شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کانی غیرفلزی

54-کانی غیرفلزی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 12,774.43 2.13

آخرین معامله

14:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,154.1 پایانی 12,774.43
بیشترین 13,154.09 کمترین 12,774.37
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 13,052.37 12,984.01 13,156.55
1398/07/29 12,769.48 12,668.94 12,770.74
1398/07/28 13,136.14 13,136.14 13,363.15
1398/07/24 13,627.96 13,627.96 13,810.11
1398/07/23 14,194.81 14,194.86 14,902.19
1398/07/22 14,923.94 14,922.26 15,219.29
1398/07/21 15,372.08 15,372.08 15,709.35
1398/07/20 15,354.01 15,206.03 15,369.44
1398/07/17 15,032.17 14,900.64 15,032.17
1398/07/16 15,362.91 15,362.62 15,772.87
1398/07/15 15,767.76 15,765.69 15,857.7
1398/07/14 15,398.53 15,332.31 15,517.57
1398/07/13 15,618.35 15,618.35 15,804.08
1398/07/10 15,364.64 15,073.39 15,367.91
1398/07/9 15,299.53 15,299.53 15,653.48
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها