شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص آزاد شناور

شاخص آزاد شناور6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 366,092.74 2.23

آخرین معامله

1398/07/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 373,158.8 پایانی 366,092.74
بیشترین 373,158.8 کمترین 364,598.11
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 366,092.74 364,598.11 373,158.8
1398/07/21 374,452.67 374,452.48 379,319.87
1398/07/20 371,546.82 364,767.71 371,546.83
1398/07/17 362,072.17 358,594.15 362,072.31
1398/07/16 364,780.95 364,780.07 372,801.44
1398/07/15 373,560.92 373,560.67 377,867.23
1398/07/14 373,277.86 372,441.19 380,533.79
1398/07/13 382,060.69 382,060.66 385,345.13
1398/07/10 379,371.43 372,191.92 379,641.41
1398/07/9 377,791.04 377,791.04 381,123.55
1398/07/8 376,659.27 372,055.81 376,661.81
1398/07/7 369,454.96 368,820.83 373,863.95
1398/07/6 371,091.14 366,833.17 371,366.61
1398/07/3 363,214.05 359,516.36 363,214.05
1398/07/2 359,425.59 359,425.6 362,539.31
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها