شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کل (هم وزن)

شاخص کل (هم وزن)6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 80,425.82 2.03

آخرین معامله

14:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 81,303.2 پایانی 80,425.82
بیشترین 81,303.21 کمترین 80,211.74
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/28 82,094.35 82,094.3 83,997.81
1398/07/24 84,648.49 84,648.5 85,625.05
1398/07/23 86,775.66 86,775.62 89,295.02
1398/07/22 89,747.62 89,747.58 92,145.96
1398/07/21 92,602.66 92,602.64 93,919.95
1398/07/20 93,061.18 92,092.63 93,326.13
1398/07/17 91,300.25 90,726.87 91,756.25
1398/07/16 93,055.46 93,054.85 95,491.95
1398/07/15 95,477.96 95,477.93 96,565.04
1398/07/14 95,424.28 95,213.86 97,094.8
1398/07/13 97,377.06 97,343.01 98,208.88
1398/07/10 96,407.76 95,383.49 96,460.34
1398/07/9 96,838.36 96,838.36 97,654.65
1398/07/8 96,196.57 95,158.09 96,278.64
1398/07/7 94,167.44 93,998.61 95,040.82
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها