شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دستگاههای برقی

31-دستگاههای برقی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 1.408 میلیون 1.06

آخرین معامله

13:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.4 میلیون پایانی 1.408 میلیون
بیشترین 1.408 میلیون کمترین 1.394 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/28 1.423 میلیون 1.415 میلیون 1.463 میلیون
1398/07/24 1.454 میلیون 1.446 میلیون 1.456 میلیون
1398/07/23 1.479 میلیون 1.479 میلیون 1.523 میلیون
1398/07/22 1.524 میلیون 1.519 میلیون 1.56 میلیون
1398/07/21 1.568 میلیون 1.568 میلیون 1.584 میلیون
1398/07/20 1.585 میلیون 1.581 میلیون 1.603 میلیون
1398/07/17 1.554 میلیون 1.54 میلیون 1.56 میلیون
1398/07/16 1.584 میلیون 1.584 میلیون 1.624 میلیون
1398/07/15 1.626 میلیون 1.624 میلیون 1.641 میلیون
1398/07/14 1.608 میلیون 1.593 میلیون 1.61 میلیون
1398/07/13 1.632 میلیون 1.623 میلیون 1.773 میلیون
1398/07/10 1.628 میلیون 1.623 میلیون 1.637 میلیون
1398/07/9 1.667 میلیون 1.667 میلیون 1.687 میلیون
1398/07/8 1.674 میلیون 1.672 میلیون 1.675 میلیون
1398/07/7 1.649 میلیون 1.649 میلیون 1.658 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها