شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت (هم وزن)

شاخص قیمت(هم وزن6) | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 54,066.23 1.43

آخرین معامله

13:55
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 54,916.6 پایانی 54,066.23
بیشترین 54,916.61 کمترین 54,054.45
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 54,854.77 54,131.91 55,223.25
1398/07/29 53,805.74 53,682.83 54,413.31
1398/07/28 54,942.8 54,942.76 56,216.71
1398/07/24 56,652.19 56,652.2 57,305.77
1398/07/23 58,075.83 58,075.8 59,761.94
1398/07/22 60,064.85 60,064.83 61,669.98
1398/07/21 61,988.08 61,988.06 62,869.86
1398/07/20 62,295.01 61,646.66 62,472.37
1398/07/17 61,116.24 60,732.42 61,421.49
1398/07/16 62,291.18 62,290.77 63,922.16
1398/07/15 63,912.8 63,912.78 64,640.49
1398/07/14 63,876.86 63,736.01 64,995.1
1398/07/13 65,184.05 65,161.26 65,740.87
1398/07/10 64,535.21 63,849.56 64,570.4
1398/07/9 64,823.44 64,823.44 65,369.87
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها