شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین گلد / Bitcoin Gold

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیت کوین طلا / Bitcoin Gold 49.378 - 48.23 59.414 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/BCH okex 0.0588 - 0.0575 0.0622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC exmo 0.0014 - 0.0014 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
BTG/BTC okex 0.0067 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC tdax 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
BTG/THB tdax 2349 - 2349 2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD exmo 15.17 - 15.13 17.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
BTG/USD okex 15.05 - 15 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
BTG/BTC bit-z 0.013 - 0.0098 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC huobi 0.0067 - 0.0059 0.0067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC huobi 0.0067 - 0.0059 0.0067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC lbank 0.0075 - 0.0075 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC upbit 0.0069 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC yobit 0.0068 - 0.0066 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC yobit 0.0068 - 0.0066 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH upbit 0.1112 - 0.1104 0.1157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/KRW upbit 64400 - 64200 68190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD upbit 49.162 - 49 59.449 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD upbit 66 - 59.542 68.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD yobit 52.009 - 51.759 62.711 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD yobit 52.009 - 51.759 62.711 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD yobit 68.179 - 61.655 71.549 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bigone 0.015 - 0.01 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bigone 0.0065 - 0.0065 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC cex-io 0.0068 - 0.0068 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC hitbtc 0.0068 - 0.0068 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC kucoin 0.0064 - 0.0064 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC kucoin 0.0064 - 0.0064 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC p2pb2b 0.0015 - 0.0014 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
BTG/ETH hitbtc 0.1114 - 0.1111 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH kucoin 0.1116 - 0.1116 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH kucoin 0.1116 - 0.1116 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH p2pb2b 0.0758 - 0.0746 0.0846 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۱۶
BTG/EUR cex-io 47.31 - 47.31 51.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/PLN bitbay 199.99 - 199.99 209.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD cex-io 50.61 - 50 61.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD cex-io 68.27 - 60.53 69.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD hitbtc 52.37 - 51.92 61.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD hitbtc 68.07 - 61.54 70.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD p2pb2b 15.09 - 15.09 17.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۱۶
BTG/BTC binance 0.0068 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC binance 0.0014 - 0.0014 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
BTG/BTC bittrex 0.0069 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC gate-io 0.0068 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH binance 0.1114 - 0.11 0.1156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH bittrex 0.1112 - 0.1104 0.1157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/KRW bithumb 64300 - 64000 68100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/TRY koineks 88 - 88 98.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۹:۴۹
BTG/USD bittrex 49.162 - 49 59.449 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD bittrex 66 - 59.144 68.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD gate-io 49.95 - 47.24 58.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD gate-io 65.31 - 58.32 68.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bitfinex 0.0068 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bitfinex 0.0014 - 0.0014 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
BTG/BTC coinsbit 0.0015 - 0.0014 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۵۲
BTG/ETH coinsbit 0.0768 - 0.071 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
BTG/KRW coinnest 45030 - 45010 55500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD bitfinex 65.775 - 59.536 68.405 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD coinsbit 15.06 - 15.06 17.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
BTG/AUD synthetic 74.616 - 74.245 80.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC vebitcoin 0.0022 - 0.0022 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۲۱:۳۳
BTG/CAD synthetic 74.092 - 73.725 79.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/CAD synthetic 20.073 - 20.073 23.418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
BTG/CHF bitci-com 14.95 - 14.53 17.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
BTG/CNY synthetic 362.8 - 361 389.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/HKD synthetic 450.69 - 448.45 483.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ILS synthetic 200.2 - 199.2 214.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/INR synthetic 3736.7 - 3717.9 4008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/LTC cryptopia 0.048 - 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/LTC cryptopia 0.048 - 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/MXN synthetic 1063.76 - 1058.76 1141.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/MYR synthetic 225.05 - 223.93 241.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/PLN synthetic 196.33 - 195.41 210.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/RUB synthetic 3290.2 - 3274.7 3530.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/SAR synthetic 215.43 - 214.41 231.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/SEK synthetic 473.86 - 471.63 508.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/TRY bitci-com 82.63 - 80.76 98.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
BTG/TRY synthetic 228.92 - 227.84 245.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/VND synthetic 1310068 - 1303569 1405622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ZAR synthetic 674.26 - 671.09 723.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC quadrigacx 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/CAD quadrigacx 75.13 - 75.03 79.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/CAD quadrigacx 15.4 - 15.4 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۵:۰۵
BTG/CAD quadrigacx 15.4 - 15.4 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۵:۲۶
BTG/DOGE cryptopia 520 - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/DOGE cryptopia 520 - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/BRL negocie-coins 202.04 - 202.04 213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC trade-by-trade 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC trade-by-trade 0.0033 - 0.0033 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
BTG/USD trade-by-trade 8.6399 - 8.4989 8.6399 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD trade-by-trade 8.6399 - 8.6399 8.6399 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold Index investing-com 13.97 - 13.16 15.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۴۴
Bitcoin Gold AUD Index investing-com 22.373 - 22.373 26.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
Bitcoin Gold BTC Index investing-com 0.0015 - 0.0014 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۵۲
Bitcoin Gold CAD Index investing-com 20.073 - 20.073 23.418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
Bitcoin Gold CNY Index investing-com 105.89 - 105.89 124.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
Bitcoin Gold HKD Index investing-com 118.29 - 118.29 138.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
Bitcoin Gold ILS Index investing-com 53.064 - 53.064 61.769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
Bitcoin Gold INR Index investing-com 1074.47 - 1074.47 1265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
Bitcoin Gold KRW Index investing-com 17986.2 - 17986.2 20358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
Bitcoin Gold MXN Index investing-com 296.01 - 296.01 343.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
Bitcoin Gold MYR Index investing-com 63.143 - 63.143 74.153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
Bitcoin Gold PLN Index investing-com 60 - 60 68.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۰۸
Bitcoin Gold RUB Index investing-com 995.58 - 1004.34 998.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
Bitcoin Gold SAR Index investing-com 56.549 - 56.549 66.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
Bitcoin Gold SEK Index investing-com 145.17 - 145.17 168.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
Bitcoin Gold TRY Index investing-com 86.03 - 85.35 98.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
Bitcoin Gold VND Index investing-com 349849 - 349849 411058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
Bitcoin Gold ZAR Index investing-com 232.12 - 232.12 268.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
Investing.com BTG Index investing-com 15.06 - 15.06 17.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰