شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

انتشار و چاپ

22-انتشار و چاپ6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 960,643.97 0.48

آخرین معامله

14:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 965,011.3 پایانی 960,643.97
بیشترین 965,011.29 کمترین 960,643.97
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/28 965,241.79 965,241.79 965,424.12
1398/07/24 1.011 میلیون 978,915.72 1.442 میلیون
1398/07/23 1.442 میلیون 1.442 میلیون 1.442 میلیون
1398/07/22 1.443 میلیون 1.443 میلیون 1.445 میلیون
1398/07/21 1.445 میلیون 1.445 میلیون 1.448 میلیون
1398/07/20 1.449 میلیون 1.449 میلیون 1.456 میلیون
1398/07/17 1.457 میلیون 1.457 میلیون 1.463 میلیون
1398/07/16 1.463 میلیون 1.463 میلیون 1.47 میلیون
1398/07/15 1.474 میلیون 1.474 میلیون 1.482 میلیون
1398/07/14 1.485 میلیون 1.485 میلیون 1.489 میلیون
1398/07/13 1.489 میلیون 1.489 میلیون 1.504 میلیون
1398/07/10 1.509 میلیون 1.509 میلیون 1.527 میلیون
1398/07/9 1.546 میلیون 1.546 میلیون 1.585 میلیون
1398/07/8 1.59 میلیون 1.522 میلیون 1.603 میلیون
1398/07/7 1.522 میلیون 1.522 میلیون 1.522 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها