شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

وسایل ارتباطی

32-وسایل ارتباطی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 10,968.4 5.00

آخرین معامله

14:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,434 پایانی 10,968.4
بیشترین 11,433.99 کمترین 10,968.4
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/28 11,545.18 11,545.18 11,546.22
1398/07/24 12,131.93 12,131.93 12,685.95
1398/07/23 12,770.26 12,770.26 13,293.84
1398/07/22 13,441.98 13,441.98 13,970.74
1398/07/21 14,149.49 14,149.49 14,873.69
1398/07/20 14,321.62 14,321.62 14,321.63
1398/07/17 13,639.64 13,381.21 13,667.23
1398/07/16 13,131.23 12,942.65 13,200.12
1398/07/15 12,572.03 12,572.03 12,572.03
1398/07/14 11,973.49 11,792.53 11,973.49
1398/07/13 11,514.08 10,966.25 11,514.08
1398/07/10 10,966.25 10,966.25 10,966.25
1398/07/9 10,966.25 10,966.25 10,966.25
1398/07/8 10,966.25 10,934.67 10,966.25
1398/07/7 10,444.41 10,085.56 10,444.41
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها