شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رایانه

72-رایانه6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 25,050.85 0.60

آخرین معامله

13:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,989.2 پایانی 25,050.85
بیشترین 25,050.85 کمترین 24,770.68
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/28 25,201.12 25,201.12 25,627.88
1398/07/24 25,628.6 25,532.84 26,019.31
1398/07/23 26,252.56 26,252.41 27,278.8
1398/07/22 27,250.34 27,119.97 27,653.56
1398/07/21 27,810.77 27,725.8 28,159.64
1398/07/20 27,413.78 26,799.82 27,413.78
1398/07/17 26,535.02 26,491.69 26,725.82
1398/07/16 27,093.65 27,093.65 28,132.96
1398/07/15 28,160.21 28,160.21 28,529.7
1398/07/14 28,380.24 28,364.4 28,732.42
1398/07/13 28,946.37 28,946.37 29,267.77
1398/07/10 28,797.3 28,467.04 28,797.3
1398/07/9 28,894.74 28,894.74 29,386.85
1398/07/8 28,535.08 28,313.22 28,560.78
1398/07/7 27,546.3 27,387.9 27,546.3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها