شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار اول فرابورس

بازار اول فرابورس6 | شاخص - فرابورس
آخرین قیمت: 626.35 3.18

آخرین معامله

1398/07/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 646.7 پایانی 626.35
بیشترین 646.71 کمترین 623.58
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 626.35 623.58 646.71
1398/07/21 646.96 646.96 654.53
1398/07/20 641.67 636.39 641.67
1398/07/17 628.92 624.51 629.67
1398/07/16 643.87 643.87 661.56
1398/07/15 659.48 659.48 665.29
1398/07/14 660.37 658.85 662.96
1398/07/13 667.9 667.9 673.59
1398/07/10 663.17 663.08 669.85
1398/07/9 669.52 669.52 678.27
1398/07/8 669.12 663.9 669.57
1398/07/7 662.67 661.33 675.08
1398/07/6 670.31 666.41 670.83
1398/07/3 660.08 655.76 661.22
1398/07/2 661.26 661.26 667.47
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها