کالایاب

با افزایش سقف بدهی ها، طلا همچنان پشتوانه مستحکمی محسوب می شود؟