شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

انبوه سازی

70-انبوه سازی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 1,891.95 2.17

آخرین معامله

09:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,892 پایانی 1,891.95
بیشترین 1,891.95 کمترین 1,891.95
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 1,933.97 1,933.97 1,989.37
1398/07/29 1,971.23 1,971.21 2,021.81
1398/07/28 2,041.93 2,041.93 2,063.72
1398/07/24 2,089.44 2,089.44 2,105.49
1398/07/23 2,140.21 2,140.21 2,240.08
1398/07/22 2,243.52 2,239.47 2,255.69
1398/07/21 2,299.16 2,299.16 2,346.69
1398/07/20 2,368.92 2,368.45 2,385.3
1398/07/17 2,328.72 2,320.77 2,346.64
1398/07/16 2,438.09 2,438.09 2,496.56
1398/07/15 2,534.18 2,534.18 2,582.37
1398/07/14 2,494.38 2,464.7 2,494.38
1398/07/13 2,549.03 2,549.03 2,578.54
1398/07/10 2,513.4 2,439.02 2,515.39
1398/07/9 2,485.15 2,452.45 2,506.39
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها