شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پیمانکاری

45-پیمانکاری6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 919.7 0.00

آخرین معامله

08:33
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 919.7 پایانی 919.7
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 919.7 - -
1398/07/29 919.7 919.7 919.7
1398/07/28 919.7 919.7 919.7
1398/07/24 919.7 919.7 919.7
1398/07/23 919.7 919.7 919.7
1398/07/22 919.7 919.7 919.7
1398/07/21 919.7 - -
1398/07/20 919.7 - -
1398/07/17 919.7 - -
1398/07/16 919.7 919.7 919.7
1398/07/15 919.7 919.7 919.7
1398/07/14 919.7 919.7 919.7
1398/07/13 919.7 919.7 919.7
1398/07/10 919.7 - -
1398/07/9 919.7 - -
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها