شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 12019.3 11959.1 11952.2 12087.8 73.70 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/AUD anx 5018.4 - 5006 5020.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۵۷
BTC/CAD anx 9410.6 - 9407.2 9413.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/CHF anx 6945.2 - 6939 6950.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/CNY anx 48327 - 48326 48327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱:۴۱
BTC/EUR anx 6224.5 - 6218 6226.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/EUR wex 7482.9 - 7308.1 7482.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/GBP anx 5526.4 - 5523.6 5528.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/HKD anx 54510 - 54510 54510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۳:۴۱
BTC/JPY anx 755852 - 755525 756595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/NZD anx 10609.3 - 10601.2 10611.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/RUB wex 510370 - 501030 510373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۵۲
BTC/SGD anx 9565.1 - 9560.1 9569.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 7352.8 7347.8 7342.2 7397 51.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/EUR gdax 7382.9 7361.6 7347.2 7416.7 27.10 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/GBP gdax 8400 - 8177.7 8585.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
BTC/JPY zaif 892720 893000 886735 895940 1280.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/PLN exmo 32683 32677.6 31687.3 32989.7 987.50 3.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/RUB exmo 538342 538070 537702 543957 5356.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/UAH exmo 200504 200540 200141 202974 2457.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 81473 - 81473 81473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۱۶:۲۴
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 7372.8 7383 7372.8 7420.8 30.20 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۱۳
BTC/EUR xbtce 7363.3 7359.7 7359.7 7421.2 66.40 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
BTC/GBP xbtce 6349.1 6359.1 6349.1 6433.1 105.00 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
BTC/JPY fisco 890015 895000 890015 895000 5085.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۱۶
BTC/JPY xbtce 893836 892809 890300 897343 5232.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BTC/KRW gopax 9675000 9655000 9650000 9750000 85000.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/KRW upbit 9673000 9666000 9657000 9751000 93000.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/RUB xbtce 552628 - 552628 552628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۱۲
BTC/SGD itbit 7258.3 - 7258.3 7258.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ساعت ۷:۴۱
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 8204.2 8217.9 8167.2 8244.2 54.70 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/AUD quoine 12000 12025.9 12000 12025.9 332.80 2.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۳:۳۲
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 14106.9 - 13685.8 14455.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۶:۵۲
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 7364.9 7362.4 7346.5 7435.6 49.90 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
BTC/EUR getbtc 3349.5 - 3330.8 3394.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/EUR kraken 7374.2 7370 7345.3 7415.4 34.70 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/EUR quoine 7370 7356.4 7346.9 7396.6 34.10 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BTC/HKD quoine 87153 - 87153 87153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۲۸
BTC/IDR quoine 80000000 - 80000000 80000000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/JPY btcbox 894273 893680 887220 897247 2233.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/JPY kraken 892151 - 892151 892151 7849.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲:۱۲
BTC/JPY quoine 893085 893359 887124 896466 1528.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/PHP quoine 439417 - 439417 439417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۹:۴۸
BTC/PLN bitbay 31548.6 31549 31499.1 31805 271.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/RUB cex-io 529496 522884 522001 534429 4928.00 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
BTC/RUB getbtc 267829 - 265232 271019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/SGD quoine 11167.7 11183.3 11167 11255.6 114.40 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۹
BTC/TRY paribu 18080 - 17989 18144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 12369.5 12378.2 12369.5 12472.7 154.50 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۱۳
BTC/CAD lakebtc 11177.2 11182.4 11177.2 11270 118.40 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۹
BTC/CHF lakebtc 10573.6 - 10481.2 10851.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/EUR lakebtc 7616.9 7617.3 7613.7 7672.7 56.60 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
BTC/GBP lakebtc 6635 6649.5 6635 6712.8 50.90 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۱۳
BTC/HKD tidebit 64589 64590 63200 64650 239.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۹
BTC/JPY bitbank 893310 892700 885421 895470 1694.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/JPY lakebtc 928707 928583 925037 933736 7207.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۵
BTC/KRW bithumb 9678000 9677000 9661000 9752000 92000.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/KRW coinone 9678000 9667000 9659000 9750000 83000.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/SGD lakebtc 11607 11594.4 11594.4 11696 20.60 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۷
BTC/TRY btcturk 17930 - 17930 18179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 7387.2 7388 7360.7 7425.7 35.90 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/EUR bitstamp 7376.8 7363 7352.8 7417.4 34.60 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/EUR gatecoin 6449 - 6449 6449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۲:۲۹
BTC/EUR livecoin 7830.4 7823 7823 7894.4 52.30 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/HKD gatecoin 43888 - 43888 43888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۷
BTC/JPY bitflyer 1147007 - 1118713 1169245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
BTC/KRW coinnest 1300000 - 1000000 900000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۲۷
BTC/KRW coinrail 3230000 - 3230000 3230000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۸:۰۴
BTC/TRY bithesap 46973 46944 46546 47152 181.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 7378.8 7371.4 7343.3 7414.4 30.70 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/GBP coinsbank 6341.5 6346.8 6340.2 6352.7 4.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/ILS synthetic 29040.1 29007.7 28951.8 29194.5 135.80 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/INR synthetic 581974 581522 580425 586183 4016.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/MXN synthetic 157054 156883 156425 157669 469.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/MYR synthetic 34374.7 34338.3 34218.9 34520.1 134.10 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/SAR synthetic 30830.4 30797.7 30665 30927.8 87.20 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/SEK synthetic 79034 78951 78811 79599 458.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 190784173 190609190 189725754 191320650 494249.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/XAU synthetic 5.5318 5.5264 5.5096 5.5612 0.02 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/ZAR synthetic 121329 121144 120761 121948 392.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/CAD quadrigacx 5300 - 5200 5438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/THB bxthailand 232449 - 220102 240000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 34050.5 34075 33982.7 34349.4 339.50 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BTC/BRL bitcointrade 34069 34189.7 33801 34339.8 30.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
BTC/BTS cryptobridge 307883 307694 305826 315457 6111.00 1.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۲۱
BTC/BRL negocie-coins 40187.3 - 39442.7 40187.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۹:۰۱
BTC/IDR btc-indonesia 116725000 116450000 115726000 116910000 26000.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/BRL mercadobitcoin 33762 33999.1 33629.2 34160 388.00 1.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 8220.3 8215.1 8184.9 8248.7 26.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin AUD Index investing-com 12014.5 11976.8 11973.4 12100.4 94.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin CAD Index investing-com 10842.2 10844.5 10827.9 10980.7 98.70 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin CNY Index investing-com 58044 58009 57958 58282 212.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin HKD Index investing-com 64604 64602 63389 64691 176.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Bitcoin IDR Index investing-com 116725000 116450000 115726000 116910000 26000.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin ILS Index investing-com 29040.1 29007.7 28951.8 29194.5 135.80 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin INR Index investing-com 581974 581522 580425 586183 4016.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin JPY Index investing-com 893243 893340 887216 896548 1634.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin KRW Index investing-com 9884701 9884693 9267301 9895268 10292.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin MXN Index investing-com 157054 156883 156425 157669 469.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin MYR Index investing-com 34374.7 34338.3 34218.9 34520.1 134.10 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin PLN Index investing-com 31560 31560.3 31506.9 31814.4 258.30 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin RUB Index investing-com 538342 538070 537702 543957 5356.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin SAR Index investing-com 30830.4 30797.7 30665 30927.8 87.20 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin SEK Index investing-com 79034 78951 78811 79599 458.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin THB Index investing-com 245500 247000 242751 249500 2603.00 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin TRY Index investing-com 48396 48421 48000 48931 4.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
Bitcoin VND Index investing-com 190784173 190609190 189725754 191320650 494249.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin ZAR Index investing-com 121329 121144 120761 121948 392.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin Euro Index investing-com 7382.6 7370.4 7353.6 7420.6 28.60 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
بیت کوین / Bitcoin 8251.3 8249.5 8215.2 8289.7 32.90 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/AUD acx 6983.1 - 6983.1 7024.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۱
BTC/AUD anx 10034.8 - 10027.9 10035.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/CAD anx 9410.6 - 9410.6 9410.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۰۱
BTC/CHF anx 6945.2 - 6945.2 6945.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/CNY anx 48327 - 48327 48327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/GBP anx 5526.4 - 5526.4 5526.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/HKD anx 54510 - 54510 54510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/JPY anx 755852 - 755852 755852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/NZD anx 10609.3 - 10609.3 10609.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/SGD anx 5526.4 - 5526.4 5526.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۶:۵۶
BTC/USD anx 4500 - 3760.6 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۹
BTC/USD cbx 8216.52 8214.12 8174.74 8248.29 26.32 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD exx 8213.4 8212.5 8174.6 8245 27.90 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD uex 5310.77 - 5157.13 5475.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
BTC/USD wex 8100 - 7999.3 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
BTC/EUR luno 7399.33 7399.99 7360.69 7499.99 100.66 1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۹
BTC/GBP gdax 6353.4 6335 6317.5 6414.8 46.90 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/NGN luno 3089999 - 3061305 3094099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/THB tdax 164406 - 164406 164406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
BTC/USD abcc 8221.72 8209.77 8174.14 8259.29 36.25 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD c2cx 8211 8197 8180 8247 40.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD exmo 8433.8 8426 8420 8495.5 66.20 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD gdax 8225.3 8221.2 8188 8266.9 31.40 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD idax 8215.9 8215.18 8174.44 8249.1 29.45 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD idcm 8218.43 8214.44 8170.69 8252.62 28.97 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD okex 8220 8213.5 8174.9 8247.6 23.40 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/JPY fisco 1145000 - 1145000 1150000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۵۲
BTC/KRW cpdax 9885000 9895500 9266000 9895500 10500.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
BTC/SGD itbit 7258.3 - 7258.3 7258.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD bibox 8212 8201.9 8174 8248.8 31.90 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BTC/USD bit-z 8211 8212.8 8169.7 8247.8 31.40 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD huobi 8219.6 8210.2 8175 8248.5 22.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD itbit 8225 8220 8188 8265.3 45.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD lbank 8212.66 8208.21 8176.01 8243.48 28.56 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD liqui 3557.7 - 3557 3572.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
BTC/USD simex 7995.39 - 7936.16 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/USD tidex 8206.78 8221.16 8206.78 8282.75 180.70 2.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۱۷
BTC/USD upbit 8215.2 8211 8171.5 8250 29.50 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD xbtce 8227.7 8222 8203.2 8263.3 44.80 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD yobit 8500.2 8504 8478.7 8640 119.80 1.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BTC/CAD kraken 10852.8 10892 10814.5 10901.5 86.40 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۴۱
BTC/HKD quoine 64310 64511 64310 64511 287.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۱۷
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/KRW korbit 9679000 9666500 9653500 9750500 79500.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/TRY koinim 47843 47841 46901 48350 257.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۲۵
BTC/TRY paribu 48150 48100 47621 48262 127.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 8216.6 8214.1 8174.7 8248.3 26.20 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bitibu 11003.39 - 11003.39 11003.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۲
BTC/USD bitmax 8219.13 8214.24 8175 8247.16 25.87 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bitmex 8227.5 8219.5 8192 8262.5 27.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bitrue 8240.85 8248 8184.47 8248 30.78 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۲۴
BTC/USD cex-io 8226.9 8227.1 8201 8290.3 63.40 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BTC/USD gemini 8226.5 8217.4 8188.7 8266.5 25.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD getbtc 3793.8 - 3775 3909.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD hitbtc 8220.1 8214 8175 8246.4 24.50 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD kraken 8231.6 8221.7 8192.6 8263.1 19.90 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD kucoin 8218.1 8212.9 8171.5 8243.5 25.70 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD okcoin 8226.7 8224.2 8186.2 8259.1 26.90 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD ooobtc 12989.47 - 12924.52 12989.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۱۲
BTC/USD p2pb2b 8215.74 8214.07 8128.97 8247.27 28.81 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD quoine 8223 8225 8185.1 8260.9 32.20 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD zb-com 8214.8 8209.5 8169 8241.2 26.40 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/ARS bitinka 477130.39 - 476046.25 487042.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/BOB bitinka 55831 - 55831 55831 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۴
BTC/CHF lakebtc 8429 8399.8 8383 8429 293.00 3.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۴۹
BTC/CLP bitinka 5897555.8 5899624.9 5846222.9 5917233.5 42051.20 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
BTC/CNY bitebtc 73971.41 - 71879.88 75032.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
BTC/CNY bitebtc 58044.23 58008.53 57957.53 58281.51 212.14 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/COP bitinka 28970.2 - 28970.2 28970.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۱:۰۸
BTC/COP bitinka 26321000 - 17500000 26500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۵۲
BTC/EUR bitinka 7363.59 7364.46 7363.59 7412.94 12.42 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
BTC/EUR bitsane 7248.986 - 6117.754 7850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/JPY bitbank 1140302 - 1140302 1145294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۵۲
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۲۰
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
BTC/PEN bitinka 27500.5 27523.18 27414.62 27620.57 13.67 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
BTC/SGD coinhub 7711.49 - 7688.27 7808.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۴۳
BTC/SGD coinhub 11228.11 11190.02 11190.02 11695.26 144.54 1.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/TRY btcturk 48080 48000 47526 48220 6.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/TRY btcturk 17999 - 17999 17999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۱۲
BTC/TRY koineks 48400 48015.09 47745 48870 100.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BTC/USD allcoin 3588 - 10000 9999.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD binance 8218.7 8212.8 8175.2 8247.5 25.20 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bitinka 7959 - 7959 8010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۹:۱۲
BTC/USD bitlish 8194.3 8224.52 8140.37 8274.83 42.12 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bitmart 8217.32 8213.71 8162 8252.92 26.81 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bitsane 7800 - 7800 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۲۵
BTC/USD bittrex 8215.2 8211 8171.5 8250 29.50 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD btcturk 8182 8164 8163 8287 112.00 1.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
BTC/USD coinall 8217.4 8213.5 8174.5 8247.7 25.90 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD coinegg 8218.03 8215.19 8174.03 8249.13 24.90 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD coinhub 8220.96 8235.5 8198.89 8270.51 53.84 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BTC/USD exrates 8233.47 8224.82 8189.98 8262.65 32.17 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD gate-io 8214.3 8214 8175 8242.3 29.40 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD lakebtc 8539.6 8535.5 8504.8 8573.3 34.30 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD panxora 8243.52 8235.92 8214.82 8287.16 42.44 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BTC/USD tidebit 5070 - 5002.5 5247.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۴:۲۹
BTC/ARS bitex-la 593684.71 594052.96 592423.48 600000 6315.29 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۰۸
BTC/BRL coinbene 33680.33 - 33680.33 33680.33 455.62 1.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۳:۰۴
BTC/CLP bitex-la 5535700 - 5535700 5535700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۶:۴۹
BTC/JPY bitflyer 1146389 - 1146389 1150101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۲۸
BTC/JPY bitflyer 892891 892731 886800 896560 1859.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/NGN bitbegin 3435105.12 - 3435105.12 3435105.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۶:۱۲
BTC/NGN bitbegin 3435105.12 - 3435105.12 3902165.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/USD bitex-la 8220.86 8195.47 8192.48 8254.11 39.14 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۸
BTC/USD bitflyer 8215.5 8219.3 8190.3 8249.7 41.20 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
BTC/USD bitforex 8218.44 8209.55 8188.78 8246.42 18.93 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bitstamp 8228.2 8222.7 8185.5 8267.3 22.40 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD btcwinex 9727 - 9664.08 9800.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۸:۴۰
BTC/USD coinbene 8216.53 8215.5 8174.42 8248.36 26.47 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD coinsbit 8216.05 8210.05 8175.89 8396.17 31.62 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD dragonex 8213.89 8199.55 8169.14 8240.85 20.65 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD gatecoin 4910 - 4910 4910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۱۷
BTC/USD kryptono 8201.71 8208.36 8197.69 8253.64 53.43 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD livecoin 8580.1 8550 8550 8660 77.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD poloniex 8203 8201.4 8169.1 8245 47.20 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44780 44780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/CAD coinfield 10778.86 10783.18 10746.95 10950 92.40 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/CHF bitci-com 8095.9351 8053.2837 8038.4188 8179.4899 22.76 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/ETH synthetic 47.09 47.07 46.83 47.37 0.06 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/EUR coinfield 7367.09 7363.7 7334.67 7410.82 40.35 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/TRY bitci-com 47879 47997 47494 48431 322.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/TRY vebitcoin 48396 48421 48000 48931 4.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
BTC/USD btc-alpha 8216.3 8212.5 8174.1 8249 27.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD cobinhood 10540 - 10540 10540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۴۴
BTC/USD coinfield 8233.22 8218.28 8195.8 8280.51 34.87 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD coinsbank 8228.2 8228.7 8192.8 8267.7 32.20 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD cointiger 8212.2 8215.5 8177.4 8251.7 31.70 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD cryptopia 3499.7 - 3445.3 3499.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۴
BTC/XRP coinfield 1.3971 - 1.3969 1.3971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/XRP coinfield 28349.8131 28352.6487 27684.5498 28457.8557 29.19 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/THB satang-pro 258000 - 252821 258000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۱۲
BTC/USD n-exchange 15478.15 - 15249.66 15507.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
BTC/USD quadrigacx 4099.7 - 3900 4180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/AUD btc-markets 7045.3 - 6774.4 7441.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۳
BTC/AUD btc-markets 12033.6 12001.6 11976.1 12115.5 80.50 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD cryptaldash 7806.41 7693.95 14271.59 9177.94 135.03 1.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۲۰
BTC/BITCNY cointiger 24221 - 22817 24338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/BITCNY cointiger 58313 58318 58037 58559 301.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/BITCNY cointiger 24240 - 24133 24240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
BTC/EUR coinbase-pro 7382.85 7361.59 7349.25 7416.73 13.93 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/GBP coinbase-pro 6353.35 6335.02 6317.46 6414.81 40.35 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD coinbase-pro 8225.33 8221.18 8188.21 8266.94 31.34 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD trade-by-trade 5763 - 5761 6890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۷
BTC/AUD independent-reserve 11963.39 11952.52 11944.84 12113.1 157.01 1.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/AUD independent-reserve 7054.62 - 7050.11 7065.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۷
BTC/NZD independent-reserve 16277.57 - 15773.89 16642.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۲
BTC/NZD independent-reserve 12833.61 12821.94 12813.72 13003.9 178.13 1.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD independent-reserve 8193.75 8186.31 8158.32 8298.52 101.64 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin BRL Index investing-com 33882 34023 33779 34160 319.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin CHF Index investing-com 8128.5 8111 8078.8 8171 17.40 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin GBP Index investing-com 6356.8 6338.8 6322.5 6417.9 44.10 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴
Bitcoin SGD Index investing-com 11225.2 11189.5 11189.5 11689.5 146.70 1.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۴۴