شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فلزات اساسی

27-فلزات اساسی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 193,621.6 0.00

آخرین معامله

08:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 193,479.4 پایانی 193,621.6
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 193,621.6 193,479.43 194,770.55
1398/07/29 190,675.41 189,151.79 190,674.87
1398/07/28 187,833.05 187,833.05 193,052.38
1398/07/24 191,335.31 190,628.86 191,556.62
1398/07/23 190,077.88 190,007.09 195,539.96
1398/07/22 195,235.63 194,149.25 197,695.47
1398/07/21 198,325.23 198,325.23 200,508.96
1398/07/20 194,331.19 190,931.81 194,331.19
1398/07/17 186,983.53 184,579.24 186,983.53
1398/07/16 185,407.25 185,407.25 188,261.7
1398/07/15 188,059.64 188,059.64 190,089.04
1398/07/14 187,247.02 186,654.28 189,695.12
1398/07/13 192,014.42 192,014.42 193,084.07
1398/07/10 192,490.02 191,983.3 192,936.97
1398/07/9 194,352.48 194,352.48 198,950.15
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها