شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زراعت

01-زراعت6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 67,084.27 1.40

آخرین معامله

1398/08/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 66,591.6 پایانی 67,084.27
بیشترین 67,149.44 کمترین 66,591.63
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/08/20 67,084.27 66,591.63 67,149.44
1398/08/19 66,157.74 66,157.74 68,286.92
1398/08/18 67,902.69 67,578.03 68,007.5
1398/08/14 67,405.72 66,863.57 67,684.65
1398/08/13 67,671.76 67,671.74 68,687.49
1398/08/12 68,431.75 67,509.94 68,446.71
1398/08/11 68,239.99 68,239.99 69,560.95
1398/08/8 68,173.79 66,162.5 68,231.3
1398/08/6 65,685.78 64,051.08 65,685.78
1398/08/4 64,395.55 64,395.55 65,973.79
1398/08/1 67,198.06 67,165.04 68,083.81
1398/07/30 68,559.09 68,559.09 69,528.74
1398/07/29 67,290.2 67,064.13 68,793.34
1398/07/28 69,372.02 69,372.02 70,793
1398/07/24 70,711.03 69,398.47 70,728.78
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها