شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت دیماند / 0Bitcoin Diamond

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCD/BTC aex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۱۱:۳۲
BCD/BTC exx 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BCD/BCH okex 0.003 - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BCD/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۶:۳۶
BCD/BTC bit-z 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
BCD/BTC huobi 0.0007 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۷:۱۲
BCD/BTC lbank 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۱۱:۳۲
BCD/BTC yobit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۶:۲۸
BCD/BTC bigone 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۶:۲۸
BCD/BTC kucoin 0.0012 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۷:۵۲
BCD/BTC zb-com 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۶:۲۸
BCD/ETH kucoin 0.0317 - 0.0317 0.0317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۶:۲۸
BCD/USD zb-com 6.725 - 4.46 6.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۸:۰۴
BCD/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۶:۳۶
BCD/BTC gate-io 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۶:۴۰
BCD/ETH binance 0.0088 - 0.0086 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۸:۰۴
BCD/USD gate-io 2.123 - 2.123 2.602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۸:۰۴
BCD/KRW coinnest 2150 - 1820 2150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۷:۲۸
BCD/USD coinbene 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
Bitcoin Diamond Index investing-com 2.1231 - 2.1231 2.5701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۸:۰۴
Bitcoin Diamond BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۶:۳۶
Bitcoin Diamond ETH Index investing-com 0.0088 - 0.0086 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۸:۰۴