شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایرمالی

58-سایرمالی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 4,643.13 1.18

آخرین معامله

14:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,612.8 پایانی 4,643.13
بیشترین 4,643.13 کمترین 4,548.92
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/28 4,698.71 4,698.71 4,861.7
1398/07/24 4,906.59 4,871.59 4,923.19
1398/07/23 5,047.33 5,047.33 5,328.14
1398/07/22 5,248.68 5,222.42 5,398.15
1398/07/21 5,482.69 5,482.69 5,668.02
1398/07/20 5,589.13 5,589.13 5,675.05
1398/07/17 5,508.97 5,466.35 5,508.97
1398/07/16 5,699.96 5,699.96 5,832.09
1398/07/15 5,837.13 5,837.13 6,014.69
1398/07/14 5,914.69 5,908.93 5,957.4
1398/07/13 6,142.07 6,142.07 6,317.62
1398/07/10 6,270.04 6,110.67 6,270.04
1398/07/9 6,334.79 6,055.46 6,391.66
1398/07/8 6,004.81 5,977.89 6,006.68
1398/07/7 5,988.66 5,988.66 6,015.81
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها