شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

چند رشته ای صنعتی

39-چند رشته ای ص6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 29,880.54 1.43

آخرین معامله

13:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,298.3 پایانی 29,880.54
بیشترین 30,298.3 کمترین 29,880.54
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 30,312.89 29,853.99 30,399.85
1398/07/29 29,627.64 29,228.61 29,627.64
1398/07/28 29,232.62 29,232.03 30,056.07
1398/07/24 29,802.81 29,510.9 29,813.39
1398/07/23 29,319.38 29,319.38 30,423.38
1398/07/22 30,405.88 30,249.51 31,094.14
1398/07/21 31,166.57 31,007.3 31,354.33
1398/07/20 30,069.7 29,194.42 30,069.7
1398/07/17 29,015.7 28,633.99 29,015.71
1398/07/16 28,704.83 28,704.59 29,507
1398/07/15 29,574.5 29,481.55 29,767.4
1398/07/14 29,628.01 29,558.37 30,011.43
1398/07/13 30,321.38 30,321.38 30,832.74
1398/07/10 30,516.9 30,396.93 30,631.61
1398/07/9 30,857.04 30,857.04 31,126.94
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها