شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات چرمی

19-محصولات چرمی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 9,976.39 0.48

آخرین معامله

1398/07/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,019.9 پایانی 9,976.39
بیشترین 10,019.94 کمترین 9,976.39
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 9,976.39 9,976.39 10,019.94
1398/07/21 10,024.95 10,017.63 10,024.95
1398/07/20 10,007.73 9,842.95 10,007.73
1398/07/17 9,814.59 9,814.28 9,858.32
1398/07/16 9,884.48 9,884.48 10,366.45
1398/07/15 10,366.06 10,366.06 10,412.4
1398/07/14 10,411.6 10,379.2 10,411.6
1398/07/13 10,379.2 10,131.84 10,379.2
1398/07/10 10,131.63 10,131.63 10,164.59
1398/07/9 10,161.61 10,161.61 10,248.54
1398/07/8 10,263.21 10,263.21 10,279.24
1398/07/7 10,272.47 10,181.99 10,272.47
1398/07/6 10,181.62 10,066.4 10,181.62
1398/07/3 10,099.17 10,099.17 10,147.19
1398/07/2 10,160.78 10,160.78 10,222.35
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها