کالایاب
شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 31.4 - 31.4 31.4 0.09 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۰۲
Argentina 4Y 41.641 - 41.641 41.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Argentina 6Y 23.328 - 23.328 23.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Argentina 9Y 25.132 - 25.132 25.132 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۰۲
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 48.213 - 48.213 48.213 0.09 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۰۲
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.61 - 6.555 6.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
South Africa 3M 6.59 - 6.59 6.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
South Africa 3Y 7.045 - 7.045 7.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 5Y 7.33 - 7.29 7.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 8.275 - 8.245 8.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 9.905 - 9.89 9.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
South Africa 25Y 9.965 - 9.93 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
South Africa 30Y 9.95 - 9.92 9.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.781 -0.824 -0.781 -0.824 0.04 -4.87% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Germany 2Y -0.867 -0.885 -0.867 -0.885 0.02 -1.92% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Germany 3M -0.703 - -0.682 -0.709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Germany 3Y -0.936 -0.937 -0.928 -0.937 0.01 -0.96% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۲
Germany 4Y -0.946 -0.944 -0.944 -0.946 0.00 -0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Germany 5Y -0.919 -0.92 -0.919 -0.92 0.00 -0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Germany 6M -0.73 - -0.72 -0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Germany 6Y -0.893 -0.887 -0.887 -0.893 0.01 -0.90% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Germany 7Y -0.858 - -0.793 -0.858 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Germany 8Y -0.794 - -0.794 -0.794 0.00 -0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Germany 9M -0.74 - -0.74 -0.74 0.05 -5.85% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Germany 9Y -0.762 - -0.694 -0.763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Germany 10Y -0.678 - -0.678 -0.678 0.00 -0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Germany 15Y -0.507 - -0.442 -0.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Germany 20Y -0.372 - -0.301 -0.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Germany 25Y -0.24 - -0.164 -0.241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Germany 30Y -0.172 - -0.097 -0.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.672 - -0.637 -0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Austria 2Y -0.794 -0.796 -0.794 -0.798 0.00 -0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Austria 3Y -0.774 - -0.774 -0.774 0.00 -0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Austria 4Y -0.763 - -0.736 -0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Austria 5Y -0.726 -0.715 -0.715 -0.726 0.01 -1.79% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Austria 6Y -0.679 -0.678 -0.678 -0.679 0.02 -2.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Austria 7Y -0.592 - -0.529 -0.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Austria 8Y -0.56 -0.551 -0.551 -0.56 0.01 -1.96% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Austria 9Y -0.507 - -0.441 -0.507 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Austria 10Y -0.422 - -0.357 -0.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Austria 15Y -0.164 -0.165 -0.161 -0.165 0.00 -2.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Austria 20Y -0.044 -0.068 -0.044 -0.068 0.02 -32.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Austria 25Y 0.122 0.095 0.095 0.122 0.02 24.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Austria 30Y 0.218 - 0.193 0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Austria 50Y 0.352 - 0.351 0.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.35 - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Jordan 2Y 4.589 - 4.589 4.589 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Jordan 3M 4.122 - 4.122 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Jordan 3Y 4.822 - 4.65 4.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
Jordan 5Y 5.25 - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۳۲
Jordan 6M 4.25 - 4.25 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Jordan 7Y 5.75 - 5.75 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 6.343 - 6.343 6.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.53 - -0.475 -0.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Spain 1Y -0.502 - -0.492 -0.509 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Spain 2Y -0.511 - -0.504 -0.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Spain 3M -0.523 - -0.501 -0.523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Spain 3Y -0.512 - -0.512 -0.512 0.02 -3.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۲
Spain 4Y -0.432 -0.435 -0.432 -0.435 0.01 -1.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Spain 5Y -0.288 - -0.267 -0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Spain 6M -0.52 - -0.519 -0.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Spain 6Y -0.234 -0.24 -0.234 -0.24 0.01 -3.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Spain 7Y -0.144 - -0.096 -0.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Spain 8Y -0.06 - -0.012 -0.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Spain 9M -0.527 - -0.505 -0.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Spain 9Y -0.002 - -0.002 -0.002 0.01 -700.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Spain 10Y 0.135 - 0.135 0.135 0.01 6.67% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Spain 15Y 0.536 0.55 0.536 0.55 0.01 2.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Spain 20Y 0.562 0.549 0.549 0.565 0.01 1.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Spain 25Y 0.897 0.882 0.882 0.897 0.01 0.67% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Spain 30Y 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.881 0.886 0.881 0.886 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Australia 2Y 0.707 0.709 0.706 0.727 0.01 1.98% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Australia 3Y 0.663 0.665 0.662 0.682 0.01 1.66% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Australia 4Y 0.664 0.665 0.66 0.668 0.01 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Australia 5Y 0.66 0.662 0.658 0.683 0.02 2.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Australia 6Y 0.72 0.721 0.718 0.744 0.02 2.78% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Australia 7Y 0.787 0.789 0.785 0.791 0.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Australia 8Y 0.831 0.833 0.829 0.834 0.01 0.84% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Australia 9Y 0.894 - 0.894 0.966 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Australia 10Y 0.894 0.895 0.892 0.896 0.01 1.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Australia 12Y 0.936 - 0.936 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Australia 15Y 1.027 1.028 1.025 1.029 0.01 0.97% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Australia 20Y 1.338 1.339 1.338 1.34 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Australia 30Y 1.529 1.53 1.527 1.531 0.02 1.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.353 - -0.324 -0.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y -0.74 - -0.72 -0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y -0.269 - -0.213 -0.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Slovakia 10Y -0.36 - -0.29 -0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.249 - -0.149 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۵۲
Slovakia 5-Year -0.5 - -0.441 -0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Slovakia 8-Year -0.329 - -0.272 -0.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.021 - -0.019 -0.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Slovenia 2Y -0.58 - -0.58 -0.58 0.00 -0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Slovenia 5Y -0.493 - -0.414 -0.493 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Slovenia 7Y -0.417 - -0.343 -0.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y -0.184 - -0.111 -0.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 16.87 - 16.87 16.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Ukraine 2Y 16.85 - 16.85 16.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Ukraine 3-Year 16.81 - 16.81 16.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.825 - 5.825 5.873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Indonesia 1Y 6.213 - 6.158 6.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Indonesia 3M 5.9 - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Indonesia 3Y 6.587 - 6.581 6.604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۳۲
Indonesia 5Y 6.658 - 6.658 6.676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Indonesia 6M 6 - 6 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۰۲
Indonesia 10Y 7.242 - 7.242 7.262 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Indonesia 15Y 7.673 - 7.643 7.673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Indonesia 20Y 7.761 - 7.728 7.761 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Indonesia 25Y 8.11 - 8.11 8.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۳۲
Indonesia 30Y 7.971 - 7.971 8.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
بیشتر

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 0.562 - 0.562 0.644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
UK 1M Yield 0.761 - 0.761 0.761 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
UK 1Y Yield 0.525 - 0.515 0.631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
UK 2Y Yield 0.398 - 0.398 0.398 0.06 15.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
UK 3M Yield 0.752 - 0.748 0.752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
UK 3Y Yield 0.354 - 0.354 0.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
UK 4Y Yield 0.367 - 0.367 0.461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
UK 5Y Yield 0.361 - 0.361 0.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
UK 6M Yield 0.737 - 0.737 0.737 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
UK 6Y Yield 0.313 - 0.313 0.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
UK 7Y Yield 0.356 - 0.356 0.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
UK 8Y Yield 0.397 - 0.397 0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
UK 9Y Yield 0.381 - 0.381 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
UK 10Y Yield 0.474 - 0.474 0.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
UK 15Y Yield 0.788 - 0.788 0.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
UK 20Y Yield 0.951 - 0.951 1.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
UK 25Y Yield 1.068 - 1.068 1.138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
UK 30Y Yield 1.077 - 1.077 1.144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
UK 40Y Yield 1.017 - 1.017 1.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
UK 50Y Yield 1.003 - 1.003 1.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 10.4 - 10.4 10.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Uganda 2Y 12.1 - 12.1 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Uganda 3M 8.5 - 8.5 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
Uganda 3Y 13.15 - 13.1 13.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 14 - 13.798 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
Uganda 6M 9.9 - 10 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
Uganda 10Y 14.25 - 14.25 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Uganda 15Y 14.39 - 14.39 14.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 2.098 2.1 2.098 2.1 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
US 1Y Yield 1.737 1.735 1.735 1.737 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
US 2Y Yield 1.531 1.519 1.519 1.531 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
US 3M Yield 1.971 1.969 1.966 1.971 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
US 3Y Yield 1.451 1.454 1.438 1.454 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
US 5Y Yield 1.414 1.412 1.403 1.416 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
US 6M Yield 1.872 - 1.872 1.872 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
US 7Y Yield 1.476 1.483 1.463 1.483 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
US 10Y Yield 1.533 1.537 1.522 1.537 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
US 30Y Yield 2.027 2.025 2.018 2.028 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.298 - -0.275 -0.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Italy 1Y -0.103 - -0.091 -0.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Italy 2Y 0.089 - -0.001 0.089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 3M -0.331 - -0.296 -0.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Italy 3Y 0.319 - 0.269 0.338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Italy 4Y 0.614 - 0.614 0.614 0.07 11.84% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Italy 5Y 0.825 - 0.825 0.825 0.05 6.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Italy 6M -0.234 - -0.22 -0.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Italy 6Y 0.921 - 0.921 0.921 0.08 9.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Italy 7Y 0.914 - 0.895 0.961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 8Y 1.061 - 1.061 1.061 0.02 1.92% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Italy 9M -0.131 - -0.108 -0.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Italy 9Y 1.08 - 1.08 1.08 0.02 2.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Italy 10Y 1.295 - 1.292 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Italy 15Y 1.85 - 1.85 1.85 0.02 1.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Italy 20Y 2.029 - 2.029 2.029 0.02 0.90% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Italy 30Y 2.407 - 2.407 2.407 0.03 1.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Italy 50Y 2.635 - 2.617 2.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.595 -0.585 -0.585 -0.595 0.00 -0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 3M -0.015 - -0.015 -0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Ireland 3Y -0.638 - -0.638 -0.638 0.00 -0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Ireland 4Y -0.601 -0.602 -0.601 -0.604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Ireland 5Y -0.522 -0.527 -0.522 -0.529 0.00 -0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Ireland 6M -0.433 - -0.424 -0.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Ireland 6Y -0.392 -0.403 -0.392 -0.403 0.01 -2.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Ireland 7Y -0.306 - -0.262 -0.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 10Y -0.047 - -0.001 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Ireland 15Y 0.299 - 0.282 0.329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Ireland 20Y 0.484 - 0.484 0.484 0.01 2.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Ireland 30Y 0.831 - 0.831 0.878 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 3.852 - 3.745 3.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۳۲
Iceland 5Y 3.768 - 3.768 3.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۳۲
Iceland 10Y 3.661 - 3.661 3.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 3.313 - 3.313 3.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain 2Y 3.79 - 3.79 3.901 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
Bahrain 3M 3.151 - 3.151 3.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain 5Y 5.1 - 5.1 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
Bahrain 6M 3.21 - 3.21 3.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain 9M 3.281 - 3.281 3.281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 5.305 5.3 5.3 5.32 0.02 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۲
Brazil 2Y 5.74 5.76 5.74 5.77 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Brazil 3M 5.8 5.795 5.795 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۲
Brazil 3Y 6.255 - 6.255 6.255 0.07 1.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Brazil 5Y 6.835 6.845 6.825 6.865 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Brazil 6M 5.395 5.4 5.38 5.4 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Brazil 8Y 7.1 7.11 7.1 7.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Brazil 9M 5.3 5.295 5.29 5.305 0.02 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۲
Brazil 10Y 7.26 7.25 7.25 7.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۲
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.522 - -0.514 -0.544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Belgium 1Y -0.732 - -0.698 -0.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Belgium 2Y -0.723 -0.725 -0.723 -0.725 0.00 -0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Belgium 3M -0.615 - -0.582 -0.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Belgium 3Y -0.817 - -0.817 -0.818 0.00 -0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Belgium 4Y -0.74 -0.777 -0.74 -0.777 0.04 -4.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Belgium 5Y -0.701 - -0.701 -0.701 0.01 -2.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Belgium 6M -0.748 - -0.713 -0.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 6Y -0.608 - -0.608 -0.608 0.03 -3.95% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Belgium 7Y -0.525 -0.502 -0.502 -0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Belgium 8Y -0.47 - -0.411 -0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Belgium 9M -0.75 - -0.694 -0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Belgium 9Y -0.419 -0.414 -0.414 -0.419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Belgium 10Y -0.32 - -0.258 -0.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Belgium 15Y -0.038 - -0.038 -0.038 0.01 -11.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Belgium 20Y 0.235 - 0.235 0.235 0.02 9.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.35 - -0.35 -0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Bulgaria 1Y -0.228 - -0.228 -0.228 0.02 -6.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Bulgaria 3Y 0.027 - 0.027 0.027 0.00 12.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Bulgaria 5Y 0.189 - 0.187 0.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Bulgaria 7Y 0.359 - 0.359 0.359 0.01 1.95% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Bulgaria 10Y 0.426 - 0.426 0.426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 8.38 - 8.38 8.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Bangladesh 2Y 8.4 - 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Bangladesh 3M 7.94 - 7.94 7.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Bangladesh 5Y 8.78 - 8.78 8.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Bangladesh 6M 7.95 - 7.95 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Bangladesh 10Y 9.3 - 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Bangladesh 15Y 9.31 - 9.31 9.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Bangladesh 20Y 9.57 - 9.57 9.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.5 - 3.5 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Botswana 5Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Botswana 6M 1.901 - 1.901 1.901 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.95 - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۰۳
Botswana 13Y 5.25 - 5.05 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 14.15 - 14.15 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Pakistan 3M 13.75 - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Pakistan 3Y 13.351 - 13.351 13.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
Pakistan 5Y 14.082 - 14.082 14.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Pakistan 6M 13.95 - 13.95 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Pakistan 10Y 13.771 - 13.771 13.771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
Pakistan 15Y 14.099 - 14 14.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
Pakistan 20Y 14.214 - 14.214 14.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.503 - -0.496 -0.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Portugal 2Y -0.548 - -0.548 -0.548 0.02 -2.84% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Portugal 3M -0.534 - -0.239 -0.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Portugal 3Y -0.457 - -0.405 -0.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Portugal 4Y -0.342 - -0.342 -0.342 0.00 -0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Portugal 5Y -0.287 -0.268 -0.268 -0.287 0.01 -1.71% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Portugal 6M -0.518 - -0.507 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Portugal 6Y -0.121 - -0.121 -0.121 0.03 -18.79% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۲
Portugal 7Y -0.053 - -0.053 -0.053 0.02 -29.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Portugal 8Y -0.012 - -0.001 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Portugal 9Y 0.086 - 0.085 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Portugal 10Y 0.164 - 0.164 0.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Portugal 15Y 0.533 - 0.532 0.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Portugal 20Y 0.763 0.722 0.722 0.763 0.05 7.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Portugal 30Y 1.073 1.061 1.061 1.073 0.02 1.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 3.207 3.22 3.207 3.22 0.03 0.90% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 4.763 - 4.763 4.763 0.04 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۱
Peru 20Y 4.918 4.898 4.898 4.918 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Peru 30Y 5.044 5.06 5.044 5.06 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.52 - 1.52 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Thailand 2Y 1.46 - 1.45 1.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
Thailand 3Y 1.56 - 1.55 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
Thailand 5Y 1.48 - 1.47 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
Thailand 7Y 1.58 - 1.58 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Thailand 10Y 1.545 - 1.545 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Thailand 12Y 1.56 - 1.56 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Thailand 14Y 1.56 - 1.56 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Thailand 15Y 1.585 - 1.585 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Thailand 16Y 1.65 - 1.65 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Thailand 20Y 1.7 - 1.7 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.51 - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Taiwan 5Y 0.58 - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Taiwan 10Y 0.68 - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Taiwan 20Y 0.81 - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Taiwan 30Y 0.96 - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 16.75 - 16.75 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Turkey 2Y 15.94 - 15.56 15.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Turkey 3Y 15.83 - 15.83 16.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Turkey 5Y 16.01 - 16.01 16.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۳۲
Turkey 10Y 16.12 - 16.12 16.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.38 - 3.19 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Mauritius 2M 3 - 2.9 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
Mauritius 2Y 3.446 - 3.446 3.446 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 3Y 3.632 - 3.632 3.632 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 4M 3.13 - 3.02 3.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Mauritius 4Y 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 5Y 4.064 - 4.064 4.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 6M 3.3 - 3.07 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Mauritius 8M 3.33 - 3.1 3.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Mauritius 10Y 4.642 - 4.642 4.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 15Y 5.255 - 5.255 5.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 20Y 5.651 - 5.651 5.651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.054 - 1.035 1.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 2Y 1.084 - 1.075 1.183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 3Y 1.121 - 1.016 1.141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 4Y 1.095 - 1.07 1.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 5Y 0.856 - 0.798 0.889 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 6Y 1.034 - 0.985 1.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Czech Republic 7Y 1.047 - 1.015 1.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 8Y 1.086 - 1.02 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 9Y 1.118 - 1.082 1.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 10Y 1.09 - 1.062 1.137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 15Y 1.22 - 1.188 1.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
Czech Republic 20Y 1.315 - 1.225 1.331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Czech Republic 50Y 1.967 - 1.967 1.997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.547 - 2.547 2.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
China 2Y 2.66 - 2.62 2.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
China 3Y 2.814 - 2.814 2.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
China 5Y 2.94 - 2.938 2.958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
China 7Y 3.11 - 3.108 3.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
China 10Y 3.07 - 3.065 3.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
China 15Y 3.385 - 3.385 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
China 20Y 3.455 - 3.455 3.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
China 30Y 3.705 - 3.705 3.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.901 - -0.901 -0.901 0.00 -0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Denmark 3M -0.635 - -0.635 -0.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Denmark 3Y -0.89 - -0.89 -0.89 0.00 -0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Denmark 5Y -0.836 - -0.782 -0.844 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Denmark 6M -0.702 - -0.698 -0.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
Denmark 8Y -0.745 - -0.695 -0.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Denmark 10Y -0.647 - -0.647 -0.647 0.00 -0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.11 - 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 1W 7.11 - 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 1Y 6.86 - 6.7 6.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Russia 2M 7.1 - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 2W 7.11 - 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 2Y 6.89 - 6.89 6.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Russia 3M 7.09 - 7.09 7.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 3Y 6.95 - 6.9 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
Russia 5Y 7.06 - 7.02 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Russia 6M 7.1 - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 7Y 7.16 - 7.13 7.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Russia 10Y 7.19 - 7.19 7.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Russia 15Y 7.39 - 7.34 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Russia 20-Year 7.66 - 7.66 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Russia Overnight 6.98 - 6.98 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.041 3.05 3.041 3.06 0.02 0.62% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
Romania 2Y 3.304 3.3 3.3 3.304 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
Romania 3Y 3.52 - 3.5 3.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Romania 4Y 3.7 - 3.64 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Romania 5Y 3.73 - 3.73 3.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
Romania 6M 2.8 - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Romania 7Y 3.95 - 3.93 4.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Romania 10Y 4.14 - 4.071 4.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 1Y 0.9 - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۴:۳۲
New Zealand 2M 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 2Y 0.848 - 0.82 0.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
New Zealand 3M 1.22 - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 4M 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۲
New Zealand 5M 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۲
New Zealand 5Y 0.908 - 0.88 0.908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
New Zealand 6M 1.16 - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 7Y 1.038 - 1.01 1.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
New Zealand 10Y 1.158 - 1.13 1.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
New Zealand 15Y 1.333 - 1.29 1.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
New Zealand 20Y 1.49 - 1.463 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.075 - -0.075 -0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Japan 1Y -0.263 - -0.26 -0.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Japan 2Y -0.295 - -0.285 -0.302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Japan 3M -0.12 - -0.12 -0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Japan 3Y -0.305 - -0.305 -0.305 0.01 -1.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Japan 4Y -0.326 - -0.326 -0.326 0.01 -2.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Japan 5Y -0.328 - -0.315 -0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Japan 6M -0.225 - -0.225 -0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Japan 6Y -0.34 - -0.34 -0.34 0.01 -2.94% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Japan 7Y -0.345 - -0.345 -0.345 0.01 -2.90% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Japan 8Y -0.332 - -0.332 -0.332 0.01 -2.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Japan 9M -0.225 - -0.225 -0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Japan 9Y -0.278 - -0.278 -0.278 0.01 -2.88% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Japan 10Y -0.234 - -0.224 -0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Japan 15Y -0.035 - -0.035 -0.035 0.01 -14.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Japan 20Y 0.103 - 0.103 0.103 0.01 11.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Japan 30Y 0.207 - 0.207 0.207 0.01 6.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Japan 40Y 0.233 - 0.233 0.233 0.01 3.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 8 - 8 8.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Sri Lanka 2Y 8.75 - 8.75 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Sri Lanka 3M 7.7 - 7.6 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Sri Lanka 3Y 9.15 - 9.15 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Sri Lanka 4Y 9.6 - 9.55 9.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Sri Lanka 5Y 9.82 - 9.8 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Sri Lanka 6M 7.85 - 7.85 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Sri Lanka 6Y 10 - 10 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Sri Lanka 7Y 10 - 10 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Sri Lanka 8Y 10.07 - 10.05 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Sri Lanka 9Y 10.15 - 10 10.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Sri Lanka 10Y 10.15 - 10.1 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Sri Lanka 15Y 10.25 - 10.2 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.842 - 1.842 1.886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Singapore 1Y 1.83 - 1.83 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۳:۳۲
Singapore 2Y 1.664 - 1.664 1.698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Singapore 3M 1.86 - 1.86 1.878 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Singapore 5Y 1.709 - 1.709 1.742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Singapore 6M 1.829 - 1.829 1.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۳:۳۲
Singapore 10Y 1.8 - 1.794 1.851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Singapore 15Y 1.909 - 1.906 1.984 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Singapore 20Y 1.997 - 1.98 1.997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Singapore 30Y 2.074 - 2.074 2.074 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.392 - -0.392 -0.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Sweden 2M -0.402 - -0.402 -0.402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Sweden 2Y -0.629 - -0.629 -0.648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Sweden 3M -0.452 - -0.452 -0.452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Sweden 5Y -0.678 - -0.649 -0.678 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Sweden 6M -0.4 - -0.4 -0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Sweden 7Y -0.496 - -0.473 -0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Sweden 10Y -0.29 - -0.259 -0.292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Sweden 15Y -0.105 - -0.079 -0.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Sweden 20-Year 0.156 - 0.148 0.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -1 - -0.94 -1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Switzerland 1W -0.94 - -0.75 -1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Switzerland 1Y -1.01 -0.95 -0.95 -1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۰۲
Switzerland 2M -1 - -0.97 -1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Switzerland 2Y -1.086 - -1.046 -1.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 3M -1 - -0.89 -1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Switzerland 3Y -1.087 - -1.07 -1.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 4Y -1.062 - -1.029 -1.087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 5Y -1.056 - -1.007 -1.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 6M -1.05 - -0.99 -1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Switzerland 6Y -1.005 - -0.972 -1.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 7Y -0.991 - -0.947 -1.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 8Y -0.979 - -0.936 -0.983 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 9Y -1.004 - -0.96 -1.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 10Y -0.935 - -0.877 -0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 15Y -0.726 - -0.678 -0.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 20Y -0.641 - -0.596 -0.659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 30Y -0.487 - -0.441 -0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 50Y -0.351 - -0.296 -0.351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland Overnight -0.94 -0.85 -0.85 -0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۰۲
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 2.21 - 2.21 2.21 0.02 0.91% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۰۲
Chile 2Y 1.92 - 1.92 1.92 0.03 1.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۰۲
Chile 3Y 2.08 - 2.08 2.08 0.06 2.88% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۰۲
Chile 4Y 2.19 - 2.19 2.19 0.02 0.91% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۰۲
Chile 5Y 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۴:۰۲
Chile 8Y 2.49 - 2.49 2.49 0.02 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۰۲
Chile 10Y 2.67 - 2.67 2.67 0.03 1.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۰۲
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.2 - 2.2 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۰۲
Serbia 2Y 2.35 - 2.35 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 2.75 - 2.75 2.75 0.08 3.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Serbia 5Y 3.05 - 3.05 3.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.35 - 3.17 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
Serbia 7Y 3.3 - 3.21 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.567 - -0.53 -0.573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
France 1Y -0.707 - -0.685 -0.712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
France 2Y -0.801 - -0.801 -0.801 0.00 -0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
France 3M -0.59 - -0.585 -0.604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
France 3Y -0.833 - -0.78 -0.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
France 4Y -0.806 - -0.751 -0.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
France 5Y -0.747 - -0.691 -0.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
France 6M -0.681 - -0.671 -0.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
France 6Y -0.675 - -0.623 -0.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
France 7Y -0.5884 - -0.55 -0.5985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
France 8Y -0.524 - -0.471 -0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
France 9M -0.722 - -0.707 -0.722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
France 9Y -0.457 - -0.396 -0.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
France 10Y -0.381 - -0.317 -0.381 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
France 15Y -0.058 - -0.003 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
France 20Y 0.176 - 0.16 0.221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
France 25Y 0.347 - 0.325 0.389 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
France 30Y 0.497 - 0.497 0.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
France 50Y 0.718 - 0.718 0.718 0.03 3.61% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.809 -0.808 -0.808 -0.809 0.00 -0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Finland 3Y -0.809 -0.789 -0.789 -0.809 0.02 -2.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Finland 4Y -0.795 - -0.735 -0.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Finland 5Y -0.766 - -0.714 -0.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Finland 6Y -0.663 - -0.607 -0.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Finland 8Y -0.534 - -0.469 -0.534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Finland 10Y -0.404 - -0.344 -0.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Finland 15Y -0.218 - -0.147 -0.218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Finland 30Y 0.07 - 0.07 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.292 - 3.271 3.292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 1Y 3.693 - 3.693 3.697 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 2Y 3.887 - 3.887 3.887 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 3M 3.357 - 3.338 3.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 3Y 4.011 - 4.011 4.039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 4Y 4.152 - 4.152 4.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 5Y 4.257 - 4.257 4.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 6M 3.541 - 3.541 3.541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 7Y 4.33 - 4.33 4.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 10Y 4.475 - 4.475 4.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 20Y 4.85 - 4.85 4.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Philippines 25Y 4.9 - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 2.285 - 2.157 2.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Qatar 10-Year 2.423 2.428 2.408 2.428 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Qatar 15-Year 3.772 - 3.746 3.793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۱
Qatar 30-Year 3.464 - 3.393 3.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.695 - 1.695 1.695 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Canada 1Y 1.54 - 1.54 1.54 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
Canada 2M 1.615 - 1.615 1.615 0.02 1.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
Canada 2Y 1.371 1.373 1.371 1.379 0.01 0.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
Canada 3M 1.63 - 1.625 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Canada 3Y 1.319 1.321 1.319 1.327 0.01 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
Canada 4Y 1.266 1.264 1.264 1.268 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Canada 5Y 1.21 1.208 1.208 1.212 0.01 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Canada 6M 1.62 - 1.62 1.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Canada 7Y 1.195 1.191 1.189 1.195 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۰۲
Canada 10Y 1.172 1.17 1.17 1.175 0.01 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
Canada 20Y 1.397 1.396 1.396 1.4 0.01 0.86% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
Canada 30Y 1.431 1.434 1.431 1.434 0.01 0.84% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.11 - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۳۲
South Korea 2Y 1.197 - 1.197 1.203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
South Korea 3Y 1.172 - 1.146 1.183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
South Korea 4Y 1.21 - 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
South Korea 5Y 1.223 - 1.198 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
South Korea 10Y 1.263 - 1.244 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
South Korea 20Y 1.27 - 1.258 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
South Korea 30Y 1.27 - 1.269 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
South Korea 50Y 1.28 - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Croatia 3Y 0.199 - 0.192 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Croatia 5Y 0.217 - 0.206 0.221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 9M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵
Croatia 10Y 0.793 - 0.79 0.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.4 - 4.375 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Colombia 4Y 4.901 4.935 4.901 4.95 0.03 0.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Colombia 5Y 5.15 - 5.15 5.15 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Colombia 10Y 5.84 5.855 5.84 5.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Colombia 15Y 6.155 - 6.155 6.155 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.248 - 9.248 9.248 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Kenya 2Y 9.615 - 9.4 9.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Kenya 3M 6.398 - 6.398 6.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Kenya 3Y 9.5 - 9.5 9.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
Kenya 4Y 10.15 - 10.15 9.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Kenya 5Y 10.472 - 10.1 10.472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Kenya 6M 7.02 - 7.02 7.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Kenya 6Y 10.5 - 10.4 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
Kenya 7Y 11 - 10.5 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Kenya 8Y 11.35 - 11.1 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Kenya 9Y 11.51 - 11.3 11.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Kenya 10Y 11.629 - 11.5 11.629 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.299 - 12.25 12.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Kenya 20Y 12.792 - 12.75 12.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Kenya 25Y 12.982 - 12.95 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Kenya Overnight 3.49 - 3.49 3.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۹:۰۲
Latvia 3Y 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۹:۰۲
Latvia 5Y 0.075 - 0.075 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.57 - 1.56 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Poland 1Y 1.393 - 1.307 1.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 2M 1.65 - 1.64 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Poland 2Y 1.581 - 1.559 1.663 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Poland 3Y 1.623 - 1.623 1.623 0.01 0.62% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۳۲
Poland 4Y 1.645 - 1.645 1.645 0.04 2.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۳۲
Poland 5Y 1.75 - 1.75 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 2.007 - 2.007 2.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 12Y 2.591 - 2.591 2.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 15Y 1.952 - 1.952 2.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Poland 6-Year 1.957 - 1.957 1.957 0.01 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Poland Overnight 1.25 - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۳:۳۱
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۹:۳۲
Lithuania 5Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
Lithuania 10Y 0.35 - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.294 - -0.294 -0.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 3-Year -0.236 - -0.236 -0.236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 5-Year -0.222 - -0.222 -0.222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 1-Month -0.337 - -0.337 -0.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Malta 10-Year 0.204 - 0.204 0.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Malta 20-Year 0.831 - 0.782 0.831 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Malta 25-Year 0.85 - 0.84 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Malta 3-Month -0.312 - -0.312 -0.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Malta 6-Month -0.3 - -0.3 -0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Malaysia 3M 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Malaysia 3W 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Malaysia 3Y 3.222 - 3.222 3.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
Malaysia 5Y 3.271 - 3.259 3.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Malaysia 7M 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲
Malaysia 7Y 3.366 - 3.358 3.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
Malaysia 10Y 3.367 - 3.363 3.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
Malaysia 15Y 3.55 - 3.539 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
Malaysia 20Y 3.645 - 3.615 3.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
Malaysia 30Y 3.836 - 3.836 3.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.11 - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 3M 0.12 - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 3Y 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 5Y 1.16 - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 6M 0.12 - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 10Y 2.04 - 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Hungary 15Y 2.34 - 2.34 2.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.367 - 2.367 2.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Morocco 3M 2.27 - 2.27 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Morocco 5Y 2.422 - 2.422 2.422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Morocco 6M 2.329 - 2.329 2.329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Morocco 10Y 2.863 - 2.863 2.863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
Morocco 15Y 3.365 - 3.365 3.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 17.199 - 17.199 17.199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۰۲
Egypt 2Y 16.693 - 16.693 16.693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt 3M 17.684 - 17.684 17.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
Egypt 3Y 16.333 - 16.333 16.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt 5Y 15.743 - 15.743 15.743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt 6M 17.577 - 17.577 17.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
Egypt 7Y 15.512 - 15.512 15.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt 9M 17.441 - 17.441 17.804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt 10Y 15.32 - 15.32 15.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt Overnight 15.798 - 15.798 15.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.91 7.92 7.91 7.92 0.06 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
Mexico 1Y 7.48 7.5 7.48 7.5 0.06 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
Mexico 3M 7.81 7.82 7.81 7.82 0.03 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
Mexico 3Y 6.89 6.9 6.89 6.91 0.03 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
Mexico 5Y 6.86 6.89 6.86 6.89 0.04 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
Mexico 6M 7.66 7.67 7.66 7.67 0.04 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
Mexico 7Y 6.93 6.94 6.93 6.94 0.04 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
Mexico 9M 7.57 7.59 7.57 7.59 0.07 0.92% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
Mexico 10Y 6.96 6.98 6.96 6.98 0.03 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۲
Mexico 20Y 7.4 7.39 7.39 7.42 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
Mexico 30Y 7.46 7.47 7.46 7.47 0.02 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
Mexico 15-Year 7.25 7.21 7.21 7.26 0.05 0.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 7.625 - 7.625 7.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Namibia 3M 7.033 - 7.033 7.033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Namibia 3Y 8.065 - 8.065 8.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Namibia 6M 7.284 - 7.284 7.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Namibia 7Y 8.92 - 8.92 8.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Namibia 9M 7.435 - 7.435 7.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Namibia 10Y 9.662 - 9.662 9.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Namibia 15Y 10.584 - 10.584 10.584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Namibia 20Y 11.132 - 11.132 11.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 1Y 1.276 - 1.276 1.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 2Y 1.162 - 1.146 1.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Norway 3M 1.307 - 1.262 1.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Norway 5Y 1.128 - 1.128 1.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
Norway 6M 1.431 - 1.431 1.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Norway 9M 1.276 - 1.276 1.324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Norway 10Y 1.229 - 1.218 1.251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Norway 3Y 1.165 - 1.16 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 14.527 - 14.527 14.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Nigeria 2Y 14.522 - 14.522 14.522 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Nigeria 3M 14.526 - 14.526 14.526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Nigeria 4Y 14.461 - 14.461 14.461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 16.188 - 16.188 16.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Nigeria 7Y 14.068 - 14.068 14.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Nigeria 10Y 14.267 - 14.267 14.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 14.462 - 14.462 14.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.665 - -0.642 -0.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Netherlands 2Y -0.828 -0.865 -0.828 -0.866 0.01 -1.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Netherlands 3M -0.745 - -0.739 -0.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 3Y -0.831 - -0.831 -0.831 0.03 -3.93% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Netherlands 4Y -0.883 - -0.883 -0.883 0.01 -1.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Netherlands 5Y -0.815 - -0.815 -0.815 0.00 -0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Netherlands 6M -0.822 - -0.815 -0.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
Netherlands 6Y -0.755 -0.747 -0.747 -0.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 7Y -0.709 - -0.709 -0.709 0.00 -0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
Netherlands 8Y -0.641 - -0.579 -0.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 9Y -0.606 - -0.539 -0.607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Netherlands 10Y -0.541 - -0.477 -0.541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 15Y -0.404 - -0.334 -0.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 20Y -0.285 - -0.232 -0.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Netherlands 25Y -0.225 - -0.15 -0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Netherlands 30Y -0.155 - -0.075 -0.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 5.782 - 5.782 5.834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
India 2Y 5.899 - 5.899 5.899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
India 3M 5.41 - 5.4 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
India 3Y 6.112 - 6.098 6.118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
India 4Y 6.274 - 6.265 6.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
India 5Y 6.37 - 6.37 6.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
India 6M 5.6 - 5.55 5.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
India 6Y 6.595 - 6.595 6.624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
India 7Y 6.451 - 6.444 6.459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
India 8Y 6.676 - 6.668 6.694 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
India 9Y 6.678 - 6.678 6.678 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
India 10Y 6.564 - 6.552 6.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
India 11Y 6.862 - 6.862 6.907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
India 12Y 6.83 - 6.83 6.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
India 13Y 6.862 - 6.862 6.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
India 14Y 6.836 - 6.836 6.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
India 15Y 6.923 - 6.923 6.923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
India 19Y 6.842 - 6.842 6.917 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
India 24Y 6.992 - 6.992 7.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
India 30Y 6.915 - 6.915 6.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 1.864 - 1.864 1.891 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Hong Kong 1W 1.623 - 1.258 1.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Hong Kong 1Y 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Hong Kong 2Y 1.69 - 1.69 1.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Hong Kong 3M 2.201 - 2.201 2.219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Hong Kong 3Y 1.54 - 1.54 1.543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Hong Kong 5Y 1.212 - 1.212 1.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Hong Kong 6M 2.1 - 2.1 2.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۳۱
Hong Kong 7Y 1.162 - 1.157 1.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Hong Kong 9M 1.949 - 1.949 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Hong Kong 10Y 1.172 - 1.171 1.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Hong Kong 15Y 1.321 - 1.321 1.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 2.78 - 2.78 2.802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Vietnam 2Y 2.851 - 2.851 2.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Vietnam 3Y 2.951 - 2.951 2.983 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Vietnam 5Y 3.22 - 3.22 3.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Vietnam 7Y 3.787 - 3.787 3.834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Vietnam 10Y 4.202 - 4.202 4.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.48 - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.43 - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Greece 3Y 1.162 - 1.15 1.167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Greece 6M 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Greece 10Y 1.949 - 1.942 1.977 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Greece 15Y 2.365 - 2.363 2.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Greece 20Y 2.737 - 2.719 2.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۲
Greece 25Y 2.899 - 2.897 2.914 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر