شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فنی مهندسی

74-فنی مهندسی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 2,387.08 0.00

آخرین معامله

09:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,387.1 پایانی 2,387.08
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 2,387.08 2,324.1 2,415.24
1398/07/29 2,302.56 2,255.04 2,302.56
1398/07/28 2,293.31 2,293.31 2,398.4
1398/07/24 2,396.48 2,396.48 2,413.3
1398/07/23 2,349.71 2,349.71 2,470.35
1398/07/22 2,458.61 2,452.61 2,571.32
1398/07/21 2,574.68 2,574.68 2,623.49
1398/07/20 2,605.68 2,589.32 2,623.13
1398/07/17 2,582.87 2,536.1 2,582.87
1398/07/16 2,633.84 2,633.84 2,752.92
1398/07/15 2,751.72 2,751.72 2,808.72
1398/07/14 2,767.96 2,749.54 2,767.96
1398/07/13 2,889.98 2,889.98 2,941.27
1398/07/10 2,887.04 2,887.04 2,963.28
1398/07/9 2,980.9 2,980.9 3,038.01
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها