شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,490 105.00 4.05 2,506 89.00 3.43 1398/07/24 34,220 80.4 میلیون 201.441 میلیارد 1,627.55 2,595 2,530 2,469 2,680 9 10,550 2,487 6 10,177 2,487 62.657 هزار میلیارد 62.33 میلیون 28.129 میلیون 24.145 میلیون 1.822 میلیون 26.307 میلیون 1.745 میلیون 220,426 274.51 2.3 34.68 78.212 میلیون 2.187 میلیون 78.923 میلیون 1.477 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 484 19.00 4.09 482 17.00 3.66 1398/07/24 23,845 816.016 میلیون 393.569 میلیارد - 465 460 455 488 39 7,402 484 1 3.176 میلیون 484 104.126 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.934 میلیارد 163.12 میلیون - - 10.46 0.66 0.46 349.271 میلیون 466.745 میلیون 756.826 میلیون 59.19 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 559 26.00 4.88 553 20.00 3.75 1398/07/24 17,552 606.2 میلیون 335.021 میلیارد 30,571.47 533 530 521 559 1 123,853 557 5 100,000 557 93.464 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون 2.445 میلیارد 165.665 میلیون - - -6.69 0.59 0.41 233.654 میلیون 372.545 میلیون 483.983 میلیون 122.217 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 14,335 593.00 3.97 14,731 197.00 1.32 1398/07/24 17,126 8.8 میلیون 129.633 میلیارد 4,698.45 14,928 14,710 14,183 15,300 8 8,982 14,335 2 10,735 14,335 14.928 هزار میلیارد 18.026 میلیون 8.59 میلیون 1,000,000 3.295 میلیون 5.295 میلیون 4.514 میلیون 672,632 21.9 2.78 3.26 8.725 میلیون 75,150 8.533 میلیون 267,163
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,866 51.00 2.66 1,885 32.00 1.67 1398/07/24 15,985 221.994 میلیون 418.549 میلیارد 15,994.21 1,917 1,863 1,822 1,972 1 12,500 1,866 1 5,180 1,870 117.902 هزار میلیارد 205.691 میلیون 142.035 میلیون 61.504 میلیون 89.757 میلیون 52.278 میلیون 84.737 میلیون 9.663 میلیون 12 2.23 1.37 189.312 میلیون 32.683 میلیون 206.723 میلیون 15.271 میلیون
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
زنجانح

ح. صنایع پتروشیمی زنجان

سهام پایه فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/02/24 14,182 709.1 میلیون 709.1 میلیون - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 700,000 708.4 میلیون - 709.1 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 8,392 399.00 4.99 8,315 322.00 4.03 1398/07/24 11,781 69.737 میلیون 579.882 میلیارد 4,227.65 7,993 8,095 7,950 8,392 1 302,820 8,392 57 2,930 8,392 18.828 هزار میلیارد 21.605 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 12.68 5.51 4.66 68.56 میلیون 1.177 میلیون 59.004 میلیون 10.733 میلیون
نوینح

ح.بیمه نوین

سهام پایه فرابورس 19 0.00 0.00 19 0.00 0.00 1395/12/15 10,664 533.184 میلیون 10.13 میلیارد - 19 19 19 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شلردح

ح.کود شیمیایی اوره لردگان

سهام پایه فرابورس 721 80.00 9.99 722 79.00 9.86 1397/08/29 10,508 501.518 میلیون 362.215 میلیارد - 801 801 721 801 - - - - - - - - - - - - - - - 89.52 میلیون 411.998 میلیون - 501.518 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,688 163.00 2.95 5,704 179.00 3.24 1398/07/24 7,316 56.281 میلیون 321.034 میلیارد 5,501.85 5,525 5,580 5,525 5,787 1 20,000 5,687 1 1,000 5,689 281.775 هزار میلیارد 362.789 میلیون 164.489 میلیون 20 میلیون 71.885 میلیون 92.604 میلیون - - 4.68 3.14 0.49 35.248 میلیون 21.033 میلیون 26.08 میلیون 30.201 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,906 3.00 0.16 1,880 23.00 1.21 1398/07/24 6,812 123.01 میلیون 231.273 میلیارد 15,800.8 1,903 1,830 1,811 1,926 3 60,000 1,906 2 103,000 1,906 74.724 هزار میلیارد 374.829 میلیون 266.591 میلیون 39.267 میلیون 301.008 میلیون -34,416,777 71.73 میلیون -63,851,004 -1.15 -2.14 1.03 51.994 میلیون 71.016 میلیون 117.295 میلیون 5.716 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام پایه فرابورس 1,150 21.00 1.79 1,155 16.00 1.37 1398/07/24 6,521 114.398 میلیون 132.16 میلیارد - 1,171 1,189 1,148 1,189 - - - - 18.236 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 75.081 میلیون 39.317 میلیون 105.136 میلیون 9.262 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
وتعاونح4

ح . بیمه تعاون

سهام پایه فرابورس 920 389.00 73.26 920 389.00 73.26 1398/07/24 6,146 307.275 میلیون 282.693 میلیارد - 531 920 920 920 - - - - 929.2 میلیارد - - - - - - - - - - - 307.275 میلیون - 307.275 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 6,679 262.00 3.77 6,754 187.00 2.69 1398/07/24 5,782 22.987 میلیون 155.262 میلیارد 4,697.47 6,941 6,720 6,500 7,120 1 446 6,690 1 500 6,690 22.692 هزار میلیارد 23.481 میلیون 10.273 میلیون 3 میلیون 3.219 میلیون 7.054 میلیون 258,215 2 میلیون 10.14 2.87 78.47 22.477 میلیون 510,000 22.987 میلیون -
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,936 82.00 1.36 6,005 13.00 0.22 1398/07/24 5,723 66.917 میلیون 401.849 میلیارد 15,188.04 6,018 5,950 5,910 6,120 1 20,000 5,952 1 1,000 5,970 300.9 هزار میلیارد - - - - - - - 2.48 1.7 0.82 36.252 میلیون 30.665 میلیون 49.953 میلیون 16.965 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - 5.686 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/09/29 4,366 436.589 میلیون 436.589 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 436.589 میلیون - 436.589 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,294 9.00 0.70 1,273 12.00 0.93 1398/07/24 4,353 83.674 میلیون 106.543 میلیارد 19,222.08 1,285 1,250 1,231 1,319 1 1,550 1,286 1 7,145 1,294 29.196 هزار میلیارد 84.143 میلیون 45.78 میلیون 22.72 میلیون 55.22 میلیون -9,440,509 26.59 میلیون -22,897,076 -1.26 -3.06 1.1 48.784 میلیون 34.89 میلیون 82.228 میلیون 1.446 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,700 60.00 1.29 4,763 123.00 2.65 1398/07/24 4,288 34.976 میلیون 166.59 میلیارد 8,156.62 4,640 4,555 4,510 4,872 1 1,189 4,698 1 10,000 4,698 186.992 هزار میلیارد 197.998 میلیون 69.793 میلیون 34.118 میلیون 6.049 میلیون 63.743 میلیون 20.587 میلیون 20.599 میلیون 9.32 3.01 9.32 12.512 میلیون 22.463 میلیون 29.412 میلیون 5.564 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,147 4.00 0.19 2,134 9.00 0.42 1398/07/24 4,209 49.705 میلیون 106.089 میلیارد 11,809.31 2,143 2,143 2,092 2,180 2 10,000 2,108 1 56,582 2,147 108.007 هزار میلیارد - - 50.4 میلیون 1.168 میلیارد 94.902 میلیون 157.713 میلیون 20.572 میلیون 5.23 1.13 0.68 23.018 میلیون 26.687 میلیون 31.246 میلیون 18.459 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 465 15.00 3.33 474 24.00 5.33 1398/06/20 4,205 116.151 میلیون 55.042 میلیارد - 450 455 452 491 1 50,000 461 5 93,014 471 1.114 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 112.151 میلیون 4 میلیون 114.64 میلیون 1.511 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,572 398.00 4.99 7,648 322.00 4.04 1398/07/24 4,065 26.154 میلیون 200.035 میلیارد 6,434.03 7,970 7,730 7,572 8,048 35 10,500 7,572 2 833,240 7,572 31.88 هزار میلیارد 38.716 میلیون 14.148 میلیون 4 میلیون 8.124 میلیون 6.023 میلیون 3.233 میلیون 791,846 38.64 5.08 9.47 12.817 میلیون 13.337 میلیون 17.326 میلیون 8.828 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 9,840 362.00 3.55 9,920 282.00 2.76 1398/07/24 4,034 13.544 میلیون 134.35 میلیارد 3,357.36 10,202 9,692 9,692 10,202 3 1,238 9,840 1 12,000 9,850 61.212 هزار میلیارد 70.306 میلیون 26.792 میلیون 1.05 میلیون 10.786 میلیون 16.006 میلیون 37.734 میلیون 11.966 میلیون 4.97 3.72 1.58 9.91 میلیون 3.634 میلیون 12.122 میلیون 1.422 میلیون
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
تپکو

تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو

سهام پایه فرابورس 840 25.00 2.89 840 25.00 2.89 1398/07/24 3,824 59.76 میلیون 50.214 میلیارد - 865 840 840 859 - - - - 18.27 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 59.67 میلیون 90,000 59.315 میلیون 444,444
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 27,716 1,458.00 5.00 27,800 1,374.00 4.71 1398/07/24 3,734 2.904 میلیون 80.728 میلیارد 777.69 29,174 27,716 27,716 28,500 201 100 27,716 2 270,015 27,716 13.672 هزار میلیارد 28.632 میلیون 16.927 میلیون 450,000 16.122 میلیون 805,428 24.114 میلیون 786,048 15.92 15.53 0.52 2.803 میلیون 101,300 2.397 میلیون 507,383
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 6,130 4.00 0.07 6,175 49.00 0.80 1398/07/24 3,646 20.644 میلیون 127.473 میلیارد 5,662.14 6,126 6,100 6,095 6,340 2 5,000 6,130 2 33,265 6,130 269.544 هزار میلیارد 315.549 میلیون 123.583 میلیون 24 میلیون 43.849 میلیون 79.733 میلیون - - 5.9 3.41 0.63 14.583 میلیون 6.061 میلیون 18.463 میلیون 2.181 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,500 23.00 0.51 4,524 47.00 1.05 1398/07/24 3,403 28.264 میلیون 127.864 میلیارد 8,305.64 4,477 4,460 4,460 4,600 6 219 4,499 1 506,719 4,500 582.01 هزار میلیارد - - 130 میلیون 165.388 میلیون 300.643 میلیون - - 4.1 1.96 2.08 17.316 میلیون 10.948 میلیون 16.198 میلیون 12.066 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 32,950 345.00 1.06 33,040 435.00 1.33 1398/07/24 3,224 1.648 میلیون 54.443 میلیارد 511.1 32,605 32,851 32,601 33,700 1 52 32,950 1 322 32,950 97.815 هزار میلیارد 202.394 میلیون 149.687 میلیون 3 میلیون 103.274 میلیون 46.414 میلیون - - 3.56 2.14 0.59 1.548 میلیون 100,000 1.622 میلیون 26,193
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 6,622 41.00 0.62 6,596 15.00 0.23 1398/07/24 3,188 29.63 میلیون 195.437 میلیارد 9,294.22 6,581 6,520 6,405 6,800 1 56,714 6,623 2 3,020 6,623 100.689 هزار میلیارد 429.114 میلیون 246.221 میلیون 15.3 میلیون 328.195 میلیون -81,973,964 - - -0.98 -1.23 0.56 11.927 میلیون 17.703 میلیون 26.215 میلیون 3.415 میلیون
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 17,197 818.00 4.99 17,134 755.00 4.61 1398/07/24 3,170 5.599 میلیون 95.94 میلیارد 1,766.34 16,379 16,420 16,400 17,197 2 80,553 17,197 26 184 17,498 3.276 هزار میلیارد 3.838 میلیون 666,081 200,000 411,260 254,821 466,701 81,154 42.23 13.45 7.34 5.594 میلیون 5,788 3.899 میلیون 1.7 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام پایه فرابورس 20,290 0.00 0.00 23,076 0.00 0.00 1398/07/23 3,101 9.628 میلیون 222.18 میلیارد 1,873.02 - 21,440 20,009 21,440 1 3,450 23,075 3 12,946 23,080 24.589 هزار میلیارد - - 1.2 میلیون - 3.863 میلیون 10.171 میلیون 2.922 میلیون 8.41 6.36 2.42 5.73 میلیون 3.898 میلیون 6.489 میلیون 3.139 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 18,515 881.00 5.00 18,422 788.00 4.47 1398/07/24 3,100 25.667 میلیون 472.843 میلیارد 8,279.79 17,634 17,860 17,860 18,515 1 262,103 18,515 19 64 18,599 243.349 هزار میلیارد 339.918 میلیون 158.843 میلیون 13.8 میلیون 85.695 میلیون 73.148 میلیون - - 5.89 3.48 0.46 13.008 میلیون 12.659 میلیون 9.31 میلیون 16.357 میلیون
وملل

شرکت اعتباری ملل

سهام پایه فرابورس 2,140 941.00 78.48 2,582 1,383.00 115.35 1398/07/24 3,096 33.289 میلیون 85.97 میلیارد 11,816.79 1,199 2,091 2,072 2,229 11 15,440 2,595 1 529,384 2,610 13.217 هزار میلیارد 248.736 میلیون 244.446 میلیون 6.06 میلیون 235.937 میلیون 8.509 میلیون 34.768 میلیون 2.589 میلیون 4.95 1.5 0.37 31.658 میلیون 1.631 میلیون 31.251 میلیون 2.038 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,656 87.00 4.99 1,669 74.00 4.25 1398/07/24 3,094 62.002 میلیون 103.456 میلیارد 20,039.55 1,743 1,661 1,656 1,735 140 10,600 1,656 2 7.258 میلیون 1,656 9.639 هزار میلیارد 26.022 میلیون 20.134 میلیون 5.53 میلیون 16.793 میلیون 3.342 میلیون 12.496 میلیون -676,796 -13.64 2.76 0.74 47.235 میلیون 14.767 میلیون 57.839 میلیون 4.163 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 838 25.00 3.08 1397/03/23 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 2.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 9,063 477.00 5.00 9,262 278.00 2.91 1398/07/24 3,034 13.606 میلیون 126.015 میلیارد 4,484.6 9,540 9,355 9,063 9,863 1 5,109 9,063 2 111 9,070 22.896 هزار میلیارد 23.196 میلیون 8.705 میلیون 1.5 میلیون 966,748 7.738 میلیون 209,507 136,578 162.76 2.87 106.1 13.606 میلیون 275 13.269 میلیون 337,358
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 26,624 1,267.00 5.00 26,624 1,267.00 5.00 1398/07/24 2,993 184,268 4.906 میلیارد 61.57 25,357 26,624 26,624 26,624 0 7.739 میلیون 26,624 5019 - - 15.214 هزار میلیارد 39.586 میلیون 25 میلیون 600,000 23.612 میلیون 1.389 میلیون 35.391 میلیون 938,104 17.03 11.5 0.45 184,268 - 184,008 260
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,493 183.00 4.98 3,501 175.00 4.76 1398/07/24 2,923 44.717 میلیون 156.555 میلیارد 15,298.2 3,676 3,493 3,493 3,598 202 10,000 3,072 1 9.378 میلیون 3,493 23.526 هزار میلیارد 342.816 میلیون 233.103 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 21.537 میلیون -37,912,485 -0.59 -0.26 1.04 30.032 میلیون 14.685 میلیون 42.318 میلیون 2.399 میلیون
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام پایه فرابورس 2,184 67.00 2.98 2,232 19.00 0.84 1398/07/24 2,918 41.889 میلیون 93.497 میلیارد - 2,251 2,255 2,184 2,299 - - - - 11.255 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 37.889 میلیون 4 میلیون 34.739 میلیون 7.15 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,833 1.00 0.04 2,816 18.00 0.64 1398/07/24 2,912 19.763 میلیون 55.66 میلیارد 6,786.61 2,834 2,760 2,757 2,870 1 1,754 2,822 1 377 2,834 56.68 هزار میلیارد 70.094 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.17 2.02 7.88 12.43 میلیون 7.332 میلیون 19.231 میلیون 531,616
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 2,320 122.00 5.00 2,363 79.00 3.24 1398/07/24 2,882 35.177 میلیون 83.133 میلیارد - 2,442 2,370 2,320 2,469 23 - - 0 447,187 2,320 47.26 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.911 میلیون 8.266 میلیون 33.543 میلیون 1.634 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 1,920 25.00 1.29 1,923 22.00 1.13 1398/07/24 2,806 43.502 میلیون 83.664 میلیارد 15,503.27 1,945 1,944 1,850 2,010 1 3,000 1,917 1 9,629 1,920 17.583 هزار میلیارد 33.296 میلیون 29.351 میلیون 9.04 میلیون 15.912 میلیون 13.439 میلیون 7.965 میلیون 2.044 میلیون 8.5 1.29 2.19 38.772 میلیون 4.73 میلیون 42.552 میلیون 950,000
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,180 33.00 1.05 3,196 49.00 1.56 1398/07/24 2,673 31.826 میلیون 101.706 میلیارد 11,906.43 3,147 3,112 3,090 3,255 1 497 3,179 1 10,000 3,180 256.481 هزار میلیارد 298.612 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 7.07 2.37 6.82 11.489 میلیون 20.337 میلیون 28.57 میلیون 3.256 میلیون
شپترو

پتروشیمی‌ آبادان‌

سهام بورس 1,452 40.00 2.83 1,446 34.00 2.41 1398/04/22 2,672 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - 1,412 1,447 1,414 1,475 1 1,500 1,442 1 1,000 1,451 5.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.719 میلیون - 30.51 میلیون 209,000
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 1,903 100.00 4.99 1,918 85.00 4.24 1398/07/24 2,614 30.859 میلیون 59.173 میلیارد 11,805.38 2,003 1,903 1,903 1,988 73 1,899 1,722 2 3.103 میلیون 1,903 12.592 هزار میلیارد 17.533 میلیون 10.971 میلیون 6.287 میلیون 5.475 میلیون 5.496 میلیون 3.252 میلیون 556,247 21.68 2.19 3.71 30.547 میلیون 311,897 30.57 میلیون 289,133
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 7,093 337.00 4.99 6,987 231.00 3.42 1398/07/24 2,581 658,526 4.671 میلیارد 255.14 6,756 7,093 7,093 7,093 2 53.965 میلیون 7,093 3629 550 7,093 16.214 هزار میلیارد 26.067 میلیون 15.212 میلیون 2.4 میلیون 9.298 میلیون 5.914 میلیون 26.641 میلیون 4.558 میلیون 3.68 2.84 0.63 658,526 - 657,977 549
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 4,473 235.00 4.99 4,486 222.00 4.72 1398/07/24 2,545 24.055 میلیون 107.906 میلیارد 9,451.79 4,708 4,473 4,473 4,690 120 151,000 3,870 3 3.567 میلیون 4,473 26.483 هزار میلیارد 29.768 میلیون 14.842 میلیون 5.625 میلیون 4.534 میلیون 10.308 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 15.03 2.46 14.23 15.362 میلیون 8.692 میلیون 20.855 میلیون 3.2 میلیون
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام پایه فرابورس 2,320 0.00 0.00 2,650 0.00 0.00 1398/07/24 2,475 26.769 میلیون 70.94 میلیارد 12,205.81 - 2,370 2,320 2,469 1 19,950 2,662 1 76,917 2,680 48.84 هزار میلیارد 94.437 میلیون 76.236 میلیون 20 میلیون 47.177 میلیون 29.059 میلیون 5.53 میلیون 5.312 میلیون 8.9 1.63 8.56 20.703 میلیون 6.066 میلیون 25.912 میلیون 856.714
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,270 63.00 1.21 5,308 101.00 1.94 1398/07/24 2,409 13.896 میلیون 73.752 میلیارد 5,768.24 5,207 5,300 5,260 5,336 2 1,000 5,270 1 98,627 5,270 229.108 هزار میلیارد 272.411 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 78.89 میلیون 38.238 میلیون 6.11 2.94 2.96 9.415 میلیون 4.481 میلیون 10.066 میلیون 3.83 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 6,085 79.00 1.28 6,074 90.00 1.46 1398/07/24 2,401 14.022 میلیون 85.173 میلیارد 5,839.87 6,164 6,001 5,932 6,248 3 2,500 6,085 2 47,982 6,100 101.046 هزار میلیارد 242.214 میلیون 165.997 میلیون 16.393 میلیون 142.643 میلیون 23.354 میلیون 6.016 میلیون 3.974 میلیون 25.06 4.26 16.55 8.992 میلیون 5.029 میلیون 13.088 میلیون 933,892
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,138 112.00 4.98 2,138 112.00 4.98 1398/07/24 2,399 55.265 میلیون 118.177 میلیارد 23,036.58 2,250 2,138 2,138 2,183 210 2,000 2,094 1 10.342 میلیون 2,138 21.038 هزار میلیارد 22.6 میلیون 10.748 میلیون 7 میلیون 2.61 میلیون 8.138 میلیون 1.017 میلیون 960,188 20.82 2.46 19.66 35.407 میلیون 19.858 میلیون 50.217 میلیون 5.048 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 20,290 770.00 3.66 20,491 569.00 2.70 1398/07/23 2,337 4.377 میلیون 89.695 میلیارد - 21,060 21,440 20,009 21,440 1 1,500 20,387 1 7,582 20,387 24.589 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.232 میلیون 145,200 3.477 میلیون 900,325
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 2,100 1,100.00 110.00 1398/06/26 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 1.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
سشرقح

ح . سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1396/01/21 2,234 180.439 میلیون 1.624 میلیارد - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 27.641 میلیون 152.797 میلیون - 180.439 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
آرمانح

ح.بیمه آرمان

سهام پایه فرابورس 1 19.00 95.00 1 19.00 95.00 1397/09/28 2,170 108.478 میلیون 108.478 میلیون - 20 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 108.478 میلیون - 108.478 میلیون
ممسنیح

ح.پتروشیمی ممسنی

سهام پایه فرابورس 94 0.00 0.00 94 0.00 0.00 1396/03/22 2,157 107.752 میلیون 10.129 میلیارد - 94 94 94 94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 19,270 130.00 0.67 19,288 112.00 0.58 1398/07/24 2,136 7.347 میلیون 141.715 میلیارد 3,439.77 19,400 18,430 18,430 20,150 1 2,000 19,301 1 19,386 19,900 3.88 هزار میلیارد 4.399 میلیون 792,807 90,000 541,675 251,132 773,744 75,538 51.07 15.36 4.99 7.347 میلیون - 7.347 میلیون -
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 16,443 865.00 5.00 16,471 837.00 4.84 1398/07/24 2,118 3.068 میلیون 50.528 میلیارد - 17,308 16,443 16,443 16,920 84 2,000 14,800 1 294,112 16,443 4.941 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.603 میلیون 465,000 2.698 میلیون 369,817
وسپهح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 160 16.00 9.09 160 16.00 9.09 1397/03/6 2,090 104.733 میلیون 16.757 میلیارد - 176 170 160 170 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.11 میلیون 101.622 میلیون - 104.733 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,940 83.00 1.21 6,996 139.00 2.03 1398/07/24 2,086 13.859 میلیون 96.958 میلیارد 6,643.88 6,857 6,904 6,850 7,188 1 200 6,925 1 793 6,942 329.136 هزار میلیارد 377.952 میلیون 151.186 میلیون 36 میلیون 42.144 میلیون 109.043 میلیون 109.973 میلیون 47.498 میلیون 7.07 3.08 3.05 4.431 میلیون 9.428 میلیون 8.855 میلیون 5.005 میلیون
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 11,851 623.00 4.99 11,897 577.00 4.63 1398/07/24 2,069 4.292 میلیون 51.059 میلیارد 2,074.25 12,474 11,901 11,851 12,367 73 1,000 9,756 1 524,654 11,851 16.216 هزار میلیارد 17.645 میلیون 5.185 میلیون 1.3 میلیون 2.179 میلیون 3.006 میلیون 5.338 میلیون 761,210 20.32 5.14 2.9 3.629 میلیون 662,713 4.261 میلیون 30,303
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,977 101.00 2.48 3,989 89.00 2.18 1398/07/24 2,032 11.037 میلیون 44.024 میلیارد 5,431.44 4,078 4,000 3,878 4,122 3 19,500 3,970 2 5,254 3,980 5.424 هزار میلیارد 6.306 میلیون 2.806 میلیون 1.04 میلیون 1.001 میلیون 1.805 میلیون 2.405 میلیون 568,788 9.33 2.94 2.21 8.217 میلیون 2.82 میلیون 9.828 میلیون 1.208 میلیون
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 2,140 41.00 1.88 2,112 69.00 3.16 1398/07/24 2,024 23.917 میلیون 50.521 میلیارد - 2,181 2,091 2,072 2,229 1 4,780 2,093 2 15,000 2,140 12.799 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.594 میلیون 10.323 میلیون 23.855 میلیون 62,335
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,300 8.00 0.15 5,334 26.00 0.49 1398/07/24 2,012 17.405 میلیون 92.844 میلیارد 8,650.7 5,308 5,280 5,270 5,393 1 500 5,300 1 13,797 5,300 414.024 هزار میلیارد 459 میلیون 247.209 میلیون 78 میلیون 69.312 میلیون 177.897 میلیون 124.343 میلیون 73.918 میلیون 5.63 2.34 3.35 8.689 میلیون 8.716 میلیون 13.062 میلیون 4.343 میلیون
داناح

ح . بیمه دانا

سهام بورس 1,319 146.00 9.97 1,319 146.00 9.97 1397/08/7 1,995 98.423 میلیون 129.84 میلیارد - 1,465 1,611 1,319 1,611 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.407 میلیون 97.016 میلیون - 98.423 میلیون
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 14,471 761.00 5.00 14,576 656.00 4.31 1398/07/24 1,979 3.63 میلیون 52.914 میلیارد 1,834.31 15,232 14,600 14,471 15,099 24 140 13,210 1 109,800 14,471 15.232 هزار میلیارد 15.84 میلیون 3.205 میلیون 1,000,000 1.264 میلیون 1.942 میلیون 4.04 میلیون 1.373 میلیون 10.61 7.51 3.61 3.62 میلیون 10,000 3.621 میلیون 9,339
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,432 75.00 4.98 1,445 62.00 4.11 1398/07/24 1,932 27.823 میلیون 40.216 میلیارد 14,401.08 1,507 1,435 1,432 1,500 6 800 1,421 1 269,213 1,432 11.996 هزار میلیارد 12.774 میلیون 12.652 میلیون 7.96 میلیون 1.272 میلیون 11.38 میلیون 716,513 774,795 14.85 1.01 16.05 23.373 میلیون 4.45 میلیون 27.823 میلیون -
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 5,384 283.00 4.99 5,391 276.00 4.87 1398/07/24 1,885 9.862 میلیون 53.171 میلیارد 5,231.96 5,667 5,384 5,384 5,500 75 - - 0 1.738 میلیون 5,384 8.501 هزار میلیارد 45.348 میلیون 39.129 میلیون 1.5 میلیون 37.262 میلیون 1.867 میلیون 26.408 میلیون 331,446 24.4 4.33 0.31 8.062 میلیون 1.8 میلیون 9.194 میلیون 667,749
کساپاح

ح . سایپاشیشه‌

سهام بورس 567 63.00 10.00 569 61.00 9.68 1396/05/11 1,868 45.274 میلیون 25.777 میلیارد - 630 610 567 610 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 12.091 میلیون 33.184 میلیون - 45.274 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 13,590 0.00 0.00 14,471 0.00 0.00 1398/07/24 1,848 6.114 میلیون 88.48 میلیارد 2,556.4 - 13,210 13,201 14,000 2 5,295 14,561 1 8,676 14,600 186.562 هزار میلیارد 221.752 میلیون 91.362 میلیون 9.6 میلیون 33.064 میلیون 58.298 میلیون 104.099 میلیون 30.654 میلیون 6.16 3.24 1.81 4.666 میلیون 1.448 میلیون 3.755 میلیون 2.359 میلیون
سکردح

ح . سیمان کردستان

سهام بورس 118 13.00 9.92 118 13.00 9.92 1397/08/20 1,805 115.209 میلیون 13.595 میلیارد - 131 118 118 118 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 20,278 115.189 میلیون - 115.209 میلیون
شپلی

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 487 9.00 1.81 5,405 4,909.00 989.72 1398/06/13 1,801 31.314 میلیون 15.154 میلیارد - 496 490 477 500 1 274,820 486 8 62,210 487 19.301 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.314 میلیون - 31.299 میلیون 14,968
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 12,525 415.00 3.21 12,544 396.00 3.06 1398/07/7 1,792 4.53 میلیون 56.822 میلیارد 2,527.78 12,940 12,998 12,357 12,998 1 7,952 12,521 1 3,500 12,525 17.562 هزار میلیارد 17.805 میلیون 2.137 میلیون 1,000,000 242,937 1.894 میلیون 901,321 735,221 23.89 9.27 19.48 4.5 میلیون 30,000 4.525 میلیون 5,000
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,361 13.00 0.18 7,406 58.00 0.79 1398/07/24 1,782 15.956 میلیون 118.179 میلیارد 8,954.18 7,348 7,440 7,315 7,550 1 1,200 7,361 1 13,000 7,379 672.342 هزار میلیارد - - 91.5 میلیون - 166.67 میلیون 99.549 میلیون 98.603 میلیون 6.87 2.68 6.81 5.565 میلیون 10.391 میلیون 5.827 میلیون 10.129 میلیون
چکاوه

صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌

سهام بورس 12,554 660.00 4.99 12,897 317.00 2.40 1398/07/24 1,779 7.2 میلیون 92.864 میلیارد 4,047.38 13,214 12,763 12,554 13,870 1 - - 0 9,900 12,685 3.304 هزار میلیارد 4.114 میلیون 938,670 250,000 889,950 48,720 846,028 -63,906 -52.16 68.42 3.94 7.2 میلیون - 7.196 میلیون 3,962
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,430 70.00 4.67 1,436 64.00 4.27 1398/07/24 1,750 25.545 میلیون 36.684 میلیارد 14,597.07 1,500 1,426 1,425 1,496 2 1,000 1,426 1 4,278 1,438 16.013 هزار میلیارد 20.442 میلیون 17.911 میلیون 10.675 میلیون 5.113 میلیون 12.798 میلیون 742,170 603,072 25.42 1.2 20.65 24.167 میلیون 1.378 میلیون 25.545 میلیون -
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام پایه فرابورس 3,701 0.00 0.00 4,262 0.00 0.00 1398/07/24 1,737 7.47 میلیون 31.84 میلیارد 6,487.07 - 3,701 3,701 3,830 2 90,584 4,300 6 140,000 4,300 10.127 هزار میلیارد 13.392 میلیون 7.761 میلیون 2 میلیون 3.717 میلیون 4.043 میلیون 4.553 میلیون 1.093 میلیون 8.85 2.39 2.12 7.47 میلیون - 6.928 میلیون 542.277
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 25,683 890.00 3.59 24,931 138.00 0.56 1398/07/24 1,735 6.292 میلیون 156.854 میلیارد 3,626.24 24,793 24,809 23,616 26,000 1 250 25,629 1 10,205 25,683 2.48 هزار میلیارد 2.828 میلیون 571,011 100,043 333,653 237,358 953,930 140,836 17.71 10.51 2.61 5.981 میلیون 310,996 6.132 میلیون 160,000
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,267 171.00 4.97 3,272 166.00 4.83 1398/07/24 1,723 11.516 میلیون 37.679 میلیارد 6,683.62 3,438 3,267 3,267 3,341 163 - - 0 2.623 میلیون 3,267 6.738 هزار میلیارد 8.699 میلیون 4.741 میلیون 1.96 میلیون 2.286 میلیون 2.455 میلیون 1.55 میلیون 285,027 22.5 2.61 4.14 11.516 میلیون - 11.492 میلیون 24,000
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 3,805 12.00 0.31 3,843 26.00 0.68 1398/07/24 1,711 17.188 میلیون 66.055 میلیارد 10,045.55 3,817 3,717 3,717 3,940 4 1,850 3,800 2 75,380 3,820 229.02 هزار میلیارد 376.022 میلیون 221.454 میلیون 60 میلیون 145.442 میلیون 76.012 میلیون 46.802 میلیون 29.168 میلیون 7.91 3.03 4.93 5.841 میلیون 11.347 میلیون 12.123 میلیون 5.065 میلیون
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 3,319 168.00 4.82 3,327 160.00 4.59 1398/07/24 1,684 21.357 میلیون 71.052 میلیارد 12,682.52 3,487 3,340 3,313 3,460 1 300 3,320 1 2,200 3,320 15.692 هزار میلیارد 16.202 میلیون 8.799 میلیون 4.5 میلیون 1.231 میلیون 7.568 میلیون 1.717 میلیون 1.674 میلیون 8.94 1.98 8.73 16.364 میلیون 4.994 میلیون 16.537 میلیون 4.82 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 3,454 88.00 2.48 1395/08/4 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 41.448 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,970 156.00 4.99 2,984 142.00 4.54 1398/07/24 1,656 35.35 میلیون 105.475 میلیارد 21,346.63 3,126 3,019 2,970 3,090 4 - - 0 77,100 2,970 12.504 هزار میلیارد 42.61 میلیون 35.995 میلیون 4 میلیون 30.674 میلیون 5.321 میلیون 23.659 میلیون 701,599 17.02 2.25 0.5 25.55 میلیون 9.8 میلیون 34.45 میلیون 900,000
وقوام

بانک قوامین

سهام پایه فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.436 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,701 194.00 4.98 3,721 174.00 4.47 1398/07/24 1,638 10.626 میلیون 39.539 میلیارد - 3,895 3,701 3,701 3,830 69 500 2,878 1 1.415 میلیون 3,701 9.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.126 میلیون 500,000 10.519 میلیون 106,417
شکربن

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 28,300 1,232.00 4.55 28,287 1,219.00 4.50 1398/07/24 1,636 4.576 میلیون 129.439 میلیارد 2,796.98 27,068 26,626 26,626 28,421 1 1,200 28,300 1 350 28,300 6.767 هزار میلیارد 8.518 میلیون 2.267 میلیون 250,000 1.446 میلیون 820,834 2.949 میلیون 483,588 14.62 8.62 2.4 4.125 میلیون 450,779 4.566 میلیون 10,190
کاوهح

ح .فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 3,100 168.00 5.14 3,100 168.00 5.14 1398/04/26 1,623 79.614 میلیون 246.804 میلیارد - 3,268 3,150 3,100 3,150 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 6.173 میلیون 73.441 میلیون - 79.614 میلیون
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 5,866 308.00 4.99 5,874 300.00 4.86 1398/07/24 1,611 7.284 میلیون 42.792 میلیارد 4,521.69 6,174 5,866 5,866 6,088 90 2,001 5,510 1 1.157 میلیون 5,866 4.631 هزار میلیارد 4.574 میلیون 1.464 میلیون 750,000 168,066 1.296 میلیون 177,231 134,114 32.85 3.4 24.86 5.254 میلیون 2.03 میلیون 7.284 میلیون -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,500 134.00 2.02 6,593 41.00 0.62 1398/07/24 1,598 17.433 میلیون 114.937 میلیارد 10,909.3 6,634 6,550 6,460 6,890 3 7,773 6,500 1 77,591 6,550 268.677 هزار میلیارد 288.057 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.52 2.62 6.36 9.118 میلیون 8.315 میلیون 9.142 میلیون 8.292 میلیون
ماح

ح . بیمه ما

سهام بورس 50 0.00 0.00 50 0.00 0.00 1397/02/19 1,585 79.661 میلیون 3.983 میلیارد - 50 50 50 50 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 40,000 79.621 میلیون - 79.661 میلیون