شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رادیویی

64-رادیویی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 2,606.42 0.70

آخرین معامله

13:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,630.3 پایانی 2,606.42
بیشترین 2,633.43 کمترین 2,606.42
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 2,624.74 2,594.98 2,628.95
1398/07/29 2,561.97 2,534.4 2,561.97
1398/07/28 2,542.93 2,542.93 2,618.04
1398/07/24 2,614.72 2,599.15 2,620.85
1398/07/23 2,576.6 2,570.21 2,676.68
1398/07/22 2,672.84 2,669.02 2,723.92
1398/07/21 2,742.34 2,742.34 2,774.01
1398/07/20 2,746.14 2,714.7 2,748.24
1398/07/17 2,699.17 2,662.44 2,699.17
1398/07/16 2,732.2 2,732.2 2,788.45
1398/07/15 2,815.63 2,815.63 2,853.3
1398/07/14 2,828.25 2,827.61 2,854.36
1398/07/13 2,916.87 2,916.87 2,956.9
1398/07/10 2,890.5 2,863.09 2,890.5
1398/07/9 2,827.9 2,823.67 2,834.31
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها