شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مالی

65-مالی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 376,882.76 0.04

آخرین معامله

09:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 377,365.9 پایانی 376,882.76
بیشترین 377,365.94 کمترین 377,365.94
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 377,037.91 377,030.84 378,982.99
1398/07/29 368,013.17 365,303.52 368,014.86
1398/07/28 368,211.57 368,211.41 381,296.34
1398/07/24 380,782.91 377,023.35 381,340.4
1398/07/23 381,343.02 381,343.02 396,431.28
1398/07/22 393,819.11 393,817.75 401,494.63
1398/07/21 405,237.16 405,237.13 412,739.04
1398/07/20 405,603.23 404,379.81 406,455.24
1398/07/17 399,526.3 394,501.95 399,526.3
1398/07/16 405,637.99 405,637.99 413,730.76
1398/07/15 421,472.59 421,472.51 431,990.82
1398/07/14 430,817.93 430,816.52 435,699.16
1398/07/13 442,887.06 442,881.24 446,982.63
1398/07/10 432,269.38 397,834.03 432,270.05
1398/07/9 404,970.82 404,970.38 408,284.49
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها