شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

خودرو

34-خودرو6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 40,195.69 0.00

آخرین معامله

08:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 40,174.8 پایانی 40,195.69
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 40,195.69 40,174.85 40,426.35
1398/07/29 38,705.87 38,109.99 38,705.87
1398/07/28 38,515.1 38,515.08 40,067.71
1398/07/24 40,143.19 39,904.05 40,278.32
1398/07/23 40,889.95 40,889.95 42,903.39
1398/07/22 42,180.19 42,124.58 42,820.92
1398/07/21 44,025.59 44,024.99 45,190.02
1398/07/20 44,421.15 44,348.55 45,030.4
1398/07/17 43,762.31 43,489.27 43,762.57
1398/07/16 45,332.58 45,332.58 46,438.07
1398/07/15 46,753.09 46,753.09 47,474.44
1398/07/14 46,552.47 46,292.23 46,830.34
1398/07/13 48,072.51 48,072.5 48,802.08
1398/07/10 47,412.27 46,011.5 47,448.98
1398/07/9 46,940.69 46,940.69 47,437.24
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها