شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قند و شکر

38-قند و شکر6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 48,030.03 3.60

آخرین معامله

1398/07/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 48,868 پایانی 48,030.03
بیشترین 48,868.01 کمترین 48,030.03
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/24 48,030.03 48,030.03 48,868.01
1398/07/23 49,823.99 49,823.99 50,621.35
1398/07/22 51,545.54 51,545.54 52,778
1398/07/21 53,732.24 53,732.24 55,232.98
1398/07/20 54,997.78 54,997.78 55,413.04
1398/07/17 54,541.7 54,343.35 54,758.99
1398/07/16 55,898.17 55,898.17 57,720.55
1398/07/15 57,780.08 57,697.99 58,286.01
1398/07/14 57,869.19 57,795.56 58,709.41
1398/07/13 59,312.45 59,310.47 59,690.91
1398/07/10 59,055.26 58,578.45 59,083.12
1398/07/9 59,367.21 59,367.21 60,691.89
1398/07/8 59,574.13 59,464.58 59,594.96
1398/07/7 58,787.54 58,638.86 59,312.28
1398/07/6 59,343.17 59,240.37 59,513.59
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها