شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین کش / Bitcoin Cash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCH/AUD acx 1344 - 1330 1379.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC aex 0.146 - 0.146 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC exx 0.1143 - 0.1101 0.1147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۶:۱۶
BCH/BTC wex 0.1149 - 0.1131 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH wex 1.877 - 1.868 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR wex 796.19 - 795.1 823.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/LTC wex 6.127 - 6.103 6.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/RUB wex 56043 - 55498 56696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD wex 1069.95 - 960 1078.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/ZEC wex 4.068 - 4.004 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC exmo 0.1154 - 0.113 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC okex 0.1103 - 0.1091 0.1126 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC zaif 0.1157 - 0.1132 0.1159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/DASH wex 2.338 - 2.278 2.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH exmo 1.8743 - 1.868 1.8899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR gdax 789.58 - 785 825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY zaif 104000 - 102500 108300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/RUB exmo 53522 - 53039 54890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD exmo 1081.01 - 972.57 1096.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gdax 1058.66 - 950.64 1071.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bit-z 0.1152 - 0.1133 0.1153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC fisco 0.1157 - 0.1132 0.1159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC huobi 0.1153 - 0.1134 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC lbank 0.1197 - 0.1095 0.1197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC liqui 0.115 - 0.114 0.1151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC tidex 0.1147 - 0.1134 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC upbit 0.1147 - 0.1135 0.1152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC xbtce 0.123 - 0.122 0.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH bibox 1.8415 - 1.837 1.8933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH lbank 1.8812 - 1.8601 1.9315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH liqui 1.8789 - 1.8718 1.8962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH tidex 1.8767 - 1.8652 1.8997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH upbit 1.8784 - 1.8619 1.9012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY fisco 104000 - 102500 108300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW gopax 1092000 - 1081000 1098000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW upbit 1091500 - 1076000 1123000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD huobi 1057.01 - 949.08 1070.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD liqui 1051.69 - 958.66 1051.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD upbit 1058.98 - 951.71 1070 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD xbtce 1070.5 - 971.32 1070.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD yobit 1101.66 - 1004.07 1109.62 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/ANS kucoin 14 - 13.3319 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bigone 0.1464 - 0.14 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bigone 0.1126 - 0.1126 0.1145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC cex-io 0.1166 - 0.1134 0.1166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC hitbtc 0.1152 - 0.1135 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC kraken 0.1154 - 0.1133 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC kucoin 0.1148 - 0.1132 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC zb-com 0.1154 - 0.1136 0.1155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH hitbtc 1.8822 - 1.8672 1.8927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH kucoin 1.8619 - 1.8571 1.8947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR bitbay 810 - 810 874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
BCH/EUR cex-io 798.1 - 790 821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR kraken 790.9 - 786 825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY quoine 105074 - 103831 105074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KCS kucoin 331.4 - 330.8 350.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/PLN bitbay 3428.9 - 3355 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/SGD quoine 1293.59 - 1293.59 1364.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bigone 1007.31 - 1007.31 1007.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD cex-io 1081.97 - 970.05 1093.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD hitbtc 1090.26 - 980.18 1100.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kraken 1058.4 - 950 1069.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kucoin 1067.86 - 951.9 1068.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD quoine 1006.43 - 956.86 1055 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD zb-com 1060 - 963.33 1060.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/BNB binance 72.95 - 68.39 78.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC binance 0.1152 - 0.1133 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitbank 0.0274 0.0273 0.0272 0.0275 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BCH/BTC bittrex 0.1147 - 0.1135 0.1152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC coinegg 0.1131 - 0.1127 0.1161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC gate-io 0.1136 - 0.1132 0.1149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC qryptos 0.1102 - 0.1102 0.1102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH binance 1.8815 - 1.8645 1.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH bittrex 1.8784 - 1.8619 1.9012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY bitbank 103966 - 103010 107697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW bithumb 1088000 - 1081000 1125000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW coinone 1090000 - 1082500 1129500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD binance 1059.5 - 945.03 1071.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bittrex 1058.98 - 951.71 1070 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gate-io 1069.99 - 950.01 1069.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/WAVES tidex 210.88 - 205.9 211.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitfinex 0.1153 - 0.1135 0.1153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitflyer 0.1152 - 0.1134 0.1152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitstamp 0.1147 - 0.1132 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC gatecoin 0.1174 - 0.1174 0.1174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC livecoin 0.1149 - 0.113 0.1149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC poloniex 0.115 - 0.1135 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH bitfinex 1.8921 - 1.8682 1.8921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH livecoin 1.8515 - 1.8515 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH poloniex 1.8889 - 1.8692 1.8983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR bitstamp 787.66 - 784 824.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW coinnest 850000 - 701000 940000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW coinrail 1250000 - 1250000 1250000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bitfinex 1057.5 - 951 1072.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bitstamp 1062.28 - 952.2 1067.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD livecoin 1080 - 972 1085.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD poloniex 1057.58 - 950.7 1075.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/ZBC livecoin 96598 - 96598 96598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/AUD synthetic 1263.53 - 1254.84 1323.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC btc-alpha 0.14 - 0.129 0.1495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC cryptopia 0.1145 - 0.112 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/CAD synthetic 1254.68 - 1246.04 1313.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/CNY synthetic 6143.6 - 6101.3 6433.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/HKD synthetic 7631.9 - 7579.4 7992.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ILS synthetic 3390.1 - 3366.8 3550.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/INR synthetic 63195 - 62821 66241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/LTC cryptopia 9.95 - 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BCH/MXN synthetic 18013.6 - 17889.6 18863.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/MYR synthetic 3810.9 - 3784.7 3990.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/PLN synthetic 3326.5 - 3305.9 3485.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/RUB synthetic 55662 - 55332 58345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/SAR synthetic 3648 - 3622.9 3820.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/SEK synthetic 8024.3 - 7969.1 8402.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/TRY synthetic 3876.5 - 3849.8 4059.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD cryptopia 1062.09 - 951.9 1087.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/VND synthetic 22184606 - 22031928 23231472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ZAR synthetic 11417.9 - 11339.3 11956.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC quadrigacx 0.1133 - 0.113 0.1133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/CAD quadrigacx 1256.02 - 1256.02 1334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/DOGE cryptopia 218000 - 218000 218000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BCH/THB bxthailand 30700 - 30200 32097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC coinexchange 0.1126 - 0.1125 0.118 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC cryptobridge 0.1135 - 0.1117 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BRL negocie-coins 3360 - 3360 3545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/IDR btc-indonesia 13900000 - 13850000 14219000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BRL mercadobitcoin 3380 - 3305 3420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Investing.com BCH investing-com 225.67 225.4 223.29 226.21 0.12 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin Cash Index investing-com 202.23 202.21 200.61 203.42 0.26 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Bitcoin Cash AUD Index investing-com 324 324.98 323.22 334.3 2.89 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۵۳
Bitcoin Cash BTC Index investing-com 0.0267 0.0268 0.0264 0.0268 0.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
Bitcoin Cash CAD Index investing-com 295.77 295.13 293.18 297.12 0.52 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Bitcoin Cash CNY Index investing-com 1596.1 1592.9 1581 1602.2 0.90 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Bitcoin Cash HKD Index investing-com 1769.9 1766.3 1750.9 1774.3 1.10 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Bitcoin Cash ILS Index investing-com 797.3 795.6 789.8 801.4 0.90 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Bitcoin Cash INR Index investing-com 18142 18128 18078 21399 2158.00 11.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Bitcoin Cash KRW Index investing-com 265852 265269 263773 267735 1367.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin Cash MXN Index investing-com 4311.9 4303 4269.4 4329 2.40 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Bitcoin Cash MYR Index investing-com 943.8 941.8 933.8 947.1 0.30 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Bitcoin Cash PLN Index investing-com 864 863.4 858.1 870.4 4.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Bitcoin Cash RUB Index investing-com 14713 14732 14640 14903 177.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Bitcoin Cash SAR Index investing-com 846.4 844.7 837.4 848.6 0.60 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Bitcoin Cash SEK Index investing-com 2169.9 2165.5 2153.8 2186 4.90 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Bitcoin Cash TRY Index investing-com 1325 1331 1312 1335 5.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۵۶
Bitcoin Cash VND Index investing-com 5237178 5226503 5179930 5249188 4927.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
Bitcoin Cash ZAR Index investing-com 3500 3520 3391 3599 59.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
بیت کوین کش / Cash 855.66 - 852.64 974.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/AUD acx 596.56 - 596.56 596.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰
BCH/USD wex 868.56 - 867.45 992.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD wex 530 - 530 530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۰۴
BCH/BTC gdax 0.0275 0.0274 0.0272 0.0276 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCH/HT huobi 66.5 66.3573 65.474 66.56 0.90 1.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCH/USD exmo 886.89 - 873.21 993.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD exmo 181.4 - 181.4 185.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
BCH/USD gdax 856 - 849.36 974.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gdax 171.79 - 170.49 172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۴۰
BCH/USD okex 438.5761 - 438.5761 438.5761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۲
BCH/USD okex 438.5761 - 438.5761 438.5761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۰۴
BCH/BTC bibox 0.0275 0.0274 0.0272 0.0276 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCH/USD bibox 225.42 225.47 223.2 226.29 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCH/USD huobi 855.75 - 850 971.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD huobi 225.75 225.29 223.24 226.25 0.21 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCH/USD lbank 225.99 225.61 219.9 226.09 0.72 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCH/USD liqui 861.08 - 854.27 967.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD upbit 854.21 - 851.24 971.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD upbit 162.61 - 162.61 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
BCH/USD xbtce 869.01 - 869.01 972.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD yobit 900 - 889.82 1023.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD yobit 522.07 - 522.07 522.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۰۴
BCH/BTC bitbay 0.0271 - 0.0271 0.0271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱۷:۴۱
BCH/BTC bitrue 0.0274 0.0273 0.0272 0.0275 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۰۸
BCH/BTC fatbtc 0.0269 - 0.0266 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۱۶
BCH/BTC p2pb2b 0.0275 0.0274 0.0267 0.0275 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCH/CNY fatbtc 1613.26 - 1576.09 1619.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۳۲
BCH/ETH p2pb2b 1.2931 1.1765 1.1765 1.2993 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۱۳
BCH/INR zebpay 36310 - 34897 36971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۲۴
BCH/KRW korbit 265150 264950 263850 267400 2300.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
BCH/THB bitkub 6800 6740 6705.97 6816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCH/TRY koinim 1204 - 1204 1204 146.00 12.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۱
BCH/USD bigone 1529.1 - 1509.8 1606.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bigone 854.98 - 854.98 893.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bigone 427.62 - 427.62 427.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۰۴
BCH/USD bitmax 225.8 225.42 223.3 226.36 0.20 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCH/USD bitrue 225.57 226.05 223.36 226.19 0.27 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۲۴
BCH/USD cex-io 875 - 864.84 996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD coinex 225.74 225.38 223.28 226.18 0.20 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCH/USD fatbtc 478.44 - 475.94 489.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
BCH/USD hitbtc 907.45 - 906.59 1008.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kraken 857.8 - 851.3 974 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kraken 172.3 - 171.1 173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۴۰
BCH/USD kucoin 800.01 - 800.01 975 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD p2pb2b 225.8 225.5 223.23 226.43 0.25 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCH/USD quoine 888.07 - 868.45 938.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD zb-com 857.17 - 852.63 917.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/XRP bitrue 779.63 778.5 761.83 779.63 5.91 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۲۴
BCHABC/BTC cbx 0.0275 0.0274 0.0272 0.0275 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCHABC/USD cbx 225.72 225.54 223.2 226.17 0.19 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCH/BTC bitmart 0.0275 0.0274 0.0272 0.0275 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCH/BTC coinall 0.0275 0.0274 0.0272 0.0276 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BCH/BTC coinmex 0.0275 0.0274 0.0272 0.0275 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCH/ETH bitmart 1.2931 1.2918 1.2791 1.2989 0.01 1.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
BCH/TRY koineks 1340 1251.04 1251.04 1340 98.98 7.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BCH/USD binance 854.61 - 850.86 971.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bitmart 225.8 225.4 223.17 226.19 0.19 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCH/USD bittrex 857 - 851 971.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bittrex 178.23 - 175.08 178.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
BCH/USD coinmex 225.78 225.17 223.19 226.1 0.23 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCH/USD gate-io 859.35 - 855 968.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gate-io 177.5 - 177 177.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۴۰
BCHABC/BTC abcc 0.0277 0.0276 0.027 0.0278 0.00 1.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BCHABC/BTC c2cx 0.0275 - 0.0275 0.0275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۱۲
BCHABC/BTC idax 0.0275 0.0274 0.0272 0.0276 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BCHABC/BTC idcm 0.0275 0.0274 0.0271 0.0275 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BCHABC/BTC okex 0.0275 0.0274 0.0272 0.0276 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BCHABC/USD abcc 227.11 227.01 221.78 228.22 3.41 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCHABC/USD c2cx 225.2 224.5 223.9 226.5 1.20 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BCHABC/USD idcm 225.94 225.73 223.03 226.2 0.26 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCHABC/USD okex 225.8 225.49 223.23 226.23 0.25 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCH/BTC bitforex 0.0275 0.0274 0.0273 0.0275 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCH/USD bitex-la 213.72 - 212.91 213.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۹
BCH/USD bitfinex 250 - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۰۸
BCH/USD bitfinex 250 - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۲۴
BCH/USD bitforex 225.46 225.7 223.39 226.37 0.45 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCH/USD bitstamp 854.39 - 850 975.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bitstamp 162.47 - 162.47 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
BCH/USD coinbene 454.14 - 422.48 467.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۳۶
BCH/USD coinbene 454.14 - 454.14 454.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۰۴
BCH/USD livecoin 874.82 - 860 989.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD livecoin 236.91 - 236.91 241.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۸:۱۲
BCH/USD poloniex 851.93 - 848.57 972.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD poloniex 397.34 - 397.34 397.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۰۴
BCHABC/BTC bit-z 0.0495 - 0.0489 0.0509 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ساعت ۱۳:۳۷
BCHABC/BTC liqui 0.0695 - 0.0695 0.0695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۵۶
BCHABC/BTC yobit 0.0277 0.0278 0.027 0.0278 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۵۳
BCHABC/ETH yobit 1.2864 - 1.2623 1.2864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۵۲
BCHABC/USD bit-z 225.04 225.12 223.32 226.38 0.61 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCHABC/USD yobit 231.61 231.57 231.57 233.86 2.37 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۸:۱۶
BCH/AUD synthetic 328.01 327.41 325.52 330.35 1.27 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCH/BTC bitci-com 0.0278 0.0263 0.026 0.0279 0.00 1.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCH/BTC cointiger 0.0803 - 0.0739 0.0803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۳۲
BCH/BTC vebitcoin 0.0491 - 0.0491 0.0501 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۲۰:۵۷
BCH/CAD synthetic 295.77 295.13 293.18 297.12 0.52 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCH/CHF bitci-com 219.68 222.15 217.98 226.45 4.56 2.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCH/INR synthetic 15978 15950 15851 16083 54.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCH/LTC cryptopia 5.6874 - 5.6874 5.6874 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۴۹
BCH/TRY bitci-com 1309.91 1318.64 1283.03 1325.05 10.50 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCH/TRY synthetic 1313.5 1311.5 1294.6 1313.5 7.40 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCH/TRY vebitcoin 1325 1331 1312 1335 5.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۵۶
BCH/USD cryptopia 865.02 - 852.02 960.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD cryptopia 194.56 - 192.05 194.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
BCHABC/BTC bigone 0.0275 0.0274 0.0272 0.0275 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCHABC/BTC chaoex 0.0275 0.0274 0.0271 0.0276 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCHABC/BTC hitbtc 0.0275 0.0274 0.0272 0.0276 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCHABC/BTC kucoin 0.0275 0.0274 0.0272 0.0276 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCHABC/BTC otcbtc 0.0181 - 0.0181 0.0181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
BCHABC/ETH kucoin 1.2942 1.2921 1.2803 1.297 0.01 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCHABC/ETH otcbtc 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۱۲
BCHABC/INR bitbns 30999 - 28001 31013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۰۵
BCHABC/INR bitbns 31000 - 30999 31013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۱۷
BCHABC/INR bitbns 20306 21399 20306 21399 6.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۹:۴۴
BCHABC/USD bigone 225.72 225.54 223.2 226.15 0.19 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCHABC/USD chaoex 225.55 225.45 223.15 226.21 0.05 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCHABC/USD hitbtc 225.75 225.38 223.2 226.18 0.14 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCHABC/USD kucoin 225.52 225.26 223.16 226.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCHABC/USD otcbtc 227.92 - 227.92 227.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۳:۰۱
BCHABC/USD wazirx 223.84 226.08 223.07 226.08 1.52 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۱۷
BCHABC/USD zb-com 224.59 224.09 222.58 225.79 0.91 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
BCH/USD n-exchange 340.85 - 340.22 348.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۵۲
BCHABC/BTC binance 0.0275 0.0274 0.0272 0.0276 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCHABC/BTC panxora 0.0271 - 0.0271 0.0271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱۷:۴۱
BCHABC/IDR indodax 2708000 - 2708000 2708000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۴
BCHABC/IDR indodax 3213000 3210000 3195000 3251000 23000.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCHABC/USD binance 225.8 225.5 223.31 226.18 0.19 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCHABC/USD panxora 226.35 226.03 224.8 227.57 0.27 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCH/AUD btc-markets 580 - 580 645.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۸:۴۰
BCH/AUD btc-markets 580 - 580 580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۴۸
BCH/BTC btc-markets 0.0751 - 0.0748 0.0854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۸:۵۶
BCHABC/BTC bitfinex 0.0274 0.0273 0.0272 0.0276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۵۶
BCHABC/BTC poloniex 0.0274 0.0273 0.0271 0.0276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCHABC/USD bitfinex 226.47 226.26 224.52 227.73 0.23 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCHABC/USD coinbene 225.62 225.35 223.26 226.21 0.14 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCHABC/USD dragonex 226.41 225.92 223.25 226.41 0.54 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCH/BTC coinbase-pro 0.0275 0.0274 0.0272 0.0276 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCH/EUR coinbase-pro 202.25 202.23 200.61 203.36 0.32 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵
BCH/GBP coinbase-pro 173.31 173.11 172.17 175.42 1.23 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BCH/USD coinbase-pro 226.13 225.69 223.66 226.53 0.46 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BCHABC/BTC cointiger 0.0275 0.0274 0.0272 0.0275 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BCHABC/BTC vebitcoin 0.0433 - 0.0433 0.0433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۵۲
BCH/IDR btc-indonesia 7700000 - 7700000 7700000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۱۲
BCH/IDR btc-indonesia 7700000 - 7700000 7700000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۳۲
BCH/BTC therocktrading 0.0247 - 0.0247 0.0247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
BCHABC/AUD btc-markets 324 324.98 323.22 334.3 2.89 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۵۳
BCHABC/BTC btc-markets 0.0241 - 0.0241 0.0241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
BCHABC/BTC coinexchange 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۵:۳۲
BCHABC/LTC trade-satoshi 3.4801 - 3.4801 3.4801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۴۵
BCHABC/LTC trade-satoshi 3.37 - 3.37 3.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۶:۴۸
BCHABC/ZAR altcointrader 3500 3520 3391 3598.99 58.99 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳