شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص صنعت

شاخص صنعت6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 273,584.78 0.83

آخرین معامله

13:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 276,397.6 پایانی 273,584.78
بیشترین 276,397.59 کمترین 273,584.78
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 275,883.69 273,406.7 276,811.55
1398/07/29 270,521.54 268,508.85 270,525.53
1398/07/28 269,716.25 269,716.25 277,335.72
1398/07/24 276,873.04 276,372.99 277,354.34
1398/07/23 276,154.66 276,136.56 286,125.91
1398/07/22 285,978.14 284,415.82 289,017.72
1398/07/21 291,296.12 291,296.01 294,190.7
1398/07/20 287,108.96 282,588.19 287,108.96
1398/07/17 278,600.14 275,926.95 278,600.36
1398/07/16 279,473.09 279,471.81 284,708.8
1398/07/15 284,513.03 284,512.42 286,771.81
1398/07/14 282,963.33 282,263.12 285,948.27
1398/07/13 289,009.49 289,009.45 291,630.97
1398/07/10 288,779.08 287,394.23 289,138.77
1398/07/9 291,240.59 291,240.59 293,632.89
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها