شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص 50 شرکت فعالتر

شاخص50شرکت فعالتر6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 12,262.38 0.81

آخرین معامله

13:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,377.6 پایانی 12,262.38
بیشترین 12,377.59 کمترین 12,262.38
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 12,362.28 12,279.41 12,412.92
1398/07/29 12,135.25 12,007.65 12,135.46
1398/07/28 12,013.89 12,013.87 12,386.53
1398/07/24 12,325.75 12,249.31 12,346.67
1398/07/23 12,185.63 12,183.91 12,660.38
1398/07/22 12,622.82 12,521.42 12,737.85
1398/07/21 12,820.11 12,820.1 12,941.7
1398/07/20 12,566.55 12,353.87 12,566.55
1398/07/17 12,170.14 12,013.73 12,170.14
1398/07/16 12,141.6 12,141.56 12,349.6
1398/07/15 12,352.55 12,352.52 12,470.37
1398/07/14 12,315.03 12,286.29 12,444.56
1398/07/13 12,590.78 12,590.78 12,714.33
1398/07/10 12,573.97 12,373.3 12,582.67
1398/07/9 12,553.39 12,553.39 12,671.14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها