شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص کل فرابورس

شاخص کل فرابورس6 | شاخص - فرابورس
آخرین قیمت: 3,783.37 0.57

آخرین معامله

14:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,845.9 پایانی 3,783.37
بیشترین 3,845.89 کمترین 3,780.59
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 3,804.88 3,804.88 3,823.82
1398/07/29 3,705.94 3,630.37 3,706.52
1398/07/28 3,732.75 3,732.75 3,837.12
1398/07/24 3,868.45 3,831.11 3,874.06
1398/07/23 3,917.37 3,917.36 4,047.52
1398/07/22 4,057.97 4,041.23 4,113.47
1398/07/21 4,161.8 4,161.8 4,224.52
1398/07/20 4,154.97 4,128.82 4,154.97
1398/07/17 4,069.65 4,036.86 4,075.63
1398/07/16 4,118.62 4,118.62 4,202.62
1398/07/15 4,211.6 4,209.45 4,250
1398/07/14 4,187.95 4,180 4,209.1
1398/07/13 4,255.08 4,255.08 4,316.41
1398/07/10 4,272.2 4,217.58 4,275.08
1398/07/9 4,293.91 4,293.91 4,358.59
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها