شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایر معادن

14-سایر معادن6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 60,928.87 4.33

آخرین معامله

14:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 62,000.9 پایانی 60,928.87
بیشترین 62,000.94 کمترین 60,503.59
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/28 63,687.04 63,687.04 63,687.04
1398/07/24 67,036.03 66,989.87 67,041.47
1398/07/23 70,470.72 70,256.19 72,376.81
1398/07/22 73,338.51 73,338.51 74,061.25
1398/07/21 77,137.04 77,137.04 79,937.38
1398/07/20 80,058.82 79,959.22 81,237.54
1398/07/17 77,561.99 73,490.03 77,561.99
1398/07/16 77,291.01 77,291.01 80,649.63
1398/07/15 80,962.15 80,962.15 82,185.89
1398/07/14 80,862.22 80,787.93 82,398.59
1398/07/13 84,624.11 84,624.11 85,078.66
1398/07/10 81,392.97 81,303.71 84,069.88
1398/07/9 82,611.32 82,608.51 82,670.41
1398/07/8 78,753.25 75,510.43 78,753.25
1398/07/7 76,516.65 76,516.65 80,816.73
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها