شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استخراج نفت جز کشف

استخراج نفت جزکشف6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 1,509.36 12.67

آخرین معامله

13:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,728.4 پایانی 1,509.36
بیشترین 1,728.39 کمترین 1,488.84
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/28 1,728.39 1,385.98 1,728.39
1398/07/24 1,728.39 1,728.39 1,728.39
1398/07/23 1,728.39 1,728.39 1,728.39
1398/07/22 1,728.39 1,728.39 1,733.77
1398/07/21 1,810.85 1,810.81 1,862.94
1398/07/20 1,857.59 1,857.59 1,911.01
1398/07/17 1,856.2 1,834.7 1,859.3
1398/07/16 1,907.46 1,858.62 1,958.49
1398/07/15 1,929.12 1,929.12 1,949.8
1398/07/14 1,861.48 1,859.39 1,864.32
1398/07/13 1,782.72 1,782.71 1,783.15
1398/07/10 1,698.56 1,677.74 1,701.94
1398/07/9 1,754.23 1,754.23 1,785.42
1398/07/8 1,741.06 1,684.87 1,741.06
1398/07/7 1,674.57 1,674.57 1,713.43
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها