شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

منسوجات

17-منسوجات6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 4,281.84 0.00

آخرین معامله

08:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,164.6 پایانی 4,281.84
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 4,281.84 4,164.55 4,312.38
1398/07/29 4,158.11 4,156.05 4,340.45
1398/07/28 4,341.16 4,341.16 4,494.52
1398/07/24 4,403.01 4,398.92 4,406.35
1398/07/23 4,229.56 4,212.14 4,229.56
1398/07/22 4,065.99 4,064.84 4,189.31
1398/07/21 4,244.96 4,244.96 4,292.12
1398/07/20 4,425.41 4,354.35 4,466.04
1398/07/17 4,283.94 4,163.76 4,283.94
1398/07/16 4,148.26 4,145.86 4,172.08
1398/07/15 4,004.1 3,883.25 4,004.1
1398/07/14 3,883.17 3,882.15 4,004.95
1398/07/13 4,049.2 4,049.2 4,168.48
1398/07/10 4,197.77 4,086.23 4,197.77
1398/07/9 4,175.68 4,099.34 4,176.84
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها