 2.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۱
Greece 25Y 2.33 - 2.329 2.351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر