شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مواد دارویی

43-مواد دارویی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 37,578.51 1.40

آخرین معامله

13:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 38,171.3 پایانی 37,578.51
بیشترین 38,292.02 کمترین 37,563.27
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 38,113.45 37,680.67 38,198.82
1398/07/29 36,852.84 36,411.33 37,076.27
1398/07/28 37,731 37,730.97 38,550.63
1398/07/24 38,962.1 38,962.12 39,565.21
1398/07/23 40,341.06 40,341.03 41,197.81
1398/07/22 41,716.51 41,716.53 42,679.83
1398/07/21 43,335.6 43,335.6 44,092.9
1398/07/20 44,118.11 43,833.47 44,377.66
1398/07/17 43,799.57 43,799.57 44,389.31
1398/07/16 45,033.5 45,033.43 45,896.81
1398/07/15 46,650.06 46,650.03 47,391.99
1398/07/14 47,953.78 47,953.78 48,402.89
1398/07/13 49,735.27 49,735.27 50,517.6
1398/07/10 49,222.77 48,324.82 49,222.78
1398/07/9 48,299.97 47,805.71 48,475.48
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها